Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 10:1-36

10  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Zenzele amaxilongo+ esilivere abe mabini. Uze uwakhande, yaye uwasebenzisele ukubiza+ indibano nokuchitha iinkampu.  Xa evuthelwe omabini, indibano iphela imele ize kuwe esangweni lentente yokuhlangana.+  Ukanti xa kuvuthelwe lalinye kuphela, zimele zihlanganisane kuwe izikhulu eziziintloko zamawaka akwaSirayeli.+  “Xa nithe navuthela ngesandi esiguquguqukayo, aya kunduluka amaqela amise iinkampu ngasempuma.+  Nakuvuthela ngesandi esiguquguqukayo okwesihlandlo sesibini, aya kunduluka amaqela amise iinkampu ngasezantsi.+ Bafanele bavuthele ngesandi esiguquguqukayo sihlandlo ngasinye elinye lawo linduluka.  “Ekulibizeleni ndawonye ibandla, nifanele nivuthele,+ kodwa ningavutheli ngesandi esiguquguqukayo.  Bovuthela ngamaxilongo+ oonyana baka-Aron, ababingeleli, kuze ukusetyenziswa kwawo kube ngummiselo kuni wexesha elingenammiselo kwizizukulwana zenu.  “Xa kuthe kwafuneka ukuba nilwe ezweni lenu kunye nomcinezeli onibandezelayo,+ nimele nikhalise amaxilongo emfazwe,+ yaye nothi ke ngokuqinisekileyo nikhunjulwe phambi koYehova uThixo wenu nize nisindiswe ezintshabeni zenu.+ 10  “Ngomhla wokuba nemihlali+ kwenu nangamaxesha emisitho yethu+ nasekuqaleni kweenyanga zenu,+ nimele nivuthele amaxilongo enu phezu kweminikelo yenu etshiswayo+ nemibingelelo yenu yobudlelane;+ ibe sisikhumbuzo phambi koThixo wenu. NdinguYehova uThixo wenu.”+ 11  Kwathi ngonyaka wesibini, ngenyanga yesibini, ngosuku lwamashumi amabini enyangeni leyo,+ laphakama ilifu phezu komnquba+ weSingqino. 12  Banduluka oonyana bakaSirayeli ngokwendlela yokumka kwabo+ entlango yaseSinayi, laza lathi zinzi ilifu entlango yaseParan.+ 13  Baqala ke ngoko banduluka ngokomyalelo kaYehova ngoMoses.+ 14  Kwaqala kwanduluka isahlulo sezizwe ezithathu senkampu yoonyana bakaYuda ngokwemikhosi yabo,+ yaye uNashon+ unyana ka-Aminadabhi wayephezu komkhosi waso. 15  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaIsakare yayinguNetaneli+ unyana kaTsuware. 16  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaZebhulon yayinguEliyabhi unyana kaHelon.+ 17  Wawiswa ke umnquba,+ baza banduluka oonyana bakaGershon+ noonyana bakaMerari+ bewuthwele umnquba. 18  Kwaza kwanduluka isahlulo sezizwe ezithathu senkampu kaRubhen+ ngokwemikhosi yabo, inguElitsure+ unyana kaShedeyure phezu komkhosi waso. 19  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaSimeyon+ yayinguShelumiyeli+ unyana kaTsurishadayi. 20  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaGadi yayinguEliyasafu+ unyana kaDehuweli. 21  Anduluka amaKohati ethwele ingcwele,+ njengoko wona ayewumisa umnquba bengekafiki bona. 22  Kwaza kwanduluka isahlulo sezizwe ezithathu senkampu yoonyana bakaEfrayim+ ngokwemikhosi yabo, inguElishama+ unyana ka-Amihudi phezu komkhosi waso. 23  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaManase+ yayinguGamaliyeli+ unyana kaPedatsure. 24  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaBhenjamin+ yayinguAbhidan+ unyana kaGidiyoni. 25  Kwaza kwanduluka isahlulo sezizwe ezithathu senkampu yoonyana bakaDan+ esasinamajoni akhusele+ iinkampu zonke ngokwemikhosi yabo, inguAhiyezere+ unyana ka-Amishadayi phezu komkhosi waso. 26  Phezu komkhosi wesizwe soonyana baka-Ashere+ yayinguPagiyeli+ unyana kaOkeran. 27  Phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaNafetali+ yayinguAhira+ unyana kaEnan. 28  Babesimka ngolo hlobo ke oonyana bakaSirayeli ngokwemikhosi yabo ekundulukeni kwabo.+ 29  Wandula ke wathi uMoses kuHobhabhi unyana kaRehuweli+ umMidiyan, umkhwe kaMoses: “Siyanduluka siya endaweni athe ngayo uYehova, ‘Ndiya kuninika yona.’+ Hamba nathi, yaye ngokuqinisekileyo sokwenzela okulungileyo,+ ngokuba uYehova uthethe okulungileyo ngoSirayeli.”+ 30  Kodwa wathi yena kuye: “Andiyi kuhamba nani, kodwa ndiya kuya ezweni lakowethu,+ kwizalamane zam.” 31  Wathi: “Nceda, ungasishiyi, kuba nguwe owaziyo apho singamisa khona iinkampu entlango, ngoko ke yiba ngamehlo ethu. 32  Ukuba uthe wahamba nathi,+ kothi ngokokulunga asenzela kona uYehova, senjenjalo ukukwenzela okulungileyo nawe.” 33  Banduluka ke entabeni kaYehova+ uhambo lweentsuku ezintathu, ityeya yomnqophiso kaYehova+ ihamba phambi kwabo uhambo lweentsuku ezintathu ukubafunela indawo yokuphumla.+ 34  Yaye ilifu likaYehova+ laba phezu kwabo emini ekundulukeni kwabo enkampini. 35  Bekuthi yakunduluka iTyeya, athi uMoses: “Sukuma, Yehova, uzichithachithe iintshaba zakho;+ basabe phambi kwakho abo bakuthiye kakhulu.”+ 36  Yaye ekuphumleni kwayo, wayesithi: “Buyela, Yehova, kumashumi amawaka akwaSirayeli.”+

Umbhalo osemazantsi