Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 18:1-32

18  Wathi uYehova kuAron: “Wena ndawonye noonyana bakho nendlu kayihlo niya kuphendula ngesiphoso esiphathelele ingcwele,+ yaye wena ndawonye noonyana bakho niya kuphendula ngesiphoso esiphathelele ububingeleli benu.+  Yaye abazalwana bakho besizwe sakwaLevi, isizwana sikayihlo, ndawonye nawe, uze ubasondeze, banamathele kuwe ukuze bakulungiselele,+ wena noonyana bakho abakunye nawe, phambi kwentente yeSingqino.+  Bamele bagcine imbopheleleko yabo kuwe nembopheleleko yabo kwintente iphela.+ Kuphela nje bamele bangasondeli empahleni yendawo engcwele nasesibingelelweni ukuze bangafi,+ bona kunye nani.  Bonamathela kuwe, bagcine imbopheleleko yentente yokuhlangana ngokuphathelele yonke inkonzo yasententeni, yaye owasemzini makangasondeli kuni.+  Nize niyigcine imbopheleleko yenu endaweni engcwele+ nembopheleleko yenu esibingelelweni,+ ukuze ndingacatshukiswa kwakhona+ ngoonyana bakaSirayeli.  Mna ke, khangela! ndibathabathile abazalwana benu, abaLevi, phakathi koonyana bakaSirayeli,+ baba sisipho kuni,+ njengoko benikelwe kuYehova ukuze baphumeze inkonzo ententeni yokuhlangana.+  Ke wena ndawonye noonyana bakho nize nibugcine ububingeleli benu ezintweni zonke eziphathelelene nesibingelelo nangokuphathelele okungaphakathi kwekhuselo;+ niphumeze inkonzo.+ Ndininika ububingeleli njengenkonzo yenu esisipho, yaye owasemzini osondelayo ufanele abulawe.”+  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuAron esithi: “Khangela! iminikelo eyenzelwa mna ndiyinikela elugcinweni lwakho.+ Ezintweni zonke ezingcwele zoonyana bakaSirayeli ndikunika yona njengesahlulo sakho noonyana bakho, ibe ngumxhesho wenu kuse kwixesha elingenammiselo.+  Oku kufanele kube kokwakho ezintweni ezizezona zingcwele, emnikelweni wasemlilweni, eminikelweni yabo yonke kwanakuyo yonke iminikelo yabo yokudla okuziinkozo+ neminikelo yabo yonke yesono+ neminikelo yabo yonke yetyala,+ abayibuyisela kum. Yona yoba yeyona nto ingcwele kuwe nakoonyana bakho. 10  Nimele niyidlele kweyona ndawo ingcwele.+ Yonke into eyindoda ifanele iyidle.+ Yoba yinto engcwele kuwe.+ 11  Kuko oku okuya kuba kokwakho: Umnikelo+ wesipho sabo kunye nawo wonke umnikelo otshangatshangiswayo+ woonyana bakaSirayeli. Ndiwunika wena noonyana bakho neentombi zakho ezikunye nawe,+ ube ngumxhesho wexesha elingenammiselo. Wonke ubani ohlambulukileyo endlwini yakho angawudla.+ 12  “Yonke ioli eyeyona ilungileyo nayo yonke iwayini entsha eyeyona ilungileyo nokudla okuziinkozo, iintlahlela zabo,+ abazinika uYehova, ndizinike wena.+ 13  Iintlahlela zako konke okusezweni labo, abazizisa kuYehova, zoba zezakho.+ Wonke ubani ohlambulukileyo endlwini yakho angazidla. 14  “Yonke into enikelweyo kwaSirayeli yoba yeyakho.+ 15  “Yonke into evula isibeleko,+ yalo lonke uhlobo lwenyama, abaya kuyisondeza kuYehova, ebantwini nakwizilo, yoba yeyakho. Noko ke, wona amazibulo abantu+ umele uwakhulule; namazibulo ezilo ezingahlambulukanga ufanele uwakhulule+. 