Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Nehemiya 12:1-47

12  Aba yayingababingeleli nabaLevi abenyuka noZerubhabheli+ unyana kaShelatiyeli+ noYeshuwa:+ NguSeraya, uYeremiya, uEzra,  uAmariya,+ uMaluke, uHatushe,  uShekaniya, uRehum, uMeremoti,  uIdo, uGinetoyi, uAbhiya,  uMiyamin, uMahadiya, uBhilega,  uShemaya,+ noYoyaribhe, uYedaya,+  uSalu, uAmoki,+ uHilekiya noYedaya.+ Aba babeziintloko zababingeleli nabazalwana babo ngemihla kaYeshuwa.+  Yaye abaLevi yayinguYeshuwa,+ uBhinuwi,+ uKademiyeli,+ uSherebhiya, uYuda, uMataniya,+ owayongamele imibulelo, yena nabazalwana bakhe.  Kwaye abazalwana bakaBhakebhukiya noUni babemalunga nabo besenza imisebenzi yokulinda. 10  UYeshuwa wazala uYoyakim,+ uYoyakim wazala uEliyashibhi,+ uEliyashibhi wazala uYoyada.+ 11  UYoyada wazala uYonatan, uYonatan wazala uYaduwa.+ 12  Kwaye ngemihla kaYoyakim kwakukho ababingeleli, iintloko zezindlu zooyise:+ okaSeraya,+ inguMeraya; okaYeremiya, inguHananiya; 13  okaEzra,+ inguMeshulam; oka-Amariya, inguYehohanan; 14  okaMaluki, inguYonatan; okaShebhaniya,+ inguYosefu; 15  okaHarim,+ inguAdena; okaMerayoti, inguHelekayi; 16  okaIdo, inguZekariya; okaGineton, inguMeshulam; 17  oka-Abhiya,+ inguZikri; okaMiniyamin, ——; okaMowadiya, inguPiletayi; 18  okaBhilega,+ inguShamuwa; okaShemaya, inguYehonatan; 19  yaye okaYoyaribhe, inguMatenayi; okaYedaya,+ ingu-Uzi; 20  okaSalayi, inguKalayi; oka-Amoki, inguEbhere; 21  okaHilekiya, inguHashabhiya; okaYedaya,+ inguNetaneli. 22  AbaLevi ngemihla kaEliyashibhi,+ yayinguYoyada+ noYohanan noYaduwa+ ababebhalwe njengeentloko zezindlu zooyise, nababingeleli, ukuya kutsho kubukumkani bukaDariyo umPersi. 23  Oonyana bakaLevi njengeentloko zezindlu zooyise+ babebhalwe encwadini yemicimbi yaloo mihla, ukuya kutsho ngemihla kaYohanan unyana kaEliyashibhi. 24  Yaye iintloko zabaLevi yayinguHashabhiya, uSherebhiya+ noYeshuwa unyana kaKademiyeli+ nabazalwana babo malunga nabo ukuze banikele indumiso nemibulelo ngokwemiyalelo+ kaDavide umntu kaTHIXO oyinyaniso, iqela labalindi limalunga neqela labalindi. 25  UMataniya+ noBhakebhukiya, uObhadiya, uMeshulam, uTalemoni, noAkubhi+ babelinda njengabagcini-masango,+ iqela labalindi ngakoovimba bamasango. 26  Aba babekho ngemihla kaYoyakim+ unyana kaYeshuwa+ unyana kaYozadaki+ nangemihla kaNehemiya+ irhuluneli noEzra+ umbingeleli, ongumkhupheli.+ 27  Kwaye ekusungulweni+ kodonga lwaseYerusalem kwafunwa abaLevi, ukuba bakhutshwe kuzo zonke iindawo zabo baye eYerusalem ukuze kusungulwe ngemihlali nangemibulelo+ nangengoma,+ amacangci nemirhubhe+ nangeehadi.+ 28  Yaye oonyana beemvumi bahlanganisana bevela kwiSithili,+ bevela macala onke eYerusalem nakwimizi yamaNetofa,+ 29  bevela naseBhete-giligali+ nakumhlaba waseGebha+ naseAzimaveti,+ kuba iimvumi zazizakhele imizi+ macala onke eYerusalem. 30  Yaye ababingeleli nabaLevi bazihlambulula+ babahlambulula nabantu+ namasango+ nodonga.+ 31  Ndaza ndazinyusa iinkosana+ zakwaYuda ngodonga. Ngaphezu koko, ndamisela iikwayari zokubulela+ ezinkulu ezimbini nemingcelele, [yaye enye yayihamba] ngasekunene eludongeni isiya kwiSango leeMfumba Zothuthu.+ 32  Kwaye uHoshaya nesiqingatha seenkosana zakwaYuda bahamba emva kwazo, 33  noAzariya, uEzra noMeshulam, 34  uYuda noBhenjamin noShemaya noYeremiya; 35  noonyana bababingeleli benamaxilongo+ uZekariya unyana kaYonatan unyana kaShemaya unyana kaMataniya unyana kaMikaya unyana kaZakure+ unyana ka-Asafu,+ 36  nabantakwabo uShemaya noAzareli, uMilalayi, uGilalayi, uMahayi, uNetaneli noYuda, uHanani, benezixhobo+ zengoma kaDavide umntu kaTHIXO oyinyaniso; noEzra+ umkhupheli phambi kwabo. 37  Yaye kwiSango Lomthombo+ benyuka baya ngqo phambili kwiZinyuko+ zesiXeko sikaDavide+ ekunyukeni kodonga ngentla kweNdlu kaDavide ukuya kufikelela kwiSango Lamanzi+ ngasempuma. 38  Kwaye enye ikwayari yokubulela+ yayihamba ngaphambili, yaye mna ndisemva kwayo, nesiqingatha sabantu, phezu kodonga ukuya kwiNqaba yeZiko Lokosa+ nakuDonga Olubanzi,+ 39  naphezu kweSango lakwaEfrayim+ nakwiSango lesiXeko Esidala+ ukuya kufikelela kwiSango Leentlanzi+ nakwiNqaba kaHananeli+ nakwiNqaba kaMeya+ nakwiSango Lezimvu;+ ibe yaya kuma kwiSango labaLindi. 40  Ekuhambeni kwethuba iikwayari ezimbini zokubulela+ zaya kuma kwindlu+ yoTHIXO oyinyaniso, nam ndikunye nesiqingatha samasekela-baphathi,+ 41  naba babingeleli uEliyakim, uMahaseya, uMiniyamin, uMikaya, uEliyohenayi, uZekariya, uHananiya benamaxilongo,+ 42  noMahaseya noShemaya, noEleyazare noUzi noYehohanan noMalekiya noElam noEtsere. Neemvumi kunye noIzrahiya umveleli babezenza bavakale ngokuqhubekayo.+ 43  Babebingelela ngaloo mini imibingelelo emikhulu+ benemihlali,+ kuba uTHIXO oyinyaniso ebenze banemihlali ngovuyo olukhulu.+ Nabafazi+ nabantwana+ babenemihlali, kangangokuba imihlali eyayiseYerusalem yeviwa kude.+ 44  Ngaphezu koko, ngaloo mini kwamiselwa amadoda kwiiholo+ zoovimba,+ zeminikelo,+ zeentlahlela+ nezezishumi,+ ukuze kuhlanganiswe kuzo izahlulo ezaziphuma emasimini esixeko ezazifuneka ngokwasemthethweni+ ukuze zibe zezababingeleli nabaLevi;+ kuba imihlali kaYuda yayingenxa yababingeleli nabaLevi+ ababefeza inkonzo yabo. 45  Yaye baqalisa ukunyamekela imbopheleleko+ kaThixo wabo nembopheleleko yokusulungekiswa,+ neemvumi+ nabagcini-masango,+ ngokomyalelo kaDavide noSolomon unyana wakhe. 46  Kuba ngemihla kaDavide noAsafu ngexesha eladlulayo kwakukho iintloko zeemvumi+ neengoma zokudumisa nokubulela kuThixo.+ 47  Wonke uSirayeli ngemihla kaZerubhabheli+ nangemihla kaNehemiya+ wayenika iimvumi+ nabagcini-masango+ izahlulo ngokweentswelo zamihla le yaye wayebangcwalisa kubaLevi;+ nabaLevi babebangcwalisa koonyana baka-Aron.

Umbhalo osemazantsi