Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Numeri 5:1-31

5  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, esithi:  “Bayalele oonyana bakaSirayeli ukuba bakhuphe enkampini wonke umntu oneqhenqa+ naye wonk’ ubani obhobhozayo+ naye wonk’ ubani ongahlambulukanga ngenxa yomphefumlo oswelekileyo.+  Enoba yindoda okanye libhinqa nifanele nibakhuphele ngaphandle. Mabakhutshelwe ngaphandle kwenkampu,+ ukuze bangazingcolisi+ iinkampu zabo ndimise umnquba phakathi kwabo.”+  Benjenjalo ke oonyana bakaSirayeli, babakhuphela ngaphandle kwenkampu. Kanye njengoko uYehova wathethayo kuMoses, benjenjalo oonyana bakaSirayeli.  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli uthi, ‘Indoda okanye ibhinqa, xa bathe benza nasiphi na kuzo zonke izono zoluntu ngokuthi benze isenzo sokungathembeki kuYehova, woba netyala+ loo mphefumlo.  Bamele basivume+ isono sabo abasenzileyo, yaye umele alihlawulele ityala lakhe ngokommiselo walo, ongeze isahlulo salo sesihlanu kulo,+ anike lowo enze ububi kuye.  Kodwa ukuba umntu lowo akanaso isalamane esikufuphi ekunokubuyiselwa kuso intlawulo yetyala, yothi ke intlawulo leyo yetyala ebuyiselwa kuYehova ibe yeyombingeleli, ngaphandle kwenkunzi yegusha yocamagushelo aya kumcamagushela ngayo.+  “‘Wonke umnikelo+ wezinto zonke ezingcwele+ zoonyana bakaSirayeli, abawusondezayo kumbingeleli, woba ngowakhe.+ 10  Zona izinto ezingcwele zakhe ngamnye zoba zezakhe ubuqu. Kodwa nantoni na ngamnye ayinika umbingeleli, yoba yeyakhe.’” 11  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi: 12  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Ukuba umfazi wayo nayiphi na indoda uye waphambuka ngokuthi enze isenzo sokungathembeki kuyo,+ 13  walala nenye indoda yaza yakhuphela kuye amadlozi,+ kwafihlakala oko emehlweni endoda yakhe+ waza akabhaqwa, wazenza inqambi, kodwa akwabikho ngqina loko, akabanjwa; 14  yaza yona yafikelwa ngumoya wobukhwele,+ yarhanela ukungathembeki okuthile emfazini wayo, abe ngenene yena ezenze inqambi, okanye yafikelwa ngumoya wobukhwele, yarhanela ukungathembeki okuthile emfazini wayo, kodwa wabe yena eneneni engazenzanga inqambi; 15  ngoko ke indoda leyo imele imzise umfazi wayo kumbingeleli,+ izise nomnikelo wakhe ndawonye naye, isahlulo seshumi se-efa yomgubo werhasi. Maze ingagaleli oli phezu kwawo yaye ingabeki ntlaka yokuqhumisa+ phezu kwawo, kuba ngumnikelo wokudla okuziinkozo wobukhwele lowo, ngumnikelo wokudla okuziinkozo wesikhumbuzo okhumbuza ngesiphoso. 16  “‘Umbingeleli umele amzise ngaphambili, ammise phambi koYehova.+ 17  Yaye umbingeleli umele athabathe amanzi angcwele ngesitya sodongwe, athabathe umbingeleli naseluthulini olusemgangathweni womnquba, alugalele emanzini lawo. 18  Wothi ke umbingeleli ammise umfazi lowo phambi koYehova, azikhulule iinwele zentloko yaloo mfazi aze awubeke ezintendeni zakhe umnikelo wokudla okuziinkozo wesikhumbuzo, oko kukuthi, umnikelo wokudla okuziinkozo wobukhwele,+ abe esesandleni sombingeleli amanzi akrakra esiqalekiso.+ 19  “‘Yaye umbingeleli umele amfungise, athi kuloo mfazi: “Ukuba akulalanga nandoda yaye akuphambukelanga ekungahlambulukini ngoxa unendoda yakho,+ yiba msulwa kula manzi akrakra esiqalekiso. 20  Kodwa ke, ukuba uye waphambuka ngoxa unendoda yakho,+ wazenza inqambi, yaza enye indoda, engeyiyo indoda yakho, yakhuphela amadlozi ayo+ kuwe,—” 21  Umele ke ngoko umbingeleli amfungise loo mfazi isifungo sesiqalekiso,+ athi umbingeleli kumfazi lowo: “Ngamana uYehova angakumisa njengesiqalekiso nesifungo phakathi kwabantu bakowenu ngokuthi uYehova alintshwenyise ithanga lakho,+ asidumbise nesisu sakho. 22  Yaye amele angene la manzi esiqalekiso emathunjini akho, akudumbise isisu, akuntshwenyise ithanga.” Umele athi ke umfazi lowo: “Amen! Amen!” 23  “‘Umbingeleli umele azibhale ezi ziqalekiso encwadini+ aze azisulele+ emanzini akrakra. 24  Yaye umele amseze umfazi amanzi lawo akrakra esiqalekiso,+ angene kuye amanzi esiqalekiso abe yinto ekrakra. 25  Wothi ke umbingeleli awuthabathe esandleni somfazi umnikelo wokudla okuziinkozo+ wobukhwele aze awutshangatshangise umnikelo lowo wokudla okuziinkozo phambi koYehova, awusondeze esibingelelweni. 26  Uya kwandula umbingeleli athabathe intwana yomnikelo lowo wokudla okuziinkozo njengesikhumbuzo+ sawo, aqhumisele ngayo esibingelelweni, aze emva koko amseze umfazi amanzi lawo. 27  Akuba emsezile amanzi lawo, kothi ukuba ebezenze inqambi ngokuthi enze isenzo sokungathembeki endodeni yakhe,+ angene kuye amanzi esiqalekiso abe yinto ekrakra, sidumbe isisu sakhe, lintshwenye ithanga lakhe, aze lo mfazi abe sisiqalekiso phakathi kwabantu bakowabo.+ 28  Noko ke, ukuba umfazi lowo ebengazenzanga inqambi kunoko uhlambulukile, woba msulwa kweso sohlwayo;+ amithiswe ngamadlozi. 29  “‘Nguwo lowo umthetho wobukhwele,+ xa athe umfazi waphambuka+ ngoxa enendoda yakhe,+ wazenza inqambi, 30  okanye xa ithe indoda yafikelwa ngumoya wobukhwele, yarhanela ukungathembeki emfazini wayo; yommisa umfazi lowo phambi koYehova, aze umbingeleli enze kuye ngokwalo mthetho wonke. 31  Yoba msulwa ke indoda yakhe kweso siphoso, kodwa umfazi lowo aziphendulele ngesiphoso sakhe.’”

Umbhalo osemazantsi