Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Nehemiya 9:1-38

9  Ngosuku lweshumi elinesine lwale nyanga+ oonyana bakaSirayeli bahlanganisana ndawonye bazila ukutya+ benamarhonya+ nothuli.+  Kwaye imbewu kaSirayeli yazahlula+ kubo bonke abasemzini,+ yaza yema yenza uvumo+ lwezono+ zayo neziphoso zooyise.+  Bandula ke baphakama endaweni yabo+ baza bafunda ngokuvakalayo encwadini yomthetho+ kaYehova uThixo wabo ngenxalenye yesine yosuku;+ yaye ngenye inxalenye yesine babesenza uvumo+ kwaye bequbuda kuYehova uThixo wabo.+  UYeshuwa noBhani, uKademiyeli, uShebhaniya, uBhuni, uSherebhiya,+ uBhani noKenani baphakama eqongeni+ labaLevi baza badanduluka ngelizwi elikhulu+ kuYehova uThixo wabo.  AbaLevi uYeshuwa noKademiyeli, uBhani, uHashabheneya, uSherebhiya, uHodiya, uShebhaniya noPetahiya bahlabela mgama bathi: “Sukumani, nimbonge+ uYehova uThixo wenu ukususela kwixesha elingenammiselo kuse kwixesha elingenammiselo.+ Yaye mabalibonge igama lakho elizukileyo,+ elikuphakameleyo konke ukubonga nokudumisa.  “Wena unguYehova wedwa;+ wena wenze amazulu,+ kwanezulu lamazulu, nawo wonke umkhosi wawo,+ umhlaba+ nako konke okuphezu kwawo,+ iilwandle+ nako konke okukuzo;+ yaye zonke uzigcine ziphila; kwaye umkhosi+ wamazulu uqubuda kuwe.  Wena unguYehova uTHIXO oyinyaniso, owakhetha uAbram+ waza wamkhupha eUre yamaKhaledi+ wamisela ukuba igama lakhe libe nguAbraham.+  Kwaye wayifumana ithembekile intliziyo yakhe phambi kwakho;+ ngoko wenza isivumelwano somnqophiso+ naye ukuba womnika ilizwe lamaKanan, namaHiti, nama-Amori namaPerizi namaYebhusi namaGirgashi, ukuba ulinike imbewu yakhe;+ yaye wawaphumeza amazwi akho, ngenxa yokuba ulilungisa.+  “Ngoko wayibona+ inkxwaleko yookhokho bethu eYiputa, wasiva nesikhalo sabo kuLwandle Olubomvu.+ 10  Waza wenza imiqondiso nemimangaliso nxamnye noFaro nabo bonke abakhonzi bakhe nabo bonke abantu belizwe lakhe,+ kuba wawusazi ukuba babebakhukhumalele;+ yaye wazenzela igama+ njenganamhla. 11  Wahlukanisa+ ulwandle phambi kwabo, kangangokuba bawela phakathi elwandle kumhlaba owomileyo;+ yaye abo babebasukela wabaphosa enzulwini+ njengelitye+ emanzini anamandla.+ 12  Kwaye emini+ wabakhokela ngomqulu welifu, nangomqulu womlilo ebusuku,+ ukuba ibakhanyisele+ indlela abafanele bahambe ngayo. 13  Wehla+ eNtabeni yeSinayi wathetha nabo usezulwini,+ wahlabela mgama wabanika izigwebo+ ezithe tye nemithetho yenyaniso,+ imimiselo elungileyo+ nemiyalelo.+ 14  Isabatha yakho engcwele+ wayazisa kubo, wabayalela ngoMoses umkhonzi wakho+ imiyalelo nemimiselo nomthetho. 15  Wabanika nesonka esivela ezulwini ngenxa yokulamba kwabo,+ namanzi avela engxondorheni ngenxa yokunxanwa kwabo,+ yaye wahlabela mgama wathi kubo mabangene+ balidle ilifa ilizwe owaphakamisa isandla sakho wafunga ukubanika lona.+ 16  “Kwaye bona ookhokho bethu, bakhukhumala+ bayenza lukhuni intamo yabo,+ yaye abazange bayiphulaphule imiyalelo yakho. 17  Ngoko bala ukuphulaphula,+ yaye abazange bazikhumbule+ izenzo zakho ezimangalisayo owazenzayo ngabo, kodwa bayenza lukhuni intamo+ yabo, bamisela intloko+ ukuba babuyele ebukhobokeni eYiputa. Kodwa unguThixo oxolelayo,+ onobabalo+ nonenceba,+ ozeka kade umsindo+ nonobubele bothando obuninzi,+ kwaye akuzange ubashiye.+ 18  Ewe, xa bazenzela umfanekiso otyhidiweyo wethole lenkomo+ baza bathi, ‘Lo nguThixo wenu owanikhupha eYiputa,’+ yaye baqhubeka besenza izenzo ezikhulu zokungabi nantlonelo, 19  kodwa ngobuninzi benceba yakho akuzange ubashiye+ entlango. Umqulu welifu awuzange uyeke ukubakhokela endleleni emini, nomqulu womlilo awuzange uyeke ukubakhanyisela indlela+ ababefanele bahambe ngayo ebusuku.+ 20  Yaye wabanika umoya wakho olungileyo+ ukuze ubenze babe nengqiqo, nomlomo wabo+ akuwuvimbanga imana yakho, wabanika amanzi ngenxa yonxano lwabo.+ 21  Kwaye wabalungiselela ukutya entlango iminyaka engamashumi amane.+ Abazange baswele nto.+ Izambatho zabo azizange ziphele,+ neenyawo zabo azizange zidumbe.