Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Nahum 3:1-19

3  Yeha kwisixeko sophalazo-gazi.+ Sizele yinkohliso nokuphanga. Ixhoba alimki!  Kukho isandi sesabhokhwe+ nesandi sokugoqoza kwevili, nokuphala kwehashe nokuxhuma kwenqwelo.+  Abakhweli-mahashe, nedangatye lekrele, nokumenyezela komkhonto,+ nababuleweyo abaninzi, nezidumbu ezininzi; yaye izidumbu azipheli. Bahleli bekhubeka phakathi kwezidumbu;  ngenxa yobuninzi bezenzo zobunongogo bukanongogo+ onomtsalane, inkosikazi yokukhafula, leyo irhintyela iintlanga ngezenzo zayo zobunