Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Nehemiya 7:1-73

7  Kwathi kamsinya nje lwakuba lwakhiwe udonga kwakhona,+ kwaoko ndafaka iingcango.+ Kwandula ke kwamiselwa abagcini-masango+ neemvumi+ nabaLevi.+  Yaye ndaqhubeka ndibeke njengabaphathi eYerusalem uHanani+ umntakwethu noHananiya inkosana yeNqaba,+ kuba wayeyindoda ekholosekileyo+ nemoyikayo+ uTHIXO oyinyaniso ngaphezu kwabanye abaninzi.  Ngoko ndathi kubo: “Angavulwa amasango+ aseYerusalem de ilanga lifudumale; yaye ngoxa beme bucala bafanele bazivale iingcango bazitshixe.+ Baze bamise abalindi baseYerusalem, ngamnye kwindawo yakhe yokulinda yaye ngamnye abe ngaphambi kwendlu yakhe.”+  Ke kaloku isixeko sasibanzi yaye sisikhulu, ibe kwakukho abantu abambalwa ngaphakathi,+ kungekho zindlu zakhiweyo.  Kodwa uThixo wam wakufaka entliziyweni yam+ ukuba ndiqokelele ndawonye izidwangube namasekela-baphathi nabantu ukuba bazibhalise ngokomlibo wokuzalwa.+ Ngoko ndafumana incwadi yokubhaliswa ngokomlibo+ yabo babefike kuqala, ndaza ndafumana kubhalwe oku kuyo:  Aba ngoonyana bamaphondo+ abaphuma ekubanjweni kwabantu abathinjiweyo+ abo uNebhukadenetsare+ ukumkani waseBhabhiloni wayebathabathele ekuthinjweni+ nabo kamva babuyela eYerusalem nakwaYuda, ngamnye kwisixeko sakhe;+  abo beza noZerubhabheli,+ uYeshuwa,+ uNehemiya, uAzariya, uRahamiya, uNahamani, uMordekayi,+ uBhileshan, uMispereti, uBhigevayi, uNehum uBhahana. Inani lamadoda abantu bakwaSirayeli yayileli:    Oonyana bakaParoshe,+ babengamawaka amabini anekhulu elinamashumi asixhenxe anesibini;  oonyana bakaShefatiya,+ babengamakhulu amathathu anamashumi asixhenxe anesibini; 10  oonyana baka-Arahi,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mahlanu anesibini; 11  oonyana bakaPahati-mowabhi,+ woonyana bakaYeshuwa noYowabhi,+ babengamawaka amabini anamakhulu asibhozo aneshumi elinesibhozo; 12  oonyana bakaElam,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mahlanu anesine; 13  oonyana bakaZatu,+ babengamakhulu asibhozo anamashumi mane anesihlanu; 14  oonyana bakaZakayi,+ babengamakhulu asixhenxe anamashumi mathandathu; 15  oonyana bakaBhinuwi,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mane anesibhozo; 16  oonyana bakaBhebhayi,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mabini anesibhozo; 17  oonyana baka-Azegadi,+ babengamawaka amabini anamakhulu amathathu anamashumi mabini anesibini; 18  oonyana baka-Adonikam,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mathandathu anesixhenxe; 19  oonyana bakaBhigevayi,+ babengamawaka amabini anamashumi mathandathu anesixhenxe; 20  oonyana baka-Adin,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mahlanu anesihlanu; 21  oonyana baka-Atere,+ kaHezekiya, babengamashumi asithoba anesibhozo; 22  oonyana bakaHashum,+ babengamakhulu amathathu anamashumi mabini anesibhozo; 23  oonyana bakaBhetsayi,+ babengamakhulu amathathu anamashumi mabini anesine; 24  oonyana bakaHarifi,+ babelikhulu elineshumi elinesibini; 25  oonyana bakaGibheyon,+ babengamashumi asithoba anesihlanu; 26  amadoda aseBhetelehem+ naseNetofa,+ ayelikhulu elinamashumi asibhozo anesibhozo; 27  amadoda aseAnatoti,+ ayelikhulu elinamashumi mabini anesibhozo; 28  amadoda aseBhete-azimaveti,+ ayengamashumi amane anesibini; 29  amadoda aseKiriyati-yarim,+ iKefira+ neBheheroti,+ ayengamakhulu asixhenxe anamashumi mane anesithathu; 30  amadoda aseRama+ naseGebha,+ ayengamakhulu amathandathu anamashumi mabini ananye; 31  amadoda aseMikimase,+ ayelikhulu elinamashumi mabini anesibini; 32  amadoda aseBheteli+ naseAyi,+ ayelikhulu elinamashumi mabini anesithathu; 33  amadoda enye iNebho,+ ayengamashumi amahlanu anesibini; 34  oonyana bomnye uElam,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mahlanu anesine; 35  oonyana bakaHarim,+ babengamakhulu amathathu anamashumi amabini; 36  oonyana baseYeriko,+ babengamakhulu amathathu anamashumi mane anesihlanu; 37  oonyana bakaLodi,+ uHadidi+ no-Ono,+ babengamakhulu asixhenxe anamashumi mabini ananye; 38  oonyana bakaSenaha,+ babengamawaka amathathu anamakhulu asithoba anamashumi amathathu. 