Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 15:1-41

15  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, esithi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Xa nithe ekugqibeleni nafika ezweni lokuhlala kwenu, endininika lona,+  nimele nenze umnikelo wasemlilweni kuYehova,+ umnikelo otshiswayo+ okanye umbingelelo wesibhambathiso esikhethekileyo nokuba ngowokuzithandela+ nokuba ngowemithendeleko yenu yamaxesha+ amisiweyo, niwenze ube livumba elithozamisayo kuYehova,+ nithabathe emhlambini weenkomo okanye emhlambini weegusha;  lowo uwusondezayo umnikelo wakhe ukwamele asondeze kuYehova umnikelo wokudla okuziinkozo womgubo ocolekileyo,+ osisahlulo seshumi se-efa, ogalelwe ioli esisahlulo sesine sehin.  Yaye ufanele usondeze nesahlulo sesine sehin yewayini yomnikelo othululwayo,+ ndawonye nomnikelo otshiswayo okanye sihambisane nombingelelo wenkunzi nganye yemvana.  Okanye inkunzi yegusha ifanele ihambisane nomnikelo wokudla okuziinkozo ozizahlulo ezibini zesishumi somgubo ocolekileyo, ogalelwe ioli esisahlulo sesithathu sehin.  Yaye ufanele usondeze nesahlulo sesithathu sehin yewayini yomnikelo othululwayo, ibe livumba elithozamisayo kuYehova elo.  “‘Kodwa xa uthe wenza umnikelo otshiswayo+ ngenkunzi yenkomo okanye umbingelelo wesibhambathiso esikhethekileyo+ okanye imibingelelo yobudlelane kuYehova,+  wosondeza ndawonye nenkunzi leyo yenkomo umnikelo wokudla okuziinkozo+ ozizahlulo ezithathu zesishumi somgubo ocolekileyo, ogalelwe ioli esisiqingatha sehin. 10  Yaye ufanele usondeze nesiqingatha sehin yewayini yomnikelo othululwayo,+ ibe livumba elithozamisayo kuYehova elo. 11  Le yindlela ekufanele kwenziwe ngayo ngenkunzi yenkomo nganye okanye ngenkunzi yegusha nganye okanye ngentloko nganye yenkunzi yemvana okanye yebhokhwe. 12  Kungakhathaliseki ukuba ninikele inani elingakanani na, nifanele nenjenjalo kuyo nganye ngokwenani lazo. 13  Le yindlela afanele enze ngayo wonk’ ubani oyinzalelwane ekusondezeni kwakhe umnikelo wasemlilweni, olivumba elithozamisayo kuYehova.+ 14  “‘Xa athe waphambukela kuni umphambukeli okanye uthile ophakathi kwenu ezizukulwaneni zenu, umele enze umnikelo wasemlilweni, olivumba elithozamisayo kuYehova, kanye njengoko nisenza nina, ufanele enjenjalo naye.+ 15  Ngokubhekisele kulo ibandla, woba mnye ummiselo kuni nakumphambukeli ophambukele kuni.+ Woba ngummiselo wexesha elinganammiselo kwizizukulwana zenu. Njengoko ninjalo nina, woba njalo umphambukeli phambi koYehova.+ 16  Umthetho woba mnye nesigwebo sibe sinye kuni nakumphambukeli ophambukele kuni.’”+ 17  Waqhubeka ethetha uYehova kuMoses, esithi: 18  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Ekufikeni kwenu ezweni elo ndinisa kulo,+ 19  nimele ekudleni kwenu nasiphi na isonka selizwe elo,+ nenze umnikelo kuYehova. 20  Nifanele nenze umnikelo wentlahlela+ yomgrayo ongamaqebengwana abusazinge. Nifanele niwunikele ngendlela eninikela ngayo umnikelo wesanda. 