Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 11:1-36

11  Ndiyabuza, ke ngoko, uThixo akazange abagatye abantu bakhe, andibi kunjalo?+ Nakanye! Kuba nam ndingumSirayeli,+ wembewu ka-Abraham, wesizwe sikaBhenjamin.+  UThixo akazange abagatye abantu bakhe, awabanika ingqalelo kwasekuqaleni.+ Kaloku, anikwazi na oko sikutshoyo iSibhalo ngoEliya, njengoko ebongoza uThixo ngokunxamnye noSirayeli?+  “Yehova, bababulele abaprofeti bakho, bazimbile izibingelelo zakho, yaye ndim ndedwa oseleyo, kwaye bafuna umphefumlo wam.”+  Kanti, sithini isibhengezo+ sobuthixo kuye? “Ndizishiyele amadoda angamawaka asixhenxe, abantu abangaguqanga ngedolo kuBhahali.”+  Ngokunjalo, nangoku kukho intsalela+ yabanyuliweyo+ ngobubele obungasifanelanga.  Ke ukuba kungobubele obungasifanelanga,+ akusekho ngenxa yemisebenzi;+ kungenjalo, ububele obungasifanelanga abusabi bububele obungasifanelanga.+  Kuthekeni, ke ngoko? Yona kanye into uSirayeli ayifuna ngokunyamekileyo akazange ayizuze,+ kodwa abo banyuliweyo+ bayizuza. Abanye baye benziwa buthuntu iingqiqo zabo;+  kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “UThixo ubanike umoya wobuthongo obunzulu,+ amehlo angaboniyo neendlebe ezingevayo, unanamhla.”+  Kanjalo, uDavide uthi: “Itafile yabo mayibe ngumgibe nesibatha kubo nesikhubekiso nempindezelo;+ 10  mawabe mnyama amehlo abo ukuze bangaboni, yaye mabasoloko begobe umhlana wabo.”+ 11  Ngoko ke ndiyabuza, Bakhubeka na khon’ ukuze bawe+ ngokupheleleyo? Nakanye! Kodwa ngenyathelo labo eliphosakeleyo+ kubekho usindiso kubantu beentlanga,+ ukuze benziwe babe nekhwele.+ 12  Ke ukuba isiphoso sabo saba bubutyebi kwihlabathi, nokuncipha kwabo kwaba bubutyebi kubantu beentlanga,+ bobeka phi ke ukuba buninzi xa bezinikele ngokupheleleyo!+ 13  Ke kaloku ndithetha kuni zintlanga. Njengoko, eneneni, ndingumpostile+ weentlanga,+ ndiyabuzukisa+ ubulungiseleli bam,+ 14  ukuba nje ndinokubakhweletisa abo benyama yam ndize ndisindise+ abathile kubo.+ 15  Kuba ukuba ukulahlwa kwabo+ kuthetha uxolelaniso+ kwihlabathi, kuya kuthetha ntoni na ukwamkelwa kwabo ngaphandle kokuba kuthethe ubomi kwabafileyo? 16  Ngokubhekele phaya, ukuba intlahlela+ yentlama ingcwele, ikwanjalo nentlama iphela; yaye ukuba ingcambu ingcwele,+ akwanjalo namasebe. 17  Noko ke, ukuba athile kumasebe aye aphulwa kodwa wena, nangona ungumnquma wasendle, wamiliselwa phakathi kwawo+ waza waba nesabelo kwingcambu yomnquma+ etyebileyo,+ 18  musa ukuwavuyelela amasebe. Ke ukuba uyawavuyelela,+ yazi ukuba asinguwe othwele ingcambu,+ kodwa yingcambu ethwele wena.+ 19  Uya kuthi, ngoko: “Amasebe aphulwa+ ukuze ndimiliselwe.”+ 20  Kulungile ke! Ngenxa yokuswela kwawo ukholo+ aphulwa, kodwa wena umi ngokholo.+ Yeka ukuba neengcinga eziphakamileyo,+ kodwa yiba noloyiko.+ 21  Kuba ukuba uThixo ebengawasindisanga amasebe emvelo, ebengayi kukusindisa nawe.+ 22  Khangela, ke ngoko, ububele+ nokuba qatha+ kukaThixo. Kwabo bawileyo kukho ubuqatha,+ kodwa kuwe kukho ububele bukaThixo, ukuba nje uyahlala+ kububele bakhe; kungenjalo, kwanawe lo uya kulahlwa.+ 23  Kanjalo nabo, ukuba abahlalanga beswele ukholo, baya kumiliselwa;+ kuba uThixo uyakwazi ukubamilisela kwakhona. 24  Kuba ukuba waye wagawulwa kumnquma ongowasendle ngemvelo waza ngokwahlukileyo kwimvelo wamiliselwa+ kumnquma wasemyezweni, kuya kuba kangakanani na ke ngaba bangabemvelo ukumiliselwa kumnquma wabo!+ 25  Kuba andifuni ningabi nalwazi, bazalwana, ngale mfihlelo engcwele,+ ukuze ningabi ziingqondi kwawenu amehlo: le yokuba ziye zenziwa buthuntu ngokuyinxenye iingqiqo+ zikaSirayeli de kungene inani elipheleleyo+ labantu beentlanga,+ 26  yaye ngolu hlobo wonke uSirayeli+ uya kusindiswa. Kunjengokuba kanye kubhaliwe kwathiwa: “Umhlanguli uya kuza ephuma eZiyon+ aze alukhwelelise uqheliselo olungelolwabuthixo kuYakobi.+ 27  Yaye lo ngumnqophiso wam kunye nabo,+ xa ndizisusa izono zabo.”+ 28  Enyanisweni, ngokubhekisele kwiindaba ezilungileyo baziintshaba ngenxa yenu,+ kodwa ngokubhekisele ekunyuleni [kukaThixo] baziintanda ngenxa yookhokho babo.+ 29  Kuba izipho nobizo lukaThixo asizinto aya kuzisola ngazo.+ 30  Kuba kanye njengokuba nani nanikhe anamthobela+ uThixo kodwa ngoku niye nenzelwa inceba+ ngenxa yokungathobeli kwabo,+ 31  kwangokunjalo aba baye abathobela nto leyo ephumele ekwenzelweni kwenu inceba,+ ukuze nabo ngokwabo benzelwe inceba. 32  Kuba uThixo ubavalele ndawonye bonke ekungathobelini kwabo,+ ukuze abenzele inceba bonke.+ 33  Hayi ubunzulu bobutyebi+ nobobulumko+ nobolwazi+ lukaThixo! Hayi indlela engaphengululeki ngayo imigwebo yakhe+ nendlela ezingalandeki ngayo iindlela zakhe! 34  Kuba “ngubani na ofikelele ekuyazini ingqondo kaYehova,+ okanye ngubani na oye waba ngumcebisi wakhe?”+ 35  Okanye, “Ngubani na oye waqala wanikela kuye, khon’ ukuze abe nokubuyekezwa?”+ 36  Ngenxa yokuba zonke izinto zivela kuye yaye zibekho ngaye kwaye zikholo yena.+ Kuye makubekho uzuko ngonaphakade.+ Amen.

Umbhalo osemazantsi