Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Numeri 16:1-50

16  Ke kaloku uKora+ unyana kaItsare,+ unyana kaKohati,+ unyana kaLevi,+ wathabatha uDatan+ noAbhiram+ oonyana bakaEliyabhi,+ no-Oni unyana kaPelethe, oonyana bakaRubhen.+  Bema phambi koMoses, benamadoda angamakhulu amabini anamashumi mahlanu akoonyana bakaSirayeli, izikhulu zendibano, ezazihlanganisene, amadoda adumileyo.  Ngoko bahlanganisana nxamnye+ noMoses noAron baza bathi kubo: “Kwanele ngani, ngokuba indibano iphela ingcwele+ yaye uYehova uphakathi kwayo.+ Yini na, ke, ukuba niziphakamise phezu kwebandla likaYehova?”+  Wathi akukuva oko uMoses wasuka wawa ngobuso.  Waza wathetha kuKora nakwindibano yakhe iphela, esithi: “Kusasa uYehova uya kusazisa lowo ongowakhe+ nalowo ongcwele+ nalowo omele asondele kuye,+ yaye nokuba ngubani na amnyulileyo,+ nguye lowo oya kusondela kuye.  Yenzani oku: Zithabatheleni iingcedevu,+ wena Kora nendibano yakho iphela,+  nifake umlilo kuzo nize nibeke nesiqhumiso phezu kwazo phambi koYehova ngomso, yaye kothi umntu athe uYehova wamnyula,+ abe ngcwele yena. Kwanele ngani, nina nyana bakaLevi!”+  Wahlabela mgama wathi uMoses kuKora: “Ncedani niphulaphule, nina nyana bakaLevi.  Yinto encinane na kuni ukuba uThixo kaSirayeli enahlule+ kwindibano kaSirayeli, wanisondeza kuye ukuba niphumeze inkonzo yomnquba kaYehova, nokuba nime phambi kwendibano ukuze niyilungiselele,+ 10  ekusondezile nje wena nabazalwana bakho bonke, oonyana bakaLevi? Nifuna ukuzuza kwanobubingeleli na?+ 11  Ngenxa yeso sizathu wena nayo yonke le ndibano yakho ehlanganisene ndawonye nimelene noYehova.+ Ke uAron, uyintoni na yena ukuba nimmbombozelele?”+ 12  Kamva uMoses wathumela ukuba kubizwe uDatan noAbhiram+ oonyana bakaEliyabhi, kodwa bathi: “Asiy’ apho thina!+ 13  Yinto encinane na le yokuba usinyuse ezweni eliqukuqela ubisi nobusi uze kusibulala entlango,+ wada wazenza nenkosana phezu kwethu?+ 14  Akusingenisanga ezweni eliqukuqela ubisi nobusi,+ akusinikanga lifa lamasimi nazidiliya. Ufuna ukuwakrukra na amehlo aloo madoda? Asiy’ apho thina!” 15  Wavutha umsindo kaMoses waza wathi kuYehova: “Musa ukujika uwujonge umnikelo wabo wokudla okuziinkozo.+ Andithabathanga ne-esile elinye eliliduna kubo, yaye andenzakalisanga namnye wabo.”+ 16  Wathi uMoses kuKora:+ “Wena nendibano yakho yonke, ze nibe phambi koYehova,+ wena nabo noAron, ngomso. 17  Ngamnye kuni aze athabathe ugcedevu lwakhe, nibeke isiqhumiso phezu kwazo, elowo kuni alusondeze ugcedevu lwakhe phambi koYehova, iingcedevu ezingamakhulu amabini anamashumi mahlanu, nawe noAron elowo abe nogcedevu lwakhe.” 18  Bathabatha ke ngamnye ugcedevu lwakhe, bafaka umlilo kuzo, babeka isiqhumiso phezu kwazo baza bema emnyangweni wentente yokuhlangana kunye noMoses noAron. 19  Akuba uKora eyihlanganisile yonke indibano+ nxamnye nabo emnyangweni wentente yokuhlangana, babonakala ubuqaqawuli bukaYehova kwindibano yonke.+ 20  Wathetha uYehova kuMoses nakuAron, esithi: 21  “Zahluleni+ kule ndibano, ukuze ndibatshabalalise+ ngephanyazo.” 22  Bawa ngobuso bathi: “Owu Thixo, Thixo woomoya benyama yonke,+ kone umntu wamnye nje ucaphukela indibano iphela na?”+ 23  Wathetha uYehova kuMoses, esithi: 24  “Thetha kwindibano, uthi, ‘Sukani ngokupheleleyo eminqubeni kaKora, noDatan noAbhiram!’”+ 25  Emva koko wasuka uMoses waya kuDatan noAbhiram, ahamba naye amadoda amakhulu+ akwaSirayeli. 