Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Nehemiya 10:1-39

10  Ke kaloku abo basingqinela ngetywina+ ngaba: UNehemiya+ iTirshata,+ unyana kaHakaliya,+ NoZedekiya,  uSeraya,+ uAzariya, uYeremiya,  uPashure, uAmariya, uMalekiya,  uHatushe, uShebhaniya, uMaluke,  uHarim,+ uMeremoti, uObhadiya,  uDaniyeli,+ uGineton, uBharuki,  uMeshulam, uAbhiya, uMiyamin,  uMahaziya, uBhilegayi noShemaya, aba yayingababingeleli.  AbaLevi: NguYeshuwa+ unyana ka-Azaniya, uBhinuwi woonyana bakaHenadadi,+ uKademiyeli 10  nabazalwana babo uShebhaniya,+ uHodiya, uKelita, uPelaya, uHanan, 11  uMikha, uRehobhi, uHashabhiya, 12  uZakure, uSherebhiya,+ uShebhaniya, 13  uHodiya, uBhani noBheninu. 14  Iintloko zabantu: NguParoshe, uPahati-mowabhi,+ uElam, uZatu, uBhani, 15  uBhuni, uAzegadi, uBhebhayi, 16  uAdoniya, uBhigevayi, uAdin, 17  uAtere, uHezekiya, uAzure, 18  uHodiya, uHashum, uBhetsayi, 19  uHarifi, uAnatoti, uNebhayi, 20  uMagepiyashe, uMeshulam, uHezire, 21  uMeshezabheli, uTsadoki, uYaduwa, 22  uPelatiya, uHanan, uAnaya, 23  uHosheya, uHananiya, uHashubhi, 24  uHaloheshe, uPileha, uShobheki, 25  uRehum, uHashabhena, uMahaseya, 26  noAhiya, uHanan, uAnan, 27  uMaluke, uHarim, uBhahana. 28  Ke bona abanye abantu, ababingeleli,+ abaLevi,+ abagcini-masango,+ iimvumi,+ amaNethini+ naye wonk’ ubani owayezahlula kwizizwana zelizwe+ kumthetho+ woTHIXO oyinyaniso, abafazi babo, oonyana babo neentombi zabo, wonk’ ubani owayenolwazi nokuqonda,+ 29  babebambelele kubazalwana babo,+ kwiingangamsha zabo,+ bengena kwisiqalekiso+ nakwisifungo,+ ukuba bahambe emthethweni woTHIXO oyinyaniso, ababewunikwe ngesandla sikaMoses umkhonzi kaTHIXO oyinyaniso,+ nokuba bagcine+ baze benze yonke imiyalelo kaYehova iNkosi yethu+ nezigwebo zakhe nemimiselo yakhe;+ 30  nokuze singaziniki iintombi zethu izizwana zeli lizwe, neentombi zazo singazithabatheli oonyana bethu.+ 31  Ke zona izizwana zeli lizwe+ ezazingenisa impahla nalo lonke uhlobo lokudla okuziinkozo ukuze zikuthengise ngomhla wesabatha, sasingafanele sithabathe nto kuzo ngesabatha+ okanye ngomhla ongcwele,+ yaye sasimele siwuyeke unyaka wesixhenxe+ netyala laso sonke isandla.+ 32  Sazibekela imiyalelo yokunikela, ngamnye wethu, isahlulo sesithathu seshekele minyaka le ngenxa yenkonzo yendlu yoThixo wethu,+ 33  ngenxa yesonka esikrozisiweyo+ nomnikelo othe rhoqo wokudla okuziinkozo+ nomnikelo othe rhoqo otshiswayo weesabatha,+ ukuthwasa kwenyanga,+ ngenxa yamatheko amiselweyo+ nezinto ezingcwele+ nomnikelo wesono+ ukwenzela ukucamagushela uSirayeli nawo wonke umsebenzi wendlu yoThixo wethu.+ 34  Senza amaqashiso+ ngokuphathelele isixa somthi+ lowo abababingeleli, abaLevi nabantu ababefanele bawuzise endlwini yoThixo wethu, ngokwezindlu zookhokho bethu, ngamaxesha amiselweyo, iminyaka ngeminyaka, ukuze ubaswe esibingelelweni sikaYehova uThixo wethu,+ ngokuvisisana noko kubhalwe emthethweni;+ 35  nokuze bezise iintlahlela zomhlaba wethu+ neentlahlela zazo zonke iziqhamo zazo zonke iintlobo zemithi,+ iminyaka ngeminyaka, kwindlu kaYehova; 36  namazibulo+ oonyana bethu nawezilwanyana zethu zasekhaya,+ ngokuvisisana noko kubhalwe emthethweni,+ namazibulo emihlambi yethu yeenkomo nawemihlambi yethu yezimvu,+ ukuba bawazise endlwini yoThixo wethu, kubabingeleli ababelungiselela endlwini yoThixo wethu.+ 37  Iintlahlela zomgrayo+ neminikelo yethu+ neziqhamo zazo zonke iintlobo zemithi,+ iwayini+ entsha neoli+ simele sizizise kubabingeleli kwiiholo zokudlela+ zendlu kaThixo wethu, kwanezishumi zomhlaba wethu kubaLevi,+ njengokuba abaLevi besamkela isishumi kuzo zonke izixeko zethu esilima kuzo. 38  Umbingeleli, unyana ka-Aron, umele abe nabaLevi xa abaLevi besamkela isishumi; yaye abaLevi bafanele banikele isishumi sesishumi kwindlu kaThixo wethu+ kwiiholo zokudlela+ zendlu yesixa. 39  Kuba oonyana bakaSirayeli noonyana babaLevi bafanele bazise umnikelo+ wokudla okuziinkozo kwiiholo zokudlela, iwayini entsha+ neoli, kuba apho kulapho kukho impahla yengcwele nababingeleli ababelungiselela,+ nabagcini-masango+ neemvumi;+ yaye asifanele singayikhathaleli indlu yoThixo wethu.+

Umbhalo osemazantsi