Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Numeri 32:1-42

32  Ke kaloku oonyana bakaRubhen+ noonyana bakaGadi+ baye benemfuyo eyinyambalala, ininzi kunene. Balibona ilizwe laseYazere+ nelizwe laseGiliyadi, yaye, khangela! indawo leyo yayiyindawo yemfuyo.  Ngoko oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen beza kuMoses nakuEleyazare umbingeleli nakwizikhulu zendibano bathi:  “IAtaroti+ neDibhon+ neYazere neNimra+ neHeshbhon+ ne-Eleyale+ neSebham neNebho+ neBheyon,+  ilizwe awaloyisayo uYehova+ phambi kwendibano yakwaSirayeli, lilizwe lemfuyo, yaye abakhonzi bakho banemfuyo.”+  Baqhubeka bathi: “Ukuba sikholekile emehlweni akho, abakhonzi bakho mabanikwe eli lizwe njengelifa. Musa ukusiweza iYordan.”+  Wathi ke uMoses koonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen: “Baye emfazweni na abazalwana benu ngoxa nina nihleli apha?+  Yini na ukuba nizityhafise iintliziyo zoonyana bakaSirayeli ukuba bangaweleli ezweni aya kubanika lona ngokuqinisekileyo uYehova?  Benjenjalo ooyihlo+ ekubathumeni kwam siseKadeshe-bharneya+ ukuba baye kulibona ilizwe.  Ekunyukeleni kwabo entlanjeni yase-Eshkoli+ baza balibona ilizwe, bazityhafisa iintliziyo zoonyana bakaSirayeli, ukuba bangayi ezweni abanika lona ngokuqinisekileyo uYehova.+ 10  Wavutha umsindo kaYehova ngaloo mhla waza wafunga,+ wathi, 11  ‘Amadoda awaphuma eYiputa asusela kwaneminyaka engamashumi amabini ubudala ukusa phezulu+ akayi kuwubona umhlaba endawufungela uAbraham, uIsake noYakobi,+ ngenxa yokuba engandilandelanga ngokupheleleyo, 12  ngaphandle kukaKalebhi+ unyana kaYefune umKenizi noYoshuwa+ unyana kaNun, kuba bemlandele ngokupheleleyo uYehova bona.’ 13  Ngoko wavutha umsindo kaYehova kuSirayeli waza wababhadulisa entlango iminyaka engamashumi amane,+ sada saphela sonke isizukulwana esasisenza okubi emehlweni kaYehova.+ 14  Nanku nisuke nema esikhundleni sooyihlo njengenzala yabantu abanesono ukuze nikongeze ngokubhekele phaya ukuvutha komsindo kaYehova+ kuSirayeli. 15  Xa nithe nabuya ekumlandeleni,+ wophinda ngokuqinisekileyo abahlalise ithuba elidana entlango,+ yaye niya kuba ke ngoko nisonakalisele esi sizwana sonke.”+ 16  Kamva baya kuye baza bathi: “Sivumele sakhe iintlanti zamatye zemfuyo yethu apha nezixeko zabantwana bethu. 17  Kodwa thina siya kuhamba sixhobile+ ukuya edabini phambi koonyana bakaSirayeli side sibafikise endaweni yabo, ngoxa abantwana bethu behleli ezixekweni ezinqatyisiweyo beqelelene nobuso babemi belizwe. 18  Asiyi kubuyela ezindlwini zethu bade oonyana bakaSirayeli bawuzuze loo mhlaba, ngamnye abe nelifa lakhe.+ 19  Kuba asiyi kudla lifa nabo ngakwicala laseYordan nangaphaya, ngokuba elethu ilifa silizuze kwicala leYordan elingasempumalanga.”+ 20  Wathi uMoses kubo: “Ukuba niyenzile le nto, naxhobela imfazwe phambi koYehova,+ 21  bayiwela iYordan phambi koYehova bonke abaxhobileyo kuni, ade azigxothe iintshaba zakhe phambi kwakhe,+ 22  loyiswa ilizwe phambi koYehova,+ naza nabuya emva koko,+ inene noba msulwa kuYehova nakuSirayeli; lize eli lizwe libe lilifa lenu phambi koYehova.+ 23  Kodwa ukuba anithanga nenjenjalo, niya kuba nonile kuYehova.+ Yazini ke ngoko ukuba isono senu siya kunifumana.+ 24  Zakheleni izixeko zabantwana benu neentlanti zamatye zemihlambi yenu, nikwenze oko kuphume emlonyeni wenu.”+ 25  Bathi oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen kuMoses: “Abakhonzi bakho baya kwenza kanye njengoko iyalele inkosi yam.+ 26  Abantwana bethu, abafazi bethu, imfuyo yethu nazo zonke izilwanyana zethu zasekhaya ziya kuhlala apho ezixekweni zaseGiliyadi,+ 27  kodwa bona abakhonzi bakho baya kuwela, bonke abomkhosi,+ bexhobele imfazwe phambi koYehova, kanye njengoko inkosi yam ithethile.” 28  Ngoko uMoses wanikela umyalelo ngokuphathelele bona kuEleyazare umbingeleli nakuYoshuwa unyana kaNun nakwiintloko zooyise zezizwe zoonyana bakaSirayeli. 29  Wathi uMoses kubo: “Ukuba oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen bathe bawela nani eYordan, ngamnye exhobele imfazwe,+ phambi koYehova, laza loyiswa ilizwe phambi kwenu, nize nibanike ilizwe laseGiliyadi njengelifa.+ 30  Kodwa ukuba abathanga bawele bexhobile kunye nani, bamele bahlale phakathi kwenu ezweni laseKanan.”+ 31  Baphendula oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, bathi: “Oko akuthethileyo uYehova kubakhonzi bakho sokwenza.+ 32  Thina siya kuwela sixhobile phambi koYehova siye ezweni laseKanan,+ lize elethu ilifa libe kweli cala leYordan.”+ 33  Ngoko ke uMoses wabanika bona, oko kukuthi, oonyana bakaGadi+ noonyana bakaRubhen+ nesiqingatha sesizwe sakwaManase+ unyana kaYosefu, ubukumkani bukaSihon+ ukumkani wama-Amori nobukumkani bukaOgi+ ukumkani waseBhashan, ilizwe elo nezixeko zemimandla yalo, kwanezixeko zomhlaba olijikelezileyo. 34  Bayakha ke oonyana bakaGadi iDibhon+ neAtaroti+ neArohere,+ 35  neAtaroti-shofani neYazere+ neYogebheha,+ 36  neBhete-nimra+ neBhete-haran,+ izixeko ezinqatyisiweyo,+ neentlanti zamatye zomhlambi.+ 37  Noonyana bakaRubhen bayakha iHeshbhon+ ne-Eleyale+ neKiriyatayim,+ 38  neNebho+ neBhahali-meyon+—ezitshintshwe amagama azo—neSibhema; yaye bazibiza ngamagama abo izixeko abazakhayo. 39  Ke bona oonyana bakaMakire+ unyana kaManase baya eGiliyadi baza bayithimba, bawagxotha ama-Amori awayekuyo. 40  Ngoko elaseGiliyadi uMoses walinika uMakire unyana kaManase, wahlala kulo.+ 41  Yena uYayire unyana kaManase wahamba waya kuthimba iidolophana zakhona zeentente, waza wazibiza ngokuthi yiHavoti-yayire.+ 42  NoNobha wahamba waya kuthimba iKenati+ needolophu eziphantsi kwayo; waza wayibiza ngegama lakhe siqu, wathi yiNobha.

Umbhalo osemazantsi