Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Roma 3:1-31

3  Kuyintoni na, ngoko, ukongama komYuda,+ okanye iyintoni na ingenelo yolwaluko?+  Kukhulu ngandlela zonke. Okokuqala nje, ngenxa yokuba babephathiswe izibhengezo ezingcwele zikaThixo.+  Kuthiwani ke? Ukuba bambi ababonakalisanga lukholo,+ ngaba ukuswela kwabo ukholo kuya kukuphuthisa na ukuthembeka+ kukaThixo?+  Nakanye! Kodwa uThixo makafunyaniswe enenyaniso,+ nakuba wonke umntu efunyaniswa elixoki,+ kwananjengokuba kubhaliwe kwathiwa: “Ukuze ungqinwe ulilungisa emazwini akho yaye uphumelele xa ugwetywa.”+  Noko ke, ukuba intswela-bulungisa yethu ibalaselisa ubulungisa bukaThixo,+ siya kuthini na? UThixo akanguye ongekho sikweni+ xa ebonakalisa ingqumbo yakhe, akunjalo? (ndithetha ngokomntu.)+  Nakanye! Kungenjalo, uThixo uya kuligweba njani na ihlabathi?+  Kanti ukuba ngenxa yobuxoki bam inyaniso kaThixo+ yenziwe yabalasela ngakumbi ukusa kuzuko lwakhe, kutheni ndisagwetywa njengomoni?+  Yaye kanye njengoko sityholwa+ nanjengoko abantu abathile besithi sitsho, kutheni ke singathi: “Masenze okubi ukuze kuvele okulungileyo”?+ Umgwebo+ nxamnye nabo bantu uvisisana nokusesikweni.+  Kuthekeni ke ngoko? Ngaba sikwimeko elunge ngakumbi?+ Nakanye! Kuba ngasentla senze isimangalo sokuba amaYuda kwakunye namaGrike bonke baphantsi kwesono;+ 10  kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Akukho mntu ulilungisa, nokuba abe mnye;+ 11  akukho namnye uqondayo, akukho namnye ofuna uThixo.+ 12  Bonke abantu baphambukile, xa bebonke baye ababi nto yanto; akukho namnye owenza ububele, akukho nokuba abe mnye.”+ 13  “Umqala wabo ulingcwaba elivulekileyo, bakhohlisile ngeelwimi zabo.”+ “Ityhefu yamaphimpi isemilebeni yabo.”+ 14  “Yaye umlomo wabo uzele kukuqalekisa nangamazwi akrakra.”+ 15  “Bahamba ngezantya ukuya kuphalaza igazi.”+ 16  “Umonakalo nosizi zisezindleleni zabo,+ 17  kwaye abayazanga indlela yoxolo.”+ 18  “Akukho koyika Thixo phambi kwamehlo abo.”+ 19  Ke kaloku siyazi ukuba zonke izinto uMthetho+ ozitshoyo uzithetha kwabo baphantsi koMthetho, khon’ ukuze yonke imilomo ivingcwe+ nokuze lonke ihlabathi lifanelwe+ sisohlwayo sikaThixo.+ 20  Ngoko ke ngemisebenzi yomthetho akukho nyama iya kuvakaliswa ililungisa+ phambi kwakhe, kuba ngawo umthetho+ kubakho ulwazi oluchanileyo lwesono.+ 21  Kodwa ngoku ngaphandle komthetho ubulungisa bukaThixo+ buye babonakaliswa, njengoko buye bangqinelwa+ nguMthetho+ nangabaProfeti;+ 22  ewe, ubulungisa bukaThixo ngokholo olukuYesu Kristu,+ ngenxa yabo bonke abo banokholo.+ Kuba akukho lucalucalulo.+ 23  Kuba bonke bonile+ baza basilela kuzuko lukaThixo,+ 24  yaye kunjengesipho sesisa+ ukuvakaliswa kwabo bengamalungisa ngobubele bakhe obungasifanelanga+ ngako ukukhululwa ngentlawulelo+ ngoKristu Yesu. 25  UThixo wambeka njengomnikelo wocamagushelo+ ngokholo olusegazini lakhe.+ Oku kwakungokokuze abonise ubulungisa bakhe, ngenxa yokuba wayexolela izono+ ezenzeka kwixesha elidluleyo ngoxa uThixo wayenyamezele;+ 26  ukuze abonise ubulungisa+ bakhe ngeli xesha langoku, ukuze abe lilungisa kwanaxa emvakalisa elilungisa+ umntu okholwayo kuYesu. 27  Kuphi na, ngoko, ukuqhayisa?+ Kusingelwe phantsi. Ngawuphi umthetho?+ Ngalowo wemisebenzi?+ Eneneni akunjalo, kodwa ngomthetho wokholo.+ 28  Kuba simbalela umntu engovakaliswa elilungisa ngokholo ngaphandle kwemisebenzi yomthetho.+ 29  Okanye ngaba unguThixo wamaYuda kuphela?+ Akanguye na kwanowabantu beentlanga?+ Ewe, ukwanguye nowabantu beentlanga,+ 30  ukuba ngokwenyaniso uThixo mnye,+ oya kubavakalisa abantu abalukileyo+ bengamalungisa ngenxa yokholo nabantu abangalukanga+ bengamalungisa ngokholo lwabo. 31  Ngaba, ngoko, siyawubhangisa umthetho ngokholo lwethu?+ Nakanye! Ngokwahlukileyo koko, simisela umthetho.+

Umbhalo osemazantsi