Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 26:1-65

26  Kwathi emva kwesibetho eso,+ wathetha uYehova kuMoses nakuEleyazare unyana ka-Aron umbingeleli wathi:  “Balani inani lendibano iphela yoonyana bakaSirayeli ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, ngokwezindlu zooyise, bonke abaphuma umkhosi kwaSirayeli.”+  UMoses noEleyazare+ umbingeleli bathetha nabo emathafeni ayinkqantosi akwaMowabhi+ ngaseYordan eYeriko,+ besithi:  “[Babaleni] ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ukusa phezulu, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.”+ Ngabo ke aba oonyana bakaSirayeli abaphumayo ezweni laseYiputa:  NguRubhen, izibulo likaSirayeli;+ ngabo aba oonyana bakaRubhen: KuHanoki+ yintsapho yamaHanoki; kuPalu+ yintsapho yamaPalu;  kuHetseron+ yintsapho yamaHetseron; kuKarmi+ yintsapho yamaKarmi.  Zizo ezo iintsapho zamaRubhen, yaye ababhaliswayo kuzo baba ngamashumi amane anesithathu amawaka anamakhulu asixhenxe namashumi amathathu.+  Unyana kaPalu yayinguEliyabhi.  Ngabo aba oonyana bakaEliyabhi: NguNemuweli noDatan noAbhiram. Lo Datan+ nalo Abhiram+ ngabo babizwayo yindibano, basukuzana noMoses noAron kwindibano kaKora,+ ekusukuzaneni kwabo noYehova. 10  Ngoko ke umhlaba wawuvula umlomo wawo waza wabaginya.+ UKora yena, wafa ekufeni kwendibano ngethuba umlilo wadla amadoda angamakhulu amabini anamashumi mahlanu.+ Yaye aba ngumfuziselo.+ 11  Noko ke, bona oonyana bakaKora abazange bafe.+ 12  Ngabo aba oonyana bakaSimeyon+ ngokweentsapho zabo: KuNemuweli+ yintsapho yamaNemuweli; kuYamin+ yintsapho yamaYamin; kuYakin+ yintsapho yamaYakin; 13  kuZera yintsapho yamaZera; kuShawule+ yintsapho yamaShawule. 14  Zizo ezo iintsapho zamaSimeyon: amashumi amabini anesibini amawaka anamakhulu mabini.+ 15  Ngabo aba oonyana bakaGadi+ ngokweentsapho zabo: KuTsefon yintsapho yamaTsefon; kuHagi yintsapho yamaHagi; kuShuni yintsapho yamaShuni; 16  kuOzni yintsapho yamaOzni; kuEri yintsapho yamaEri; 17  kuArodi yintsapho yama-Arodi; kuAreli+ yintsapho yama-Areli. 18  Zizo ezo iintsapho zoonyana bakaGadi, ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi amane amawaka anamakhulu mahlanu.+ 19  Oonyana bakaYuda+ yayinguEre+ no-Onan.+ Noko ke, uEre no-Onan bafela ezweni laseKanan.+ 20  Ngabo aba oonyana bakaYuda, ngokweentsapho zabo: KuShela+ yintsapho yamaShela; kuPeretse+ yintsapho yamaPeretse; kuZera+ yintsapho yamaZera. 21  Ngabo aba oonyana bakaPeretse: KuHetseron+ yintsapho yamaHetseron; kuHamuli+ yintsapho yamaHamuli. 22  Zizo ezo iintsapho zakwaYuda,+ ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi asixhenxe anesithandathu amawaka anamakhulu mahlanu.+ 23  Ngabo aba oonyana bakaIsakare+ ngokweentsapho zabo: KuTola+ yintsapho yamaTola; kuPuva yintsapho yamaPuva; 24  kuYashubhi yintsapho yamaYashubhi; kuShimron+ yintsapho yamaShimron. 25  Zizo ezo iintsapho zakwaIsakare, ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi amathandathu anesine amawaka anamakhulu mathathu.+ 26  Ngabo aba oonyana bakaZebhulon+ ngokweentsapho zabo: KuSerede yintsapho yamaSerede; kuElon yintsapho yamaElon; kuYaleli+ yintsapho yamaYaleli. 27  Zizo ezo iintsapho zamaZebhulon, ngokwabo babhaliswayo kuzo: amashumi amathandathu amawaka anamakhulu mahlanu.+ 28  Oonyana bakaYosefu+ ngokweentsapho zabo yayinguManase noEfrayim.+ 29  Ngabo aba oonyana bakaManase:+ KuMakire+ yintsapho yamaMakire. UMakire wazala uGiliyadi.+ KuGiliyadi yintsapho yamaGiliyadi. 30  Ngabo aba oonyana bakaGiliyadi: KuIyezere+ yintsapho yamaIyezere; kuHeleki yintsapho yamaHeleki; 31  kuAsriyeli yintsapho yama-Asriyeli; kuShekem yintsapho yamaShekem; 32  kuShemida+ yintsapho yamaShemida; kuHefere+ yintsapho yamaHefere. 33  Ke uTselofehadi unyana kaHefere wayengenanyana, kodwa eneentombi,+ yaye amagama eentombi zikaTselofehadi yayinguMahala noNowa, uHogela, uMilka noTirtsa.+ 34  Zizo ezo iintsapho zakwaManase, yaye ababhaliswayo kuzo babengamashumi amahlanu anesibini amawaka anamakhulu asixhenxe.