26  Wandula ke wathetha kwindibano, esithi: “Ncedani nisuke ezintenteni zala madoda angendawo yaye ningachukumisi nantoni na eyeyawo,+ ukuze ningatshayelwa ngesono sawo sonke.” 27  Basuka ke ngoko nangoko emnqubeni kaKora, noDatan noAbhiram, macala onke, waza waphuma uDatan noAbhiram, bema eminyangweni yeentente zabo,+ nabafazi babo, noonyana babo nabantwana babo. 28  Wathi uMoses: “Niya kwazi ngale nto ukuba nguYehova ondithumileyo ukwenza zonke ezi zenzo,+ aziphumi entliziyweni yam:+ 29  Ukuba aba bantu bathe bafa ngokufa koluntu lonke nokuba bathe bohlwaywa ngesohlwayo soluntu lonke,+ woba uYehova akandithumanga.+ 30  Kodwa ukuba uYehova uthe wenza isimanga,+ umhlaba wawuvula umlomo wawo, wabaginya nento yonke+ abanayo, behla baya eShiyol bephila,+ noqonda ke ngoko ngokuqinisekileyo ukuba la madoda awabonisanga ntlonelo kuYehova.”+ 31  Wathi egqiba nje ukuwathetha onke la mazwi, wacandeka umhlaba ngaphantsi kwabo.+ 32  Umhlaba wawuvula umlomo wawo, wabaginya bona nezindlu zabo nabantu bonke bakaKora nempahla yabo yonke.+ 33  Behla bona besaphilile, nako konke okwabo, baya eShiyol, wabagubungela umhlaba,+ batshabalala ababakho phakathi kwalo ibandla.+ 34  Onke amaSirayeli awayebajikelezile asaba akubeva bememeza, kuba ayesithi: “Hleze umhlaba usiginye nathi!”+ 35  Kwaphuma umlilo kuYehova,+ wawadla amadoda angamakhulu amabini anamashumi mahlanu awayenikela isiqhumiso.+ 36  Wathetha uYehova kuMoses, esithi: 37  “Yitsho kuEleyazare unyana ka-Aron umbingeleli ukuba azithabathe iingcedevu+ elangatyeni, ‘Uze wena uwuchithachithe umlilo phaya; ngokuba zingcwele, 38  kwaneengcedevu zaba bantu bonileyo nxamnye nemiphefumlo yabo.+ Yaye bamele bazenze iipleyiti zesinyithi ezicekethekileyo zokwaleka isibingelelo,+ ngokuba bazisondeze phambi koYehova, zangcwaliswa; zoba ngumqondiso koonyana bakaSirayeli.’”+ 39  Wazithabatha ke uEleyazare umbingeleli iingcedevu zobhedu,+ ababezisondezile abo batshiswayo, zakhandwa zaba zezokwaleka isibingelelo, 40  yaba sisikhumbuzo eso koonyana bakaSirayeli, ukuze kungasondeli mntu wasemzini+ ungengowenzala ka-Aron ukuba aqhumisele ngesiqhumiso phambi koYehova,+ ukuze kungabikho bani wehlelwa sesikaKora nendibano yakhe,+ kanye njengoko uYehova wathethayo kuye ngoMoses. 41  Ngengomso yambombozela kuMoses noAron+ yonke indibano yoonyana bakaSirayeli, isithi: “Nina, nibabulele abantu bakaYehova.” 42  Kwathi ekuhlanganisaneni ndawonye kwendibano nxamnye noMoses noAron, bakhangela ententeni yokuhlangana; yaye, khangela! nalo ilifu liyigubungele, kwabonakala ubuqaqawuli bukaYehova.+ 43  Weza uMoses noAron phambi kwentente yokuhlangana.+ 44  Waza wathetha uYehova kuMoses, esithi: 45  “Nina, sukani phakathi kwale ndibano, ukuze ndibatshabalalise ngephanyazo.”+ Bawa ngobuso.+ 46  Emva koko wathi uMoses kuAron: “Thabatha ugcedevu, ufake umlilo kulo ovela esibingelelweni+ uze ubeke isiqhumiso, ukhawuleze uye kuyo indibano ubacamagushele,+ kuba oku kumcaphukisile uYehova.+ Siqalile isibetho!” 47  Waluthabatha ke uAron ngoko nangoko, kanye njengoko uMoses wayethethile, wabalekela phakathi kwebandla; yaye, khangela! naso isibetho siqalile phakathi kwabantu. Ngoko wabeka isiqhumiso waza wabacamagushela abantu. 48  Wema phakathi kwabafileyo nabaphilayo.+ Ekugqibeleni sayeka isibetho.+ 49  Abo bafayo sisibetho baba lishumi elinesine lamawaka anamakhulu asixhenxe, ngaphandle kwabafayo ngenxa kaKora. 50  Xa ekugqibeleni uAron wabuyelayo kuMoses emnyangweni wentente yokuhlangana, sasesisele siyekile isibetho.

Umbhalo osemazantsi