21  Inxalenye yentlahlela yomgrayo wenu nifanele niyinike uYehova njengomnikelo kuzo zonke izizukulwana zenu. 22  “‘Ukuba ke nithe nenza impazamo naza anayenza yonke le miyalelo,+ ayithethileyo uYehova kuMoses, 23  konke uYehova aniyalele kona ngoMoses kususela kumhla uYehova awaniyalela ngawo ukusa phambili ezizukulwaneni zenu, 24  kothi ukuba ithe impazamo leyo yenziweyo ayabonakala emehlweni endibano, indibano iphela inikele ithole lenkomo eliyinkunzi libe linye njengomnikelo otshiswayo olivumba elithozamisayo kuYehova, ndawonye nomnikelo walo wokudla okuziinkozo nomnikelo walo othululwayo ngokwenkqubo eqhelekileyo,+ netakane lebhokhwe elinye libe ngumnikelo wesono.+ 25  Yaye umele ayicamagushele+ umbingeleli indibano iphela yoonyana bakaSirayeli, baze ke baxolelwe; ngokuba ibiyimpazamo leyo,+ yaye bona, bawuzisile umnikelo wabo wasemlilweni kuYehova nomnikelo wabo wesono phambi koYehova ngenxa yempazamo yabo. 26  Yoxolelwa+ ke indibano iphela yoonyana bakaSirayeli nomphambukeli ophambukele phakathi kwabo, ngokuba kube yimpazamo oko ebantwini bonke. 27  “‘Ukuba nawuphi na umphefumlo uthe wona ngempazamo,+ ngoko umele usondeze ithokazi lebhokhwe elikunyaka walo wokuqala libe ngumnikelo wesono.+ 28  Umbingeleli umele awucamagushele umphefumlo lowo wenze impazamo ngokona ungaqondanga phambi koYehova, yaye akuwucamagushela, woxolelwa ke.+ 29  Kwinzalelwane yoonyana bakaSirayeli nakumphambukeli ophambukele phakathi kwenu, woba mnye umthetho kuni ngokuphathelele ukwenza okuthile ungaqondanga.+ 30  “‘Kodwa wona umphefumlo owenza okuthile ngabom,+ enoba yinzalelwane okanye ngumphambukeli, ngokuthi utshabhise uYehova,+ loo mphefumlo umele unqunyulwe ungabikho phakathi kwabantu bakowawo.+ 31  Ngenxa yokuba ulidelile ilizwi likaYehova+ waza wawaphula+ nomyalelo wakhe, loo mphefumlo umele unqunyulwe ngenene.+ Isiphoso sawo siphezu kwawo.’”+ 32  Ngoxa oonyana bakaSirayeli babesesentlango, bafumana umntu etheza iinkuni ngomhla wesabatha.+ 33  Baza abo bamfumanayo etheza iinkuni bamzisa kuMoses nakuAron nakwindibano iphela. 34  Ngoko ke bamvalela,+ kuba kwakungekaxelwa ngokucacileyo okwakufanele kwenziwe kuye. 35  Ekuhambeni kwexesha wathi uYehova kuMoses: “Makabulawe+ afe loo mntu, imgibisele indibano iphela ngamatye ngaphandle kwenkampu.”+ 36  Ngoko ke indibano iphela yamkhuphela ngaphandle kwenkampu yaza yamgibisela ngamatye wafa, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 37  Waqhubeka uYehova esithi kuMoses: 38  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo mabazenzele imiphetho emasondweni ezambatho zabo kwizizukulwana zabo, bafake umtya oluhlaza emphethweni wesondo elo,+ 39  ‘Lowo mayibe ngumphetho kuni, nithi nakuwubona niyikhumbule yonke imiyalelo+ kaYehova nize niyenze, ningabhaduli nilandele iintliziyo zenu namehlo enu,+ eniye naba neentlobano zokuziphatha okubi ngokulandela zona.+ 40  Injongo yoku kukuba niyikhumbule nize niyenze ngokuqinisekileyo yonke imiyalelo yam nize ngenene nibe ngcwele kuThixo wenu.+ 41  NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa ukuba ndibe nguThixo kuni.+ NdinguYehova uThixo wenu.’”+

Umbhalo osemazantsi