Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 35:1-34

35  Waqhubeka ethetha uYehova kuMoses emathafeni aziinkqantosi akwaMowabhi ngaseYordan+ eYeriko, esithi:  “Banike umyalelo oonyana bakaSirayeli ukuba banike abaLevi izixeko+ zokuhlala elifeni labo, babanike namadlelo onke ajikeleze izixeko.+  Izixeko ziya kuba zezokuhlala, amadlelo wona abe ngawezilwanyana zabo zasekhaya neempahla zabo nawo onke amarhamncwa abo.  Amadlelo ezixeko, eniya kuwanika abaLevi, aya kususela eludongeni lwesixeko aze anabele ngaphandle umgama oziikubhite eziliwaka macala onke.  Nimele nilinganise ngaphandle kwesixeko kwicala elingasempuma iikubhite ezingamawaka amabini nakwicala elingasemzantsi iikubhite ezingamawaka amabini nakwicala elingasentshona iikubhite ezingamawaka amabini nakwicala elingasemntla iikubhite ezingamawaka amabini, isixeko sibe phakathi. Lawo oba ngamadlelo ezixeko zabo.  “Zizo ezi izixeko eniya kuzinika abaLevi: izixeko ezithandathu zokusabela,+ enobanika ukuba sibalekele kuzo isibulala-mntu,+ nize ukongezelela kuzo nibanike nezinye izixeko ezingamashumi amane anesibini.  Zizonke izixeko enobanika zona abaLevi zoba zizixeko ezingamashumi amane anesibhozo, ndawonye namadlelo azo.+  Izixeko eniya kubanika zona ziya kuthatyathwa elifeni loonyana bakaSirayeli.+ Kwabaninzi uya kuthabatha ezininzi, kwabambalwa uya kuthabatha ezimbalwa.+ Ngamnye, ngokomlinganiselo welifa aya kulidla, uya kunikela ezinye zezixeko zakhe kubaLevi.”  Waqhubeka ethetha uYehova kuMoses, esithi: 10  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Niwela iYordan nisiya ezweni laseKanan.+ 11  Nimele nizikhethele izixeko ezifanelekileyo kuni. Ziya kuba zizixeko zenu zokusabela, yaye simele sibalekele kuzo isibulala-mntu esibethe sabulala umphefumlo singaqondanga.+ 12  Ziya kuba zizixeko zenu zokusabela kumphindezeli wegazi,+ ukuze singafi isibulala-mntu side sime phambi kwendibano eya kusigwebela.+ 13  Ke izixeko eniya kubanika zona, izixeko ezithandathu zokusabela, ziya kusetyenziswa nini. 14  Niya kubanika izixeko ezithathu nganeno kweYordan,+ nibanike nezixeko ezithathu ezweni laseKanan.+ Ziya kusebenza njengezixeko zokusabela. 15  Ezi zixeko zithandathu ziya kuba zezokusabela koonyana bakaSirayeli nakumphambukeli+ nakumfiki ophakathi kwenu, asabele kuzo nabani na obethe wabulala umphefumlo engaqondanga.+ 16  “‘Ukuba umbethe ngesixhobo sentsimbi waza wafa, ungumbulali.+ Ufanele abulawe afe umbulali lowo.+ 17  Ukuba umbethe ngelitye elincinane angafayo ngalo waza wafa, ungumbulali. Ufanele abulawe afe umbulali lowo. 18  Ukuba umbethe ngesixhobo esincinane somthi angafayo ngaso waza wafa, ungumbulali. Ufanele abulawe afe umbulali lowo. 19  “‘Umphindezeli+ wegazi wombulala ngokwakhe umbulali lowo. Akuqubisana naye wombulala ngokwakhe. 20  Ukuba uthe wamtyhala+ ngenxa yentiyo okanye wamlalela+ waza wamgibisela wafa, 21  okanye wambetha ngesandla ngobutshaba wafa, ufanele abulawe afe lowo umbethileyo. Ungumbulali. Umphindezeli wegazi wombulala umbulali lowo akuqubisana naye.+ 22  “‘Kodwa ukuba uthe wamtyhala ngokungalindelekanga engenabutshaba okanye waphosa nayiphi na into ngakuye engamlalelanga,+ 23  nokuba lilitye angafayo ngalo engamboni okanye wamwisela ngalo, waza wafa, engenabutshaba naye yaye engafuni kumenzakalisa, 24  iya kugweba indibano phakathi kobethileyo nomphindezeli wegazi ngokwezo zigwebo.+ 25  Yaye indibano+ imele isihlangule isibulala-mntu esandleni somphindezeli wegazi, imbuyisele indibano esixekweni sokusabela kwakhe abesabele kuso, kwaye simele sihlale apho ade afe umbingeleli omkhulu othanjiswe ngeoli engcwele.+ 26  “‘Kodwa ukuba isibulala-mntu sithe saphumela ngaphaya kwemida yesixeko saso sokusabela ebesisabele kuso, 27  waza umphindezeli+ wegazi wasifumana singaphandle komda wesixeko saso sokusabela, waza umphindezeli wegazi wasibulala isibulala-mntu eso, akayi kuba natyala lagazi. 28  Kuba sifanele sihlale esixekweni saso sokusabela ade afe umbingeleli omkhulu,+ yaye emva kokufa kombingeleli omkhulu isibulala-mntu singabuyela emhlabeni olilifa laso. 29  Oko koba ngummiselo womgwebo kuni ezizukulwaneni zenu kwiindawo zonke enihlala kuzo. 30  “‘Nabani na obethe wabulala+ umphefumlo ufanele abulawe njengombulali ngomlomo wamangqina,+ ke lona ingqina elinye alinakungqina ngomphefumlo ufe. 31  Nize ningathabathi ntlawulelo ngomphefumlo wombulali ofanelwe kukufa,+ makabulawe afe.+ 32  Nize ningathabathi ntlawulelo ngalowo usabele esixekweni sakhe sokusabela, ukuba abuye aye kuhlala emhlabeni wakhe ngaphambi kokufa kombingeleli omkhulu. 33  “‘Nize ningalingcolisi ilizwe enikulo; kuba ligazi elingcolisa ilizwe,+ yaye ilizwe alinakucanyangushelwa ngenxa yegazi eliphalaziweyo kulo ngaphandle kwangegazi lalowo uliphalazileyo.+ 34  Nize ningalenzi inqambi ke ilizwe enihleli kulo, nendihleli phakathi kwalo; kuba mna Yehova ndihleli phakathi koonyana bakaSirayeli.’”+

Umbhalo osemazantsi