16  Yaye ufanele uwakhulule ngexabiso lawo lenkululo ukususela kwanyanga-nye ubudala, ngokwexabiso elithelekelelwayo, leeshekele ezintlanu ngokweshekele yendawo engcwele.+ Yona iziigera ezingamashumi amabini.+ 17  Kuphela ngamazibulo eenkunzi zeenkomo okanye amazibulo eenkunzi zeemvana okanye amazibulo eebhokhwe ongafanele uwakhulule.+ Ayinto engcwele wona. Igazi lawo+ ufanele ulifefe esibingelelweni, yaye uqhumisele ngamanqatha awo, ibe ngumnikelo wasemlilweni lowo olivumba elithozamisayo kuYehova.+ 18  Inyama yawo yoba yeyakho. Njengencum yomnikelo otshangatshangiswayo nanjengomlenze wasekunene, yoba yeyakho.+ 19  Yonke iminikelo engcwele,+ abayinikela kuYehova oonyana bakaSirayeli, ndiyinika wena ndawonye noonyana bakho neentombi zakho, ibe ngumxhesho wexesha elingenammiselo.+ Ingumnqophiso wetyuwa wexesha elingenammiselo phambi koYehova, kuwe ndawonye nenzala yakho.”+ 20  Waqhubeka wathi uYehova kuAron: “Ezweni labo akuyi kuba nalifa, yaye akuyi kuba nasabelo phakathi kwabo.+ Ndim isabelo sakho nelifa lakho phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 21  “Khangela! oonyana bakaLevi ndibanika zonke izishumi+ kwaSirayeli njengelifa ngenxa yenkonzo yabo, inkonzo yasententeni yokuhlangana. 22  Oonyana bakaSirayeli bafanele bangaphindi basondele ententeni yokuhlangana ukuze bangaziziseli isono baze bafe.+ 23  NgabaLevi abafanele baphumeze inkonzo yasententeni yokuhlangana, yaye ngabo abaya kuphendula ngesiphoso sabo.+ Kungummiselo wexesha elingenammiselo ukuthi abafanele bafumane lifa phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 24  Ngokuba isishumi soonyana bakaSirayeli, abasinikela kuYehova njengomnikelo, ndisinike abaLevi njengelifa. Kungenxa yoko ndithe kubo, ‘Abafanele bafumane lifa phakathi koonyana bakaSirayeli.’”+ 25  Wandula ke wathetha uYehova kuMoses, esithi: 26  “Thetha kubaLevi, uthi kubo, ‘Niya kwamkela koonyana bakaSirayeli isishumi endininika sona esiphuma kubo njengelifa lenu,+ yaye nimele nithabathe isishumi kwisishumi+ eso nize nenze ngaso umnikelo kuYehova. 27  Yaye siya kubalelwa kuni njengomnikelo wenu, njengokudla okuziinkozo kwasesandeni+ nanjengemveliso epheleleyo yesixovulelo sewayini okanye seoli. 28  Ngokunjalo nani niya kunikela umnikelo kuYehova ngazo zonke izishumi zenu eniya kuzamkela koonyana bakaSirayeli, nize kuzo ninike uAron umbingeleli umnikelo kaYehova. 29  Kuzo zonke izipho eninikwa zona, ezona zilungileyo kuzo,+ nonikela ngazo yonke iminikelo kaYehova, ibe yinto engcwele evela kuzo.’ 30  “Uze uthi ke kubo, ‘Ekunikeleni kwenu ezona zilungileyo kuzo,+ ngokuqinisekileyo oko kuya kubalelwa kubaLevi njengemveliso yasesandeni nanjengemveliso yesixovulelo sewayini okanye seoli. 31  Yaye nimele nikudlele oko kuyo yonke indawo, nina nezindlu zenu, kuba ngumvuzo wenu lowo ngenxa yenkonzo yenu ententeni yokuhlangana.+ 32  Kwaye nimele ningaziziseli isono ngawo ekunikeleni kwenu ngeyona nxalenye ilungileyo yawo, yaye nimele ningazihlambeli izinto ezingcwele zoonyana bakaSirayeli, ukuze ningafi.’”+

Umbhalo osemazantsi