Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Roma 12:1-21

12  Ngenxa yoko ndiyanibongoza ngeemfesane zikaThixo, bazalwana, ukuba niyinikele imizimba yenu+ ibe yimibingelelo+ ephilayo,+ engcwele,+ eyamkelekileyo kuThixo,+ inkonzo ke leyo engcwele+ ngokwamandla enu engqiqo.+  Yaye musani ukumilisa+ okwale nkqubo yezinto, kodwa guqukani ngokutshintsha ingqondo yenu,+ ukuze nikungqine ngokwenu+ ukulunga nokwamkeleka nokugqibelela kokuthanda+ kukaThixo.  Kuba ngobubele obungasifanelanga endabunikwayo ndixelela wonk’ ubani apho phakathi kwenu ukuba angazicingeli ngaphezu koko amelwe kukuzicingela ngako;+ kodwa makacinge khon’ ukuze abe nengqondo ephilileyo,+ ngamnye njengoko uThixo amabele umlinganiselo+ wokholo.+  Kuba kanye njengokuba sinamalungu amaninzi emzimbeni omnye,+ kodwa la malungu akanamsebenzi ufanayo onke,  ngoko nathi, nangona sibaninzi, singumzimba omnye+ ngokumanyene noKristu, kodwa singamalungu elowo elomnye.+  Ekubeni, ngoko, sineziphiwo ezahlukeneyo+ ngokobubele obungasifanelanga+ esabunikwayo, enoba sisiprofeto, masiprofete ngokokholo esilulinganiselweyo;  okanye ubulungiseleli, masibe kobo bulungiseleli;+ okanye lowo ufundisayo,+ makabe sekufundiseni kwakhe;+  okanye lowo ubongozayo, makabe sekubongozeni kwakhe;+ lowo wabayo, makenjenjalo engagogotye lutho;+ lowo wongamelayo,+ makenjenjalo ngenyameko; lowo wenza inceba,+ makenjenjalo echwayitile.  Uthando lwenu+ malungabi naluhanahaniso.+ Kwenyanyeni oko kungendawo,+ namathelani koko kulungileyo.+ 10  Ngokuphathelele uthando lobuzalwana+ yibani nomsa omnye komnye. Ekuboniseni imbeko+ omnye komnye khokelani. 11  Musani ukutshivela emsebenzini wenu.+ Emoyeni ke vuthani.+ Yibani ngamakhoboka kaYehova.+ 12  Yibani nemihlali ngalo ithemba.+ Yinyamezeleni imbandezelo.+ Emthandazweni zingisani.+ 13  Yabelanani nabo bangcwele ngokweemfuno zabo.+ Landelani ikhondo lokubuk’ iindwendwe.+ 14  Qhubekani nibasikelela abo batshutshisayo;+ sikelelani,+ ningaqalekisi.+ 15  Yibani nemihlali kunye nabantu abanemihlali;+ lilani kunye nabantu abalilayo. 16  Nyamekelanani;+ musani ukunyamekela izinto eziphakamileyo,+ kodwa sukelani izinto eziphantsi.+ Musani ukuba ziingqondi emehlweni enu.+ 17  Musani ukubuyisela ububi+ ngobubi nakubani na. Yenzani okuhle emehlweni abantu bonke. 18  Ukuba kunokwenzeka, zamani ngokusemandleni enu, ukuba noxolo+ nabantu bonke. 19  Musani ukuziphindezelela,+ zintanda, kodwa yikhweleleni ingqumbo;+ kuba kubhaliwe kwathiwa: “Impindezelo yeyam; kuya kubuyekeza mna, utsho uYehova.”+ 20  Kodwa, “ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe ukutya; ukuba lunxaniwe, lunike into yokusela;+ kuba ngokwenza oku woba ufumba amalahle omlilo phezu kwentloko yalo.”+ 21  Musa ukuzivumela woyiswe bububi, kodwa hlala uboyisa ububi ngokulungileyo.+

Umbhalo osemazantsi