Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Nehemiya 8:1-18

8  Baza bonke abantu bahlanganisana njengamntu mnye+ kwindawo yembutho+ eyayiphambi kweSango Lamanzi.+ Baza bathi kuEzra+ umkhupheli makazise incwadi+ yomthetho kaMoses,+ awawuyalelayo uYehova kuSirayeli.+  Ngako oko uEzra umbingeleli+ wawuzisa umthetho phambi kwebandla+ lamadoda nelabafazi nelabo banengqiqo ngokwaneleyo yokuphulaphula,+ ngosuku lokuqala lwenyanga yesixhenxe.+  Waqhubeka ewufunda+ ngokuvakalayo phambi kwendawo yembutho ephambi kweSango Lamanzi, ukususela ekuthini qheke kwemini+ kwada kwasemini emaqanda, phambi kwamadoda nabafazi nabo banengqiqo; yaye iindlebe+ zabo bonke abantu zaziphulaphule+ incwadi yomthetho.  UEzra umkhupheli wayemi kwiqonga lomthi,+ ababelenzele eso sihlandlo; yaye ecaleni kwakhe kwakumi uMatitiya noShema noAnaya noUriya noHilekiya noMahaseya ngakwisandla sakhe sasekunene, kwisandla sakhe sasekhohlo uPedaya noMishayeli noMalekiya+ noHashum+ noHash-bhadana, uZekariya noMeshulam.  Kwaye uEzra wayivula+ incwadi phambi kwamehlo abo bonke abantu, kuba wayengentla kunabo bonke abantu; yaye ekuyivuleni kwakhe bonke abantu bema ngeenyawo.+  Wandula ke uEzra wambonga uYehova+ uTHIXO oyinyaniso, Lowo umkhulu, baza bonke abantu baphendula bathi, “Amen! Amen!”+ bephakamise izandla zabo.+ Baza baqubuda+ kuYehova bebhekise ubuso babo emhlabeni.+  Yaye uYeshuwa noBhani noSherebhiya,+ uYamin, uAkubhi, uShabhetayi, uHodiya, uMahaseya, uKelita, uAzariya, uYozabhadi,+ uHanan, uPelaya+ kwanabaLevi, babacacisela abantu umthetho,+ ngoxa abantu babemile.+  Kwaye baqhubeka befunda+ ngokuvakalayo encwadini, emthethweni woTHIXO oyinyaniso, ucaciswa ngokucokisekileyo, kuchazwa intsingiselo yawo; yaye babekuqonda oko kwakufundwa.+  UNehemiya,+ oko kukuthi iTirshata+ noEzra+ umbingeleli, umkhupheli, nabaLevi ababeyalela abantu bathi kubo bonke abantu: “Olu suku lungcwele kuYehova uThixo wenu.+ Ningazili okanye nilile.”+ Kuba bonke abantu babelila njengoko babesiva la mazwi omthetho.+ 10  Kwaye wahlabela mgama wathi kubo: “Hambani, nidle izinto ezinamanqatha nize nisele izinto ezimnandi, nithumele izabelo+ kwabo bebengalungiselelwanga nto; kuba olu suku lungcwele kwiNkosi yethu, ningabi buhlungu, kuba uvuyo lukaYehova ligwiba lenu.” 11  Yaye abaLevi babeyalela abantu bonke ukuba bathi cwaka, besithi: “Yithini cwaka! kuba olu suku lungcwele; yaye ningabi buhlungu.” 12  Ngoko bonke abantu bemka baya kudla basela, bathumela izabelo+ baza baba nemihlali kakhulu,+ kuba babewaqondile amazwi ababewazisiwe.+ 13  Ngosuku lwesibini iintloko zooyise babo bonke abantu, ababingeleli nabaLevi, zahlanganisana ndawonye kuEzra umkhupheli, ukuze zizuze ingqiqo kumazwi omthetho.+ 14  Ngoko zafumana kubhaliwe emthethweni ukuba uYehova wayeyalele ngoMoses+ ukuba oonyana bakaSirayeli bahlale eminqubeni+ ebudeni bomthendeleko ngenyanga yesixhenxe,+ 15  nokuba babefanele benze isibhengezo+ baze basidlulisele kuzo zonke izixeko zabo nakuyo yonke iYerusalem,+ besithi: “Hambani niye kummandla+ weentaba nize nizise amagqabi omnquma+ namagqabi emithi yeoli namagqabi ommirtile namagqabi esundu namagqabi emithi eshinyeneyo ngamasebe ukuze nenze iminquba, ngokuvisisana noko kubhaliweyo.” 16  Kwaye abantu baphuma baza bawazisa bazenzela iminquba, ngamnye phezu kophahla lwakhe+ nakwiintendelezo zabo nakwiintendelezo+ zendlu yoTHIXO oyinyaniso nakwindawo yembutho+ yeSango Lamanzi+ nakwindawo yembutho yeSango LakwaEfrayim.+ 17  Ngaloo ndlela lonke ibandla labo babebuye ekuthinjweni lenza iminquba laza lahlala eminqubeni; kuba oonyana bakaSirayeli babengenzi ngaloo ndlela ukususela kwimihla kaYoshuwa unyana kaNun+ de kube ngaloo mini, kangangokuba baba nemihlali kakhulu.+ 18  Yaye kwakufundwa ngokuvakalayo incwadi yomthetho yoTHIXO oyinyaniso usuku nosuku,+ ukususela ngosuku lokuqala de kube lusuku lokugqibela; kwaye baqhubeka besenza umthendeleko iintsuku ezisixhenxe, kwaza ngosuku lwesibhozo kwabakho indibano engcwele, ngokommiselo.+

Umbhalo osemazantsi