Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Nehemiya 2:1-20

2  Ngenyanga enguNisan,+ ngonyaka wamashumi amabini+ ka-Artashashta+ ukumkani, kwakukho iwayini phambi kwakhe, kwaye mna njengesiqhelo ndathabatha iwayini ndayinika ukumkani.+ Kodwa ndandingazange ndikhe ndidakumbe phambi kwakhe.+  Ngoko ukumkani wathi kum: “Kutheni na udakumbile+ nje kodwa ungaguli? Oku kukudakumba kwentliziyo.”+ Ndoyika kakhulu.  Ndandula ndathi kukumkani: “Phila ngonaphakade kumkani!+ Ndiya kuthini na ukungadakumbi ekubeni isixeko,+ indlu yendawo yokungcwaba ookhokho bam,+ iphanzisiwe, namasango aso edliwe agqitywa ngumlilo?”+  Ukumkani wathi kum: “Yintoni na ke oyifunayo?”+ Kwaoko ndathandaza+ kuTHIXO wamazulu.+  Emva koko ndathi kukumkani: “Ukuba kubonakala kulungile kukumkani,+ yaye ukuba umkhonzi wakho ubonakala elungile phambi kwakho,+ ukuba undithume kwaYuda, kwisixeko sendawo yokungcwaba ookhokho bam, ukuba ndiye kusakha kwakhona.”+  Waza ukumkani wathi kum, njengoko iqabane lakhe elingukumkanikazi lalihleli ecaleni kwakhe: “Kuya kude kube nini na ukolu hambo lwakho kwaye uya kubuya nini na?” Ngoko kwabonakala kulungile+ kukumkani ukuba andithumele, ndakuba ndimnikile ixesha elimisiweyo.+  Kwaye ndahlabela mgama ndathi kukumkani: “Ukuba kubonakala kulungile kukumkani, iirhuluneli+ ezingaphaya koMlambo+ mazinikwe iincwadi,+ ukuze zindivumele ndidlule de ndiye kufika kwaYuda;  nencwadi eya kuAsafu umgcini wepaki kakumkani, ukuze andinike imithi yokwakha isango leNqaba+ yasendlwini ngamaplanga,+ nodonga+ lwesixeko nendlu endiza kungena kuyo.” Ngoko ukumkani wandinika zona, ngokwesandla esilungileyo sikaThixo wam esiphezu kwam.+  Ekugqibeleni ndafika kwiirhuluneli+ ngaphaya koMlambo ndaza ndazinika iincwadi zikakumkani. Ngaphezu koko, ukumkani wathumela iintloko zomkhosi wamajoni nabakhweli-mahashe kunye nam. 10  Xa uSanebhalati+ umHoron+ noTobhiya+ isicaka, esingumAmoni,+ bakuvayo oko, kubo kwabonakala kukubi kakhulu+ ukuba indoda ize kufunela oonyana bakaSirayeli okuthile okulungileyo. 11  Ekugqibeleni ndafika eYerusalem, ndahlala apho iintsuku ezintathu. 12  Ndaza ndavuka ebusuku, ndikunye namadoda ambalwa, kwaye andizange ndixelele mntu+ oko uThixo wam wayekufake entliziyweni yam ukuba ndikwenzele iYerusalem,+ yaye kwakungekho silwanyana sasekhaya sasikunye nam ngaphandle kwesilwanyana sasekhaya endandikhwele kuso. 13  Ndaphuma ngeSango Lentlambo+ ebusuku phambi koMthombo weNyoka Enkulu nokuya kwIsango leeMfumba Zothuthu,+ kwaye ndazihlolisisa iindonga+ zeYerusalem, indlela ezazidilizwe ngayo nendlela amasango ayo+ ayedliwe ngayo ngumlilo. 14  Ndadlulela kwiSango Lomthombo+ nakwiChibi likaKumkani, yaye kwakungekho ndawo yokuba isilwanyana sasekhaya endandikhwele kuso sidlule. 15  Kodwa ndaqhubeka ndinyuka ngentlambo+ ebusuku, ndihlolisisa udonga; emva koko ndabuya ndaza ndangena ngeSango Lentlambo+ ndabuya. 16  Amasekela-baphathi+ ayengandazi apho ndandiye khona noko ndandikwenza; ndandingekawaxeleli nto amaYuda nababingeleli nezidwangube namasekela-baphathi nabanye abasebenzi. 17  Ekugqibeleni ndathi kubo: “Niyalibona ishwangusha esikulo, indlela iYerusalem ephanziswe ngayo namasango ayo atshiswe ngomlilo. Yizani sibuye silwakhe udonga lwaseYerusalem, ukuze singabi saba lungcikivo.”+ 18  Kwaye ndahlabela mgama ndibaxelela ngesandla+ sikaThixo wam, indlela ebesilunge ngayo kum,+ kwanamazwi kakumkani+ awathethileyo kum. Baza bona bathi: “Masisukume, sakhe.” Ngoko izandla zabo bazomelezela umsebenzi olungileyo.+ 19  Ke kaloku xa uSanebhalati+ umHoron noTobhiya+ umkhonzi,+ ongumAmoni,+ noGeshem+ umArabhiya+ bakuvayo oko, baqalisa ukusigculela+ yaye besijonga ngendelelo besithi: “Yintoni na le niyenzayo? Nivukela ukumkani na?”+ 20  Noko ke, ndabaphendula ndaza ndathi kubo: “UTHIXO wamazulu+ nguye oya kusinika impumelelo,+ kwaye thina, bakhonzi bakhe, siya kusukuma, sakhe; kodwa nina aninasabelo,+ nabango lisesikweni, nasikhumbuzo+ eYerusalem.”

Umbhalo osemazantsi