+ 35  Ngabo aba oonyana bakaEfrayim+ ngokweentsapho zabo: KuShutela+ yintsapho yamaShutela; kuBhekere yintsapho yamaBhekere; kuTahan+ yintsapho yamaTahan. 36  Ngabo aba oonyana bakaShutela: KuEran yintsapho yamaEran. 37  Zizo ezo iintsapho zoonyana bakaEfrayim,+ ngokwababhaliswayo kuzo: amashumi amathathu anesibini amawaka anamakhulu mahlanu. Ngabo abo oonyana bakaYosefu ngokweentsapho zabo.+ 38  Ngabo aba oonyana bakaBhenjamin+ ngokweentsapho zabo: KuBhela+ yintsapho yamaBhela; kuAshbheli+ yintsapho yama-Ashbheli; kuAhiram yintsapho yama-Ahiram; 39  kuShefufam yintsapho yamaShefufam; kuHufam+ yintsapho yamaHufam. 40  Oonyana bakaBhela nguArdi noNahaman: KuArdi yintsapho yama-Ardi; kuNahaman+ yintsapho yamaNahaman. 41  Ngabo aba oonyana bakaBhenjamin+ ngokweentsapho zabo, yaye ababhaliswayo kubo baba ngamashumi amane anesihlanu amawaka anamakhulu mathandathu.+ 42  Ngabo aba oonyana bakaDan+ ngokweentsapho zabo: KuShuham yintsapho yamaShuham. Zizo ezo iintsapho zakwaDan+ ngokweentsapho zabo. 43  Zizonke iintsapho zamaShuham, ngokwababhaliswayo kuzo, zaba ngamashumi amathandathu anesine amawaka anamakhulu mane.+ 44  Ngabo aba oonyana baka-Ashere+ ngokweentsapho zabo: KuImna+ yintsapho yamaImna; kuIshvi+ yintsapho yamaIshvi; kuBheriya yintsapho yamaBheriya; 45  koonyana bakaBheriya: kuHebheri yintsapho yamaHebheri; kuMalekiyeli+ yintsapho yamaMalekiyeli. 46  Igama lentombi ka-Ashere yayinguSera.+ 47  Zizo ezi iintsapho zoonyana baka-Ashere,+ ngokwabo babhaliswayo kuzo: amashumi amahlanu anesithathu amawaka anamakhulu mane.+ 48  Ngabo aba oonyana bakaNafetali+ ngokweentsapho zabo: KuYatseli+ yintsapho yamaYatseli; kuGuni+ yintsapho yamaGuni; 49  kuYetsere+ yintsapho yamaYetsere; kuShilem+ yintsapho yamaShilem. 50  Zizo ezi iintsapho zakwaNafetali+ ngokweentsapho zabo, yaye ababhaliswayo kubo baba ngamashumi amane anesihlanu amawaka anamakhulu mane.+ 51  Ngabo aba ababhaliswayo koonyana bakaSirayeli: amakhulu amathandathu ananye amawaka anamakhulu asixhenxe anamashumi mathathu.+ 52  Emva koko wathetha uYehova kuMoses, esithi: 53  “Babele ilizwe elo libe lilifa ngokwenani lamagama.+ 54  Abaninzi uze ulandise ilifa labo, yaye abambalwa uze ulinciphise ilifa labo.+ Ilifa ngalinye limele lilinganiselwe ngokwabo babhalisiweyo. 55  Ilizwe lifanele lahlulwe kuphela ngeqashiso.+ Bafanele bafumane ilifa ngokwamagama ezizwe zooyise. 56  Lifanele lahlulwe ilifa labo ngokumiselwa ngeqashiso phakathi kwabaninzi nabambalwa.” 57  Ngabo aba ababhaliswayo kubaLevi+ ngokweentsapho zabo: KuGershon+ yintsapho yamaGershon; kuKohati+ yintsapho yamaKohati; kuMerari+ yintsapho yamaMerari. 58  Zizo ezi iintsapho zabaLevi: yintsapho yamaLibhini,+ yintsapho yamaHebron,+ yintsapho yamaMahali,+ yintsapho yamaMushi,+ yintsapho yamaKora.+ UKohati+ wazala uAmram.+ 59  Igama lomfazi ka-Amram yayinguYokebhede,+ intombi kaLevi, awathi umfazi kaLevi wamzalela yona eYiputa. Ekuhambeni kwexesha yamzalela uAmram uAron noMoses noMiriyam udade wabo.+ 60  UAron wazalelwa uNadabhi noAbhihu,+ uEleyazare noItamare.+ 61  Kodwa uNadabhi noAbhihu bafa ngenxa yokusondeza umlilo ongekho sikweni phambi koYehova.+ 62  Ababhaliswayo kubo baba ngamashumi amabini anesithathu amawaka, yonke into eyindoda ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu.+ Kuba babengabhaliswanga phakathi koonyana bakaSirayeli,+ ngokuba babenganikwanga lifa phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 63  Ngabo aba ababhaliswayo nguMoses noEleyazare umbingeleli ekubhaliseni kwabo oonyana bakaSirayeli kumathafa ayinkqantosi akwaMowabhi ngaseYordan eYeriko.+ 64  Kodwa phakathi kwaba kwakungekho mntu wababebhaliswe nguMoses noAron umbingeleli ekubhaliseni kwabo oonyana bakaSirayeli entlango yaseSinayi.+ 65  Ngokuba uYehova wayethe ngabo: “Ngokuqinisekileyo baya kufela entlango.”+ Ngoko akusalanga namnye kubo ngaphandle koKalebhi unyana kaYefune noYoshuwa unyana kaNun.+

Umbhalo osemazantsi