+ 22  “Wabanika ubukumkani+ nezizwana, nokubahlulela amacandelo ngamacandelo;+ kangangokuba balidla ilifa ilizwe lakwaSihon,+ nelizwe likakumkani waseHeshbhon,+ nelizwe likaOgi+ ukumkani waseBhashan.+ 23  Oonyana babo wabenza baba baninzi njengeenkwenkwezi zamazulu.+ Wandula ke wabazisa kwilizwe+ owalithembisa ookhokho babo+ ukuba bafanele balidle ilifa. 24  Ngoko oonyana babo+ beza balidla ilifa ilizwe,+ waboyisa+ phambi kwabo abemi belizwe, amaKanan,+ waza wabanikela esandleni sabo, kwanookumkani babo+ nezizwana zelo lizwe,+ ukuba benze abakuthandayo kuzo.+ 25  Kwaye bathimba izixeko ezinqatyisiweyo+ nomhlaba otyebileyo+ bazidla ilifa izindlu ezazizaliswe zizo zonke izinto ezilungileyo,+ amaqula embiweyo,+ izidiliya negcume lomnquma+ nemithi yokudla eyintabalala, yaye baqalisa ukudla nokwanela+ batyeba+ baziyolisa ngokulunga kwakho okukhulu.+ 26  “Noko ke, abazange bakuthobele+ baza bakuvukela+ baqhubeka bewunikela umva+ umthetho wakho, bababulala abaprofeti bakho,+ ababenikela ubungqina nxamnye nabo ukuze bababuyisele kuwe;+ yaye baqhubeka besenza izenzo zongakungabi nantlonelo okukhulu.+ 27  Ngenxa yoku wabanikela ezandleni zeentshaba zabo,+ ezaqhubeka zibabandezela;+ kodwa ngexesha lokubandezeleka kwabo babedanduluka kuwe,+ yaye wena wawubeva usemazulwini;+ ibe ngokwenceba yakho eninzi+ wawubanika abasindisi+ ababebasindisa esandleni seentshaba zabo.+ 28  “Kodwa kamsinya bakuba nokuphumla, babesenza okubi kwakhona phambi kwakho,+ yaye wawubayekela esandleni seentshaba zabo, ezazibanyathelela phantsi.+ Babesandula ke babuye bamemeze bacele uncedo kuwe,+ kwaye wena wawubeva usemazulwini+ uze ubahlangule ngobuninzi benceba yakho, amaxesha amaninzi.+ 29  Nangona wawunikela ubungqina+ nxamnye nabo ukuze ubabuyisele emthethweni wakho,+ bona babekhukhumala+ bangayiphulaphuli imiyalelo yakho; yaye babesona+ nxamnye nemimiselo+ yakho, leyo, ukuba umntu uza kuyenza, amele aphile ngayo.+ Kwaye baqhubeka bekwenzela iinkani,+ bazenza lukhuni iintamo zabo,+ yaye abazange baphulaphule.+ 30  Kodwa wabanyamezela iminyaka emininzi+ waza waqhubeka unikela ubungqina+ nxamnye nabo ngomoya wakho usebenzisa abaprofeti bakho, kwaye abazange bakubekele ndlebe.+ Ekugqibeleni wabanikela esandleni sezizwana zelo lizwe.+ 31  Yaye ngobuninzi benceba yakho akuzange ubatshabalalise+ okanye ubashiye;+ kuba unguThixo onobabalo+ nenceba.+ 32  “Ke kaloku, Thixo wethu, THIXO omkhulu,+ onamandla+ nowoyikekayo,+ owugcinayo umnqophiso+ nobubele bothando,+ mabungabi buncinane phambi kwakho+ bonke ubunzima obusifumeneyo thina,+ ookumkani bethu,+ iinkosana zethu+ nababingeleli bethu+ nabaprofeti bethu+ nookhokho bethu+ nabo bonke abantu bakho ukususela kwimihla yookumkani baseAsiriya kude kube ngulo mhla.+ 33  Kwaye wena ulilungisa+ ngokubhekisele kuko konke okusifikeleyo, kuba wena wenze ngokuthembeka,+ kodwa sithi abenze ngokungendawo.+ 34  Ke bona ookumkani bethu, iinkosana zethu, ababingeleli bethu nookhokho bethu,+ abawenzanga umthetho wakho,+ bengayinikelanga ngqalelo nemiyalelo yakho+ okanye izingqino zakho owanikela ubungqina ngazo+ nxamnye nabo. 35  Yaye bona—ebudeni bobukumkani+ babo nakwizinto zakho ezilungileyo ezininzi+ owabanika zona kwilizwe elibanzi nelityebileyo+ owalenza lafumaneka kubo, abazange bakukhonze+ kwaye abazange bajike kuqheliselo lwabo olubi.+ 36  Khangela! Namhlanje singamakhoboka;+ lona ke ilizwe owalinika ookhokho bethu ukuba badle isiqhamo salo nezinto zalo ezilungileyo, khangela! singamakhoboka kulo,+ 37  yaye imveliso yalo iphuphumela+ ookumkani+ obabekileyo phezu kwethu ngenxa yezono zethu,+ ibe balawula imizimba yethu nezilwanyana zethu zasekhaya, ngokokuthanda kwabo, kwaye sibandezelekile kakhulu.+ 38  “Ngoko ngenxa yoku konke senza isivumelwano selungiselelo ekunokukholoswa ngalo,+ ngombhalo nangokungqinelwa ngetywina+ elenziwa ziinkosana zethu, abaLevi bethu nababingeleli bethu.”+

Umbhalo osemazantsi