39  Ababingeleli: Oonyana bakaYedaya+ wendlu kaYeshuwa, babengamakhulu asithoba anamashumi asixhenxe anesithathu; 40  oonyana bakaImere,+ babeliwaka elinamashumi mahlanu anesibini; 41  oonyana bakaPashure,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mane anesixhenxe; 42  oonyana bakaHarim,+ babeliwaka elineshumi elinesixhenxe. 43  AbaLevi: Oonyana bakaYeshuwa, kaKademiyeli,+ woonyana bakaHodeva,+ babengamashumi asixhenxe anesine. 44  Iimvumi,+ oonyana baka-Asafu,+ babelikhulu elinamashumi mane anesibhozo. 45  Abagcini-masango,+ oonyana bakaShalum,+ oonyana baka-Atere, oonyana bakaTalemoni,+ oonyana baka-Akubhi,+ oonyana bakaHatita, oonyana bakaShobhayi,+ babelikhulu elinamashumi mathathu anesibhozo. 46  AmaNethini:+ Oonyana bakaTsiha, oonyana bakaHasufa, oonyana bakaTabhahoti,+ 47  oonyana bakaKero, oonyana bakaSiya, oonyana bakaPadon,+ 48  oonyana bakaLebhana, oonyana bakaHagabha,+ oonyana bakaSalmayi, 49  oonyana bakaHanan,+ oonyana bakaGideli, oonyana bakaGahare, 50  oonyana bakaRehaya,+ oonyana bakaRetsin,+ oonyana bakaNekoda, 51  oonyana bakaGazam, oonyana bakaUza, oonyana bakaPaseha, 52  oonyana bakaBhesayi,+ oonyana bakaMehun, oonyana bakaNefushesim,+ 53  oonyana bakaBhakebhuki, oonyana bakaHakufa, oonyana bakaHarehure,+ 54  oonyana bakaBhatseliti, oonyana bakaMehida, oonyana bakaHarsha,+ 55  oonyana bakaBharkos, oonyana bakaSisera, oonyana bakaTema,+ 56  oonyana bakaNetsiya, oonyana bakaHatifa.+ 57  Oonyana babakhonzi bakaSolomon:+ Oonyana bakaSotayi, oonyana bakaSofereti, oonyana bakaPerida,+ 58  oonyana bakaYahala, oonyana bakaDarkon, oonyana bakaGideli,+ 59  oonyana bakaShefatiya, oonyana bakaHatili, oonyana bakaPokereti-hatsebhayim, oonyana baka-Amon.+ 60  Onke amaNethini+ noonyana babakhonzi bakaSolomon babengamakhulu amathathu anamashumi asithoba anesibini. 61  Yaye aba ngabo benyuka bevela eTele-mela, eTele-haresha, eKherubhi, eAdon naseImere,+ kwaye abazange bakwazi ukuzixela izindlu zooyise nemvelaphi yabo, enoba babengabakwaSirayeli na: 62  oonyana bakaDelaya, oonyana bakaTobhiya, oonyana bakaNekoda,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mane anesibini. 63  Yaye naba abababingeleli:+ oonyana bakaHabhaya, oonyana bakaHakotse,+ oonyana bakaBharzilayi,+ owathabatha umfazi kwiintombi zikaBharzilayi+ umGiliyadi waza wabizwa ngegama lazo. 64  Aba ngabo abayifunayo ingxelo, yomlibo wabo wokuzalwa ukuze bawungqine esidlangalaleni, yaye abazange bayifumane,+ ngoko bathintelwa kububingeleli njengabangcolileyo.+ 65  Ngenxa yoko iTirshata+ yathi kubo mabangazidli+ ezona zinto zingcwele de umbingeleli oneUrim+ neTumim+ eme. 66  Ibandla liphela njengeqela elinye lalingamashumi amane anesibini amawaka anamakhulu mathathu anamashumi amathandathu,+ 67  ngaphandle kwamakhoboka+ abo namakhobokazana abo, aba bengamawaka asixhenxe anamakhulu mathathu anesixhenxe;+ kwaye babeneemvumi+ neemvumikazi+ ezingamakhulu amabini anamashumi mane anesihlanu. [ 68  Amahashe abo ayengamakhulu asixhenxe anamashumi mathathu anesithandathu, iimeyile zabo zazingamakhulu amabini anamashumi mane anesihlanu.]+ 69  Iinkamela zazingamakhulu amane anamashumi mathathu anesihlanu. Amaesile+ ayengamawaka amathandathu anamakhulu asixhenxe anamashumi amabini.+ 70  Kwaye kwakukho inxalenye yeentloko+ zezindlu zooyise+ eyanikelayo emsebenzini.+ ITirshata+ yanikela kubuncwane igolide eliwaka leedrarhma, izitya ezingamashumi amahlanu, imiwunduzo yababingeleli engamakhulu amahlanu anamashumi mathathu.+ 71  Yaye kwakukho abathile kwiintloko zezindlu zooyise abanikelayo kubuncwane bomsebenzi igolide engamashumi amabini amawaka eedrarhma nesilivere engamawaka amabini anamakhulu amabini eemina.+ 72  Yaye oko kwanikelwa ngabanye abantu yayiyigolide engamashumi amabini amawaka eedrarhma nesilivere engamawaka amabini eemina nemiwunduzo yababingeleli engamashumi amathandathu anesixhenxe. 73  Kwaye ababingeleli+ nabaLevi nabagcini-masango neemvumi+ nabantu abathile namaNethini+ naye wonke uSirayeli bahlala kwizixeko zabo.+ Ekufikeni kwenyanga yesixhenxe,+ oonyana bakaSirayeli babesele bekwizixeko zabo.+

Umbhalo osemazantsi