Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Roma 16:1-27

16  Ndincomela kuni uFibhi udade wethu, ongumlungiseleli+ webandla eliseKenkreya,+  ukuze nimamkele+ ngokwaseNkosini ngendlela efanele abo bangcwele, nokuze nimncede kuwo nawuphi na umbandela asenokunifuna kuwo,+ kuba yena ngokwakhe ukwangqineke engumkhuseli wabaninzi, nowam lo.  Dluliselani imibuliso yam kuPriska noAkwila+ abasebenzi abangamadlelane+ kunye nam kuKristu Yesu,  ababeke esichengeni iintamo zabo+ ngenxa yomphefumlo wam, ingendim kuphela owenza imibulelo kubo kodwa kwanawo onke amabandla eentlanga;+  bulisani nakwibandla elisendlwini yabo.+ Bulisani kwintanda yam uEpeneto, oyintlahlela+ kaKristu eAsiya.  Bulisani kuMariya, oye wasebenza kakhulu ngenxa yenu.  Bulisani kuAndroniko noYuniya izalamane zam+ nabathinjwa abangamadlelane kunye nam,+ abangabantu abaphawulekayo phakathi kwabapostile nabanethuba elidana kunam bemanyene+ noKristu.  Dluliselani imibuliso+ yam kwintanda yam ngokwaseNkosini uAmpliyato.  Bulisani ku-Urbhano umsebénzi olidlelane lethu kuKristu, nentanda yam uStaki. 10  Bulisani+ kuApele, lowo ukholekileyo kuKristu. Bulisani kwabo bendlu ka-Aristobhulo. 11  Bulisani kuHerodiyon isalamane sam.+ Bulisani kwabo bendlu kaNarkiso abaseNkosini.+ 12  Bulisani kuTrifena noTrifosa, bafazi abo abasebenza nzima eNkosini. Bulisani kuPersi oyintanda yethu, kuba wasebenza kakhulu eNkosini. 13  Bulisani kuRufo lowo unyuliweyo eNkosini, nakumama wakhe, nowam. 14  Bulisani kuAsinkrito, kuFilegon, kuHermes, kuPatrobha, kuHerma, nakubazalwana abakunye nabo. 15  Bulisani kuFilologo nakuYuliya, kuNereyo nakudade wabo, nakuOlimpa, nakubo bonke abo bangcwele bakunye nabo.+ 16  Bulisanani ngolwango olungcwele.+ Onke amabandla kaKristu ayanibulisa. 17  Ngoku ndiyanibongoza, bazalwana, ukuba nibabeke esweni abo bahlukanisayo+ nabakhubekisayo ngokuchaseneyo nemfundiso+ eniyifundileyo, nize nibaphephe.+ 18  Kuba abantu abalolo hlobo bangamakhoboka, kungekhona aweNkosi yethu uKristu, kodwa awezisu zabo;+ yaye ngokuthetha okugudileyo+ nangentetho yokutyibela+ balukuhla iintliziyo zabo bangenabuqhokolo. 19  Kuba intobelo yenu ifikelele ekuphawulweni ngabo bonke.+ Ngoko ke ndinemihlali ngani. Kodwa ndifuna nibe zizilumko+ mayela noko kulungileyo, kodwa nibe msulwa+ mayela noko kubi.+ 20  UThixo onika uxolo+ uya kumtyumza uSathana+ kamsinya phantsi kweenyawo zenu. Ngamana ububele obungasifanelanga beNkosi yethu uYesu bungaba nani.+ 21  Uyanibulisa uTimoti umsebénzi olidlelane kunye nam, kwanoLukiyo noYason noSosipatro izalamane zam.+ 22  Ndiyanibulisa ngokwaseNkosini, mna, Tertiyo, obhale le ncwadi. 23  Uyanibulisa uGayo,+ endilundwendwe lwakhe mna nalo lonke ibandla. Uyanibulisa uErasto igosa lesixeko,+ kwanoKwarto umntakwabo. 24  —— 25  Ke kaloku kuye+ lowo unako ukuniqinisa ngokuvumelana neendaba ezilungileyo endizivakalisayo nokushumayela ngoYesu Kristu, ngokokutyhileka kwemfihlelo engcwele+ ebekungathethwa ngayo kangangamaxesha ahlala ehleli 26  kodwa eye ngoku yabonakaliswa+ yaza yaziswa ngezibhalo zesiprofeto phakathi kwazo zonke iintlanga ngokomyalelo kaThixo ongunaphakade wokukhuthaza intobelo ngokholo;+ 27  kuThixo, osisilumko yedwa,+ makube luzuko+ ngoYesu Kristu+ ngonaphakade. Amen.

Umbhalo osemazantsi