Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Numeri 11:1-35

11  Ke kaloku abantu baba njengabantu abakhalazela ububi ezindlebeni zikaYehova.+ Wathi akukuva oko uYehova, wavutha ngumsindo, wavutha nomlilo kaYehova waza watshisa abathile eziphelweni zenkampu.+  Bathe bakudanduluka abantu kuMoses, wenza isikhungo kuYehova,+ waza wadamba umlilo.  Kwathiwa igama laloo ndawo yiTabhera,+ ngokuba batshiswa ngumlilo kaYehova.  Isihlwele esingumxube+ esasiphakathi kwabo savakalisa ulangazelelo lokuzingca,+ baza balila kwakhona oonyana bakaSirayeli bathi: “Ngubani na oya kusinika inyama sidle?+  Hayi indlela esizikhumbula ngayo iintlanzi esasizidla eYiputa ngesisa,+ iikomkomere neevatala neelike namatswele neekinofile!  Kungokunje umphefumlo wethu womile. Amehlo ethu awaboni nto yimbi ngaphandle kwale mana.”+  Ke kaloku, imana leyo+ ibinjengembewu yekoriyandire,+ yaye inkangeleko yayo ibinjengenkangeleko yentlaka yebhideliyu.+  Babesithi saa abantu, bayibuthe+ baze bayisile ematyeni okuguba okanye bayingqushe ngesingqusho, bayibilise ezimbizeni zokupheka+ okanye benze amaqebengwana abusazinge ngayo, yaye isongo sayo sasinjengesongo seqebengwana elinencasa eligalelwe ioli.+  Wawusithi wakuhla umbethe enkampini ebusuku, yenjenjalo ukuhla nayo imana apho.+ 10  Wabeva uMoses abantu belila ngokweentsapho zabo, mntu ngamnye esesangweni lentente yakhe. Wavutha kakhulu umsindo kaYehova,+ kwakubi emehlweni kaMoses.+ 11  Wandula wathi uMoses kuYehova: “Kutheni na umzisela ububi umkhonzi wakho, kutheni na ndingakholekanga emehlweni akho, njengoko usuke wawubeka umthwalo wesi sizwana sonke phezu kwam?+ 12  Ndim na osikhawuleyo esi sizwana sonke? Ndim na osizeleyo, ukuba uthi kum, ‘Sithwale ngesifuba sakho,+ njengempelesi ethwele owanyayo,’+ ndisise emhlabeni owawufungela ookhokho baso?+ 13  Ndoyifumana phi na inyama yokunika sonke esi sizwana? Kuba siyandililela, sisithi, ‘Sinike inyama, sidle!’ 14  Andikwazi, mna, ukusithwala sonke esi sizwana ndedwa, ngokuba sindinzimele.+ 15  Ngoko kunokuba undenjenjalo, nceda usele undibulala ndife fi,+ ukuba ndikholekile emehlweni akho, ndingayiboni intlekele yam.” 16  Wathi ke uYehova kuMoses: “Ndihlanganisele amadoda abe ngamashumi asixhenxe kumadoda amakhulu akwaSirayeli,+ owaziyo ukuba ngamadoda amakhulu abantu namagosa abo,+ uwazise ententeni yokuhlangana, eme khona nawe. 17  Ndiya kuhla+ ndithethe nawe khona;+ ndicaphule kumoya+ okuwe ndiwubeke kuwo, aze akuncedise ekuthwaleni umthwalo waba bantu, ungawuthwali wedwa.+ 18  Uze uthi ebantwini, ‘Zingcwaliseleni ingomso,+ njengoko niya kudla inyama ngokuqinisekileyo, kuba nililile ezindlebeni zikaYehova,+ nisithi: “Ngubani na oya kusinika inyama sidle, ngokuba kwakumnandi kuthi eYiputa?”+ Ngokuqinisekileyo ke uYehova uya kuninika inyama, nidle.+ 19  Aniyi kuyidla usuku olunye okanye iintsuku ezimbini okanye iintsuku ezintlanu okanye iintsuku ezilishumi okanye iintsuku ezingamashumi amabini, 20  kodwa inyanga iphela, ide iphume ngeempumlo zenu ibe lizothe kuni,+ ngenxa yokuba nimgatyile uYehova, ophakathi kwenu, nalila phambi kwakhe, nisithi: “Saphumelani na eYiputa?”’”+ 21  Wandula ke uMoses wathi: “Abantu endiphakathi kwabo bangamadoda angamakhulu amathandathu amawaka+ ahamba ngeenyawo, yaye sekunjalo—wena uthi, ‘Ndiya kubanika inyama, badle inyanga iphela’! 22  Imihlambi yeegusha neyeenkomo iya kuxhelelwa bona na, ibanele?+ Okanye ziya kubanjiselwa bona na zonke iintlanzi zolwandle, zibanele?” 23  Wathi uYehova kuMoses: “Isandla sikaYehova sifutshane na?+ Ngoku uya kubona ukuba endikuthethileyo kuya kwenzeka okanye akunjalo kusini na.”+ 24  Emva koko waphuma uMoses waza wawathetha ebantwini amazwi kaYehova. Wawahlanganisa amadoda angamashumi asixhenxe kumadoda amakhulu abantu, wawamisa ajikeleza intente.+ 25  Wandula ke wehla uYehova ngelifu,+ wathetha kuye,+ wacaphula umoya okuye,+ wawubeka kwindoda nganye enkulu kulawo angamashumi asixhenxe. Wathi wakuhlala umoya phezu kwawo, aprofeta; kodwa akaphindanga kwakhona.+ 26  Ke kaloku amabini kumadoda lawo asala enkampini. Igama lenye lalinguEldadi, negama lenye linguMedadi. Wahlala umoya phezu kwawo, njengoko nawo ayephakathi kwalawo abhaliswayo, kodwa akaphumanga aye ententeni. Ngoko aprofeta enkampini. 27  Kwabaleka umfana waxelela uMoses wathi: “UEldadi noMedadi bayaprofeta enkampini!” 28  Waphendula uYoshuwa unyana kaNun, owayengumlungiseleli+ kaMoses ukususela ebufaneni bakhe, wathi: “Nkosi yam Moses, bathintele!”+ 29  Noko ke, wathi uMoses kuye: “Unekhwele ngenxa yam na? Hayi, mna ndinqwenela ukuba bonke abantu bakaYehova bebengabaprofeti, kuba uYehova ebeya kubeka umoya wakhe kubo!”+ 30  Kamva wemka uMoses waya enkampini, yena namadoda amakhulu akwaSirayeli. 31  Kwaqhambuka umoya+ ovela kuYehova waza waqhuba izagwityi elwandle,+ wazithi saa enkampini, zaba ngangohambo lwemini ngapha, zaba ngangohambo lwemini ngaphaya, zajikeleza inkampu, zangangeekubhite ezimbini ukuphakama kwazo phezu komhlaba. 32  Basuka ke abantu yonke loo mini, bonke ubusuku, yonke imini yengomso bazibutha izagwityi. Oyena wabutha kancinane wabutha iihomere ezilishumi,+ bazaneka macala onke enkampu. 33  Yathi inyama leyo isesemazinyweni abo,+ ingekahlafunwa, wavutha umsindo kaYehova+ kubo abantu, wababetha uYehova abantu ngesibetho esikhulu kunene.+ 34  Kwathiwa igama laloo ndawo yiKibroti-hatava,+ ngokuba babangcwabela khona abantu ababonisa umnqweno wokuzingca.+ 35  Banduluka abantu eKibroti-hatava baya eHatseroti, baza banqumama khona eHatseroti.+

Umbhalo osemazantsi