Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 1:1-54

1  Yaye wathetha uYehova kuMoses entlango yaseSinayi,+ ententeni yokuhlangana,+ ngosuku lokuqala lwenyanga yesibini ngonyaka wesibini wokuphuma kwabo ezweni laseYiputa,+ esithi:  “Thabathani inani+ lendibano iphela yoonyana bakaSirayeli ngokweentsapho zabo, ngokwezindlu zooyise, ngokwenani lamagama, onke amadoda, ngokweentloko zawo,  ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu,+ bonke abaphuma umkhosi kwaSirayeli.+ Nize nibabhalise ngokwemikhosi yabo, wena noAron.  “Yaye nifanele nizithabathele amadoda athile aza kuba kunye nani, indoda ibe nye esizweni ngasinye; nganye eyintloko endlwini kayise.+  Ngawo la amagama amadoda aya kuma nani: KwaRubhen,+ nguElitsure+ unyana kaShedeyure;  kwaSimeyon,+ nguShelumiyeli+ unyana kaTsurishadayi;  kwaYuda,+ nguNashon+ unyana ka-Aminadabhi;  kwaIsakare,+ nguNetaneli+ unyana kaTsuware;  kwaZebhulon,+ nguEliyabhi+ unyana kaHelon; 10  koonyana bakaYosefu:+ kwaEfrayim,+ nguElishama unyana ka-Amihudi; kwaManase,+ nguGamaliyeli unyana kaPedatsure; 11  kwaBhenjamin,+ nguAbhidan+ unyana kaGidiyoni; 12  kwaDan,+ nguAhiyezere+ unyana ka-Amishadayi; 13  kwa-Ashere,+ nguPagiyeli+ unyana kaOkeran; 14  kwaGadi,+ nguEliyasafu+ unyana kaDehuweli;+ 15  kwaNafetali,+ nguAhira+ unyana kaEnan. 16  Ngabo aba ababizwayo kuyo indibano, izikhulu+ zezizwe zooyise. Bona baziintloko zamawaka akwaSirayeli.”+ 17  Ngoko uMoses noAron bawathabatha la madoda ayetyunjwe ngamagama. 18  Baza bayihlanganisa yonke indibano ngosuku lokuqala lwenyanga yesibini, ukuze bachaze iminombo yabo+ ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu,+ ngokweentloko zabo, 19  kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses; waza wababhalisa+ entlango yaseSinayi. 20  Koonyana bakaRubhen, izibulo likaSirayeli,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, ngokweentloko zabo, onke amadoda asusela kumashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 21  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaRubhen, baba ngamashumi amane anesithandathu amawaka anamakhulu mahlanu.+ 22  Koonyana bakaSimeyon,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise, ababhaliswayo kubo ngenani lamagama, ngokweentloko zabo, onke amadoda asusela kumashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 23  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaSimeyon baba ngamashumi amahlanu anesithoba amawaka anamakhulu mathathu.+ 24  Koonyana bakaGadi,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 25  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaGadi+ baba ngamashumi amane anesihlanu amawaka anamakhulu amathandathu anamashumi mahlanu.+ 26  Koonyana bakaYuda,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 27  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaYuda baba ngamashumi asixhenxe anesine amawaka anamakhulu mathandathu.+ 28  Koonyana bakaIsakare,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 29  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaIsakare baba ngamashumi amahlanu anesine amawaka anamakhulu mane.+ 30  Koonyana bakaZebhulon,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 31  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaZebhulon baba ngamashumi amahlanu anesixhenxe amawaka anamakhulu mane.+ 32  Koonyana bakaYosefu: koonyana bakaEfrayim,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 33  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaEfrayim+ baba ngamashumi amane amawaka anamakhulu mahlanu.+ 34  Koonyana bakaManase,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 35  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaManase baba ngamashumi amathathu anesibini amawaka anamakhulu mabini.+ 36  Koonyana bakaBhenjamin,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 37  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaBhenjamin baba ngamashumi amathathu anesihlanu amawaka anamakhulu mane.+ 38  Koonyana bakaDan,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 39  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaDan baba ngamashumi amathandathu anesibini amawaka anamakhulu asixhenxe.+ 40  Koonyana baka-Ashere,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 41  ababhaliswayo kubo besizwe sakwa-Ashere baba ngamashumi amane ananye amawaka anamakhulu mahlanu.+ 42  Koonyana bakaNafetali,+ inzala yabo ngokweentsapho zabo nangokwezindlu zooyise ngenani lamagama ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi, 43  ababhaliswayo kubo besizwe sakwaNafetali baba ngamashumi amahlanu anesithathu amawaka anamakhulu mane.+ 44  Ngabo aba ababhaliswayo, awababhalisayo uMoses, ekunye noAron nezikhulu zakwaSirayeli, amadoda alishumi elinesibini. Nganye kuwo yayimela indlu kayise. 45  Bonke ababhaliswayo koonyana bakaSirayeli ngokwezindlu zooyise ukususela kwabanamashumi amabini eminyaka ubudala ukusa phezulu, bonke abaphuma umkhosi kwaSirayeli, 46  bebonke ababhaliswayo baba ngamakhulu amathandathu anesithathu amawaka anamakhulu amahlanu anamashumi mahlanu.+ 47  Noko ke, bona abaLevi+ ngokwesizwe sooyise ababhaliswanga phakathi kwabo.+ 48  Ngokuba wayethethile uYehova kuMoses, esithi: 49  “Sisizwe sakwaLevi kuphela ongayi kusibhalisa, ungalithabathi inani laso phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 50  Wena ke uze ubamisele abaLevi phezu komnquba weSingqino+ nempahla yawo yonke nento yonke ekuwo.+ Ngabo abaya kuwuthwala umnquba nempahla yawo yonke,+ baze balungiselele+ kuwo; yaye bamele bamise inkampu ijikeleze umnquba.+ 51  Nanini na ninduluka nomnquba, ufanele wothulwe+ ngabaLevi; yaye apho nimisa khona inkampu, umnquba wona ufanele umiswe ngabaLevi; kwaye nabani na ongowasemzini osondelayo kuwo makabulawe.+ 52  “Kwaye ngamnye koonyana bakaSirayeli umele ayimise inkampu yakhe ngakwiqela lakowabo, mntu ngamnye abe kwisahlulo sezizwe ezithathu+ zakowabo ngokwemikhosi yabo. 53  Ke bona abaLevi bafanele bayimise eyabo inkampu ijikeleze umnquba weSingqino, ukuze ingafikelwa yingqumbo+ indibano yoonyana bakaSirayeli; yaye abaLevi bamele bayigcine inkonzo yomnquba weSingqino.”+ 54  Benza ke oonyana bakaSirayeli ngako konke uYehova awamyalela kona uMoses. Benza kanye njengoko.+

Umbhalo osemazantsi