Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 1:1-32

1  UPawulos, ikhoboka+ likaYesu Kristu nowabizwa+ ukuba abe ngumpostile,+ owahlulelwa iindaba ezilungileyo zikaThixo,+  awayethembise ngazo kwixesha langaphambili ngabaprofeti+ bakhe kwiZibhalo ezingcwele,  ngokuphathelele uNyana wakhe, owaphuma kwimbewu kaDavide+ ngokwasenyameni,+  kodwa owathi ngamandla+ wavakaliswa njengoNyana kaThixo+ ngomoya+ wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo+—ewe, uYesu Kristu iNkosi yethu,  ekuthe ngaye safumana ububele obungasifanelanga+ nobupostile+ ukuze zonke iintlanga+ zikholwe kulo igama lakhe,  ntlanga ezo ekuthe phakathi kwazo nani nabizelwa ukuba ngabakaYesu Kristu—  ubhalela bonke abo baseRoma, abaziintanda kuThixo, nababizelwe+ ukuba ngabo bangcwele:+ Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo+ oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu.+  Okokuqala nje, ndiyambulela+ uThixo wam ngoYesu Kristu ngokuphathelele nina nonke, ngenxa yokuba ukholo lwenu kuthethwa ngalo+ kwihlabathi liphela.  Kuba uThixo, endinikela kuye inkonzo engcwele ngomoya wam ngokunxibelelene neendaba ezilungileyo ezingoNyana wakhe, ulingqina+ lokuba andiyeki ukunikhankanya kwimithandazo yam,+ 10  ndimbongoza ngelokuba ukuba kunokwenzeka ekugqibeleni ndiphumelele kuko ukuthanda+ kukaThixo khon’ ukuze ndize kuni. 11  Kuba ndilangazelela ukunibona,+ ndize ndininike isiphiwo esithile sokomoya+ ukuze niqiniswe; 12  okanye, ukuze sikhuthazane+ elukholweni,+ olwenu kunye nolwam. 13  Kodwa andifuni ningazi, bazalwana,+ ukuba izihlandlo ezininzi bendinenjongo yokuza kuni,+ kodwa bendithintelekile de kwangoku, ukuze ndizuze isiqhamo+ esithile phakathi kwenu njengaphakathi kwezinye iintlanga. 14  Ndinetyala kumaGrike nakumaBharbhari, kwizilumko+ nakwabangenangqiqo: 15  ngoko ndinentumekelelo yokuzivakalisa iindaba ezilungileyo+ nakuni apho eRoma.+ 16  Kuba andinazintloni+ ngazo iindaba ezilungileyo; zona, enyanisweni, zingamandla kaThixo+ osindiso kuye wonk’ ubani onokholo,+ kumYuda kuqala+ kwanakumGrike;+ 17  kuba kuzo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo+ ngenxa yokholo+ kuse elukholweni, kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Kodwa lowo ulilungisa—uya kuphila ngokholo.”+ 18  Kuba ingqumbo kaThixo+ iyatyhilwa ivela ezulwini nxamnye nako konke ukungabi nabuthixo nentswela-bulungisa+ yabantu abathintela inyaniso+ ngokuswela ubulungisa,+ 19  ngenxa yokuba oko kunokwaziwa ngoThixo kuyabonakala phakathi kwabo,+ kuba uThixo ukubonakalisile kubo.+ 20  Kuba iimpawu zakhe ezingabonakaliyo+ zibonwa ngokucacileyo ukususela ekudalweni kwehlabathi kuse phambili,+ ngenxa yokuba ziqondeka ngezinto ezenziweyo,+ kwanamandla angunaphakade+ nobuThixo bakhe,+ khon’ ukuze bangabi nakungxengxezeleka;+ 21  ngenxa yokuba, nangona babemazi uThixo, abakhange bamzukise njengoThixo bengakhange futhi bambulele,+ kodwa basuka baba ziziphukuphuku+ kwiingcinga zabo, neentliziyo zabo ezingenakuqiqa zenziwa mnyama.+ 22  Nangona babemi ngelithi bazizilumko, baba zizidenge+ 23  baza baluphethulela uzuko+ loThixo ongenakonakala kokuthile okunjengomfanekiso+ womntu onokonakala noweentaka nezidalwa ezizitho zine nezinto ezirhubuluzayo.+ 24  Ngoko ke uThixo, ngokuvumelana neminqweno yeentliziyo zabo, wabanikela ekungahlambulukini,+ ukuba bahlazisane+ ngemizimba+ yabo, 25  bona bananisa inyaniso+ kaThixo ngobuxoki,+ behlonela yaye benikela inkonzo engcwele kwindalo kunakuLowo wadalayo, obongwa ngonaphakade. Amen. 26  Kungenxa yoko le nto uThixo wabanikela kwinkanuko yesini elihlazo,+ kuba amabhinqa abo akutshintsha ukusebenza kwawo kwemvelo kwaba kokwahlukileyo kwimvelo;+ 27  namadoda akushiya ukusebenza kwemvelo kwamabhinqa+ aza atshisekelana ngamandla, amadoda ekhanuka amadoda,+ esebenza oko kungamanyala,+ ezamkelela imbuyekezo ezeleyo,+ eyayiwafanele ngenxa yesiphoso sawo.+ 28  Yaye kanye njengoko babengakholiswa kukumgqala uThixo ngolwazi oluchanileyo,+ uThixo wabanikela kwimo yengqondo engakholekileyo,+ ukuze benze izinto ezingafanelekanga,+ 29  bezele yiyo yonke intswela-bulungisa,+ ubungendawo,+ inkanuko,+ ububi,+ ukuzala ngumona,+ ukubulala,+ imbambano,+ inkohliso,+ utyekelo lokuba nolunya,+ bengabasebezi,+ 30  abadli-zithende,+ bemthiyile uThixo, bengabasileyo,+ abanekratshi,+ abazidlayo,+ abayili bezinto ezimbi,+ bengabathobeli abazali,+ 31  bengenakuqonda,+ besaphula izivumelwano,+ bengenawo umsa wemvelo,+ bengenanceba.+ 32  Nangona bona bewazi ngokuzele kakuhle ummiselo wobulungisa kaThixo,+ wokuba abo baqhelisela izinto ezinjalo bafanelwe kukufa,+ abapheleli nje ekuzenzeni kodwa bakwavumelana+ nabo baziqheliselayo.

Umbhalo osemazantsi