Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 15:1-33

15  Ngoko, thina bomeleleyo sifanele sithwale ubuthathaka babo bangomelelanga,+ singazikholisi thina ngokwethu.+  Ngamnye wethu makakholise ummelwane wakhe koko kulungileyo ukuze akheke.+  Kuba kwanoKRISTU akazange azikholise yena ngokwakhe;+ kodwa kunjengokuba kanye kubhaliwe kwathiwa: “Ungcikivo lwabo babekungcikiva luphezu kwam.”+  Kuba zonke izinto ezabhalwa kwixesha langaphambili zabhalelwa+ ukuyalela+ thina, ukuze ngonyamezelo lwethu+ nangentuthuzelo+ yeZibhalo sibe nethemba.+  Ngamana ke uThixo onika unyamezelo nentuthuzelo anganenza nibe nesimo sengqondo+ esifanayo neso wayenaso uKristu Yesu,  ukuze ngamxhelo mnye+ nimzukise ngamlomo mnye uThixo noYise weNkosi yethu uYesu Kristu.  Ngoko ke yamkelanani,+ kanye njengokuba noKRISTU wasamkelayo nathi,+ ngokubhekisele kuzuko lukaThixo.  Kuba ndithi uKristu okunene waba ngumlungiseleli+ wabo balukileyo+ ngenxa yokuba nenyaniso kukaThixo,+ khon’ ukuze aqinisekise izithembiso+ awazenza kookhokho babo,  nokuze iintlanga+ zimzukise uThixo ngenxa yenceba yakhe.+ Kunjengokuba kanye kubhaliwe kwathiwa: “Ngenxa yoko ndiya kukuvuma ekuhleni phakathi kweentlanga negama lakho ndiliculele uncuthu lwengoma.”+ 10  Kwakhona uthi: “Chulumancani, zintlanga, kunye nabantu bakhe.”+ 11  Abuye athi: “Dumisani uYehova, nonke nina zintlanga, yaye zonke izizwana mazimdumise.”+ 12  Aze uIsaya athi: “Kuya kubakho ingcambu kaYese,+ yaye kuya kuvela lowo uya kulawula iintlanga;+ iintlanga ziya kubeka ithemba lazo kuye.”+ 13  Ngamana uThixo onika ithemba anganizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo ngokukholwa kwenu, ukuze niphuphume ethembeni ninamandla omoya oyingcwele.+ 14  Ke kaloku nam ndeyisekile ngani, bazalwana bam, ukuba nani nizele kukulunga, njengoko niye nazaliswa lulo lonke ulwazi,+ nokuze nibe nokululekana.+ 15  Noko ke, ndinibhalela ndithetha ngokuphandle ngakumbi ngeengongoma ezithile, ndinikhumbuza+ kwakhona, ngenxa yobubele obungasifanelanga endabunikwa nguThixo+ 16  bokuba ndibe sisicaka sikawonke-wonke sikaKristu Yesu kwiintlanga,+ ndibandakanyeke kumsebenzi ongcwele weendaba ezilungileyo+ zikaThixo, ukuze umnikelo,+ oko kukuthi, ezi ntlanga, ungqineke wamkelekile,+ njengoko ungcwaliswe ngomoya oyingcwele.+ 17  Ngoko ke ndinesizathu sokugcoba kuKristu Yesu+ xa kusiziwa kwizinto eziphathelele uThixo.+ 18  Kuba andiyi kuthetha nanye into ngaphandle kwezo zinto uKristu wazisebenzayo ngam+ ukuze iintlanga zithobele,+ ngelizwi+ nangesenzo sam, 19  ngamandla emiqondiso nemihlola,+ ngamandla omoya oyingcwele; ndaza ndasusela eYerusalem ndajikeleza+ ndaya kufikelela eIliriko ndizishumayela ngokucokisekileyo iindaba ezilungileyo ezingoKristu.+ 20  Eneneni, ndakwenza usukelo lwam ukuba ndingazivakalisi iindaba ezilungileyo apho uKristu wayesele ekhankanyiwe, ukuze ndingakhi kwisiseko somnye umntu;+ 21  kodwa, kanye njengoko kubhaliwe: “Abo kungenziwanga saziso kubo ngaye baya kubona, nabo bangevanga baya kuqonda.”+ 22  Ngoko ke ndathintelwa izihlandlo ezininzi ukuba ndingafiki kuni.+ 23  Kodwa ngoku ekubeni ndingasenamhlaba ungekasetyenzwa kule mimandla, yaye ndineminyaka emininzi ndilangazelela ukuza kuni+ 24  ndithemba ukuba xa ndisiya eSpeyin,+ ndiya kuza kunikhangela nokuze nindikhaphe+ umganyana emva kokuba kunye nani okwethutyana. 25  Kodwa ngoku sele ndiza kuhamba ndiye eYerusalem ukuya kulungiselela kwabo bangcwele.+ 26  Kuba abo baseMakedoni naseAkhaya+ baye bakholiswa kukwaba izinto zabo njengomnikelo+ kwabo bangcwele bangamahlwempu eYerusalem. 27  Enyanisweni, baye bakholiswa kukwenjenjalo, ukanti bebenetyala kubo; kuba ukuba iintlanga ziye zabelana ngezinto zazo zokomoya,+ zikwabatyala ukubalungiselela esidlangalaleni aba ngezinto ezizezomzimba wenyama.+ 28  Ngoko ke emva kokuba ndigqibile ngako oku ndaza ndasisa esi siqhamo+ ngokunqabisekileyo kubo, ndiya kudlula kuni xa ndisiya eSpeyin.+ 29  Ngaphezu koko, ndiyazi ukuba xa ndisiza kuni ndiya kuza nomlinganiselo opheleleyo wentsikelelo evela kuKristu.+ 30  Ke kaloku ndiyanibongoza, bazalwana, ngeNkosi yethu uYesu Kristu nangothando lomoya,+ ukuba nizibhokoxe kunye nam ekundithandazeleni kuThixo,+ 31  ukuze ndihlangulwe+ kwabangakholwayo kwelakwaYuda nokuze ubulungiseleli bam baseYerusalem+ bungqineke bamkelekile kwabo bangcwele,+ 32  khon’ ukuze xa ndifika kuni ngovuyo ngokuthanda kukaThixo ndibe nokuhlaziyeka+ kunye nani. 33  Ngamana uThixo onika uxolo angaba nani nonke.+ Amen.

Umbhalo osemazantsi