Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Nehemiya 11:1-36

11  Ke kaloku iinkosana+ zabantu zazihlala eYerusalem;+ kodwa ke abanye abantu, babesenza amaqashiso+ ukuze bangenise abe mnye kwabalishumi ukuba aye kuhlala eYerusalem isixeko esingcwele,+ nesithoba senye inxalenye kwezinye izixeko.  Ngapha koko, abantu babasikelela+ bonke abantu abazinikela ngokuzithandela+ ukuba bahlale eYerusalem.  Yaye ezi ziintloko zamaphondo+ ezazihlala eYerusalem;+ kodwa kwizixeko zakwaYuda kwakuhlala, ngamnye kwilifa lakhe, kwizixeko zabo,+ uSirayeli,+ ababingeleli+ nabaLevi,+ namaNethini+ noonyana babakhonzi bakaSolomon.+  EYerusalem kwakuhlala abanye boonyana bakaYuda nabanye oonyana bakaBhenjamin.+ Koonyana bakaYuda yayinguAtaya unyana kaUziya unyana kaZekariya unyana ka-Amariya unyana kaShefatiya unyana kaMahalaleli wakoonyana bakaPeretse;+  noMahaseya unyana kaBharuki unyana kaKolihoze unyana kaHazaya unyana ka-Adaya unyana kaYoyaribhe unyana kaZekariya unyana womShela.  Bonke oonyana bakaPeretse ababehlala eYerusalem babengamakhulu amane anamashumi amathandathu anesibhozo, amadoda afanelekayo.  Aba yayingoonyana bakaBhenjamin:+ USalu unyana kaMeshulam+ unyana kaYowedi unyana kaPedaya unyana kaKolaya unyana kaMahaseya unyana kaItiyeli unyana kaYeshaya;  yaye emva kwakhe yayinguGabhayi noSalayi, amakhulu asithoba anamashumi mabini anesibhozo;  noYoweli unyana kaZikri, umveleli wabo, noYuda unyana kaHasenuwa engowesibini kwabo babevelela isixeko. 10  Ababingeleli: NguYedaya unyana kaYoyaribhe,+ uYakin,+ 11  uSeraya unyana kaHilekiya unyana kaMeshulam+ unyana kaTsadoki+ unyana kaMerayoti unyana ka-Ahitubhi,+ inkokeli yendlu yoTHIXO oyinyaniso; 12  nabazalwana babo abenzi bomsebenzi wendlu,+ bengamakhulu asibhozo anamashumi mabini anesibini; noAdaya unyana kaYeroham+ unyana kaPelaliya unyana ka-Amtsi unyana kaZekariya unyana kaPashure+ unyana kaMalekiya,+ 13  nabazalwana bakhe, iintloko zezindlu zooyise,+ bengamakhulu amabini anamashumi mane anesibini, noAmashesayi unyana ka-Azareli unyana ka-Ahazayi unyana kaMeshilemoti unyana kaImere, 14  nabazalwana babo, amadoda anamandla nanobukroti,+ belikhulu elinamashumi amabini anesibhozo, yaye babenomveleli,+ uZabhediyeli unyana wabakhulu. 15  AbaLevi:+ NguShemaya unyana kaHashubhi unyana ka-Azerikam unyana kaHashabhiya+ unyana kaBhuni, 16  noShabhetayi+ noYozabhadi,+ beentloko zabaLevi, bongamele umsebenzi wangaphandle wendlu yoTHIXO oyinyaniso; 17  noMataniya,+ unyana kaMika unyana kaZabhedi unyana ka-Asafu,+ umbhexeshi wezokudumisa, owayebonga+ emthandazweni,+ yaye uBhakebhukiya wayengowesibini kubazalwana bakhe, noAbheda unyana kaShamuwa unyana kaGalali+ unyana kaYedutun.+ 18  Bonke abaLevi ababekwisixeko esingcwele+ babengamakhulu amabini amashumi asibhozo anesine. 19  Abagcini-masango+ yayinguAkubhi, uTalemoni+ nabazalwana babo ababelinda emasangweni,+ ikhulu elinamashumi asixhenxe anesibini. 20  Amanye amaSirayeli, ababingeleli nabaLevi, babekuzo zonke ezinye izixeko zakwaYuda, ngamnye kwilifa lakhe.+ 21  Kwaye amaNethini+ ayehlala eOfeli;+ yaye uTsiha noGishpa babongamele amaNethini. 22  Umveleli+ wabaLevi eYerusalem yayingu-Uzi unyana kaBhani unyana kaHashabhiya unyana kaMataniya+ unyana kaMikha+ woonyana baka-Asafu,+ iimvumi,+ ngokuphathelele umsebenzi wendlu yoTHIXO oyinyaniso. 23  Kuba kwakukho umyalelo kakumkani ngenxa yabo,+ yaye kwakukho ilungiselelo elimisiweyo leemvumi ngokweemfuno zemini nganye.+ 24  Yaye uPetahiya unyana kaMeshezabheli woonyana bakaZera unyana kaYuda wayesecaleni likakumkani kuyo yonke imibandela yabantu. 25  Kwaye ngokubhekisele kwimizi+ eyayikumhlaba wabo, kwakukho abanye boonyana bakaYuda ababehlala eKiriyati-arbha+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo naseDibhon nakwiidolophu eziphantsi kwayo naseYekabhetseli+ nemizi yayo, 26  naseYeshuwa naseMolada+ naseBhete-pelete+ 27  naseHatsare-shuwali+ naseBher-shebha+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo 28  naseTsikelage+ naseMekona nakwiidolophu eziphantsi kwayo 29  nase-En-rimon+ naseTsora+ naseYarmuti,+ 30  eZanowa,+ eAdulam+ nemizi yazo, iLakishe+ nemihlaba yayo, iAzeka+ needolophu eziphantsi kwayo. Kwaye bemisa iinkampu ukususela eBher-shebha ukuya kufikelela kwintlambo yaseHinom.+ 31  Yaye oonyana bakaBhenjamin babethabathela eGebha,+ eMikimashe+ naseAya+ naseBheteli+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo, 32  eAnatoti,+ eNobhi,+ eAnaniya, 33  eHatsore, eRama,+ eGitayim,+ 34  eHadidi, eTsebhoyim, eNebhalati, 35  eLodi+ naseOno,+ intlambo yeengcibi. 36  NakubaLevi uBhenjamin wayenezahlulo zakwaYuda.

Umbhalo osemazantsi