Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 2:1-29

2  Ngoko ke akunakungxengxezeleka, mntundini,+ nokuba ungubani na, ukuba uyagweba;+ kuba kwinto omgweba kuyo omnye, uzigwebela isohlwayo wena ngokwakho, kwanjengokuba wena lo ugwebayo+ uqhelisela izinto ezifanayo.+  Ke siyazi ukuba umgwebo kaThixo, ngokuvumelana nenyaniso,+ unxamnye nabo baqhelisela izinto ezinjalo.  Kodwa wena, mntundini,+ ngaba ucinga ukuba ngoxa ugweba abo baqhelisela izinto ezinjalo ube usenza kwazona nawe, uya kuwubaleka na umgwebo kaThixo?+  Okanye ngaba uyabudela kusini na ubutyebi bobubele+ nonyamezelo+ nokuzeka kade umsindo kwakhe,+ ngenxa yokuba ungazi ukuba ububele bukaThixo bukusa enguqukweni?+  Kodwa ngenxa yokuba lukhuni+ kwakho nokuba nentliziyo engaguqukiyo+ uziqwebela ingqumbo+ ngomhla wengqumbo+ nowokutyhilwa+ komgwebo kaThixo wobulungisa.+  Yaye uya kunika ngamnye ngokwemisebenzi yakhe:+  ubomi obungunaphakade kwabo bafuna uzuko nembeko nokungabi nakonakala+ ngonyamezelo kumsebenzi olungileyo;  noko ke, kwabo banosukuzwano+ nabangayithobeliyo inyaniso+ kodwa bethobela intswela-bulungisa kuya kubakho ingqumbo nomsindo,+  imbandezelo nenkxwaleko, kumphefumlo womntu wonke owenza okubi, owomYuda+ kuqala nowomGrike;+ 10  kodwa kuya kubakho uzuko nembeko noxolo kuye wonk’ ubani owenza okulungileyo,+ kumYuda kuqala+ nakumGrike.+ 11  Kuba akukho kukhetha buso kuThixo.+ 12  Ngokomzekelo, bonke abo bona bengenamthetho baya kuthi kanjalo batshabalale bengenamthetho;+ kodwa bonke abo bona phantsi komthetho+ baya kugwetywa ngomthetho.+ 13  Kuba abo bawuvayo umthetho asingabo abangamalungisa phambi koThixo, kodwa abenzi+ bomthetho baya kuvakaliswa bengamalungisa.+ 14  Kuba xa sukuba abantu beentlanga+ abangenawo umthetho+ besenza ngemvelo izinto zomthetho,+ aba bantu, nangona bengenawo umthetho, bangumthetho kubo ngokwabo. 15  Bona babonakalisa ukuba umthetho ubhalwe ezintliziyweni zabo,+ nesazela+ sabo siyakungqina oko, yaye iingcamango zabo ziyabamangalela+ okanye zibangxengxezele. 16  Oku kuya kuba ngomhla waxa uThixo ngoKristu Yesu egweba+ izinto ezifihlakeleyo+ zoluntu,+ ngokuvumelana neendaba ezilungileyo endizivakalisayo.+ 17  Ukuba, ke, ungumYuda ngegama+ yaye uthembele emthethweni+ kwaye uqhayisa ngoThixo,+ 18  ibe ukwazi ukuthanda kwakhe+ yaye ukholiswa zizinto ezibalaseleyo ngenxa yokuba uyalelwa ngomlomo ngokuphuma kuwo uMthetho;+ 19  kwaye weyisekile ukuba ungumkhokeli weemfama,+ ukhanyiselo lwabo basebumnyameni,+ 20  umlungisi wabo bangenangqiqo,+ umfundisi weentsana,+ yaye unesakhelo+ solwazi nesenyaniso+ kuwo uMthetho— 21  ngaba, noko ke, wena ufundisa uthile ongomnye, akuzifundisi na wena?+ Wena, ushumayela usithi “Uze ungebi,”+ ngaba uyeba na?+ 22  Wena, uthi “Uze ungakrexezi,”+ ngaba uyakrexeza na? Wena, ubonakalisa ukuzenyanya izithixo, ngaba uphanga+ iitempile na? 23  Wena, uqhayisa ngomthetho, ngaba uyamhlazisa na uThixo ngokwaphula kwakho uMthetho?+ 24  Kuba “igama likaThixo liyanyeliswa ngenxa yenu phakathi kweentlanga”;+ kanye njengoko kubhaliwe. 25  Ulwaluko,+ enyanisweni, luyingenelo kuphela ukuba uqhelisela umthetho;+ kodwa ukuba uyanxaxha emthethweni, ulwaluko+ lwakho lukukungaluki.+ 26  Ukuba, ke ngoko, umntu ongalukanga+ uyayigcina imilinganiselo yobulungisa+ yoMthetho, ukungaluki kwakhe kuya kubalwa njengolwaluko, akunjalo?+ 27  Yaye umntu ongalukanga abe enjalo ngemvelo uya kuthi, ngokuwuphumeza uMthetho, akugwebe wena+ othe nakuba unayo ingqokelela yemithetho ebhaliweyo kwanolwaluko wanxaxha kuwo umthetho. 28  Kuba umYuda akanguye ngokwangaphandle,+ nolwaluko asilulo olwangaphandle enyameni.+ 29  Kodwa umYuda unguye ngaphakathi,+ nolwaluko lwakhe lolo lwentliziyo+ ngawo umoya, kungekhona ngengqokelela yemithetho ebhaliweyo.+ Indumiso+ yalowo ivela, kungekhona ebantwini, kodwa kuThixo.+

Umbhalo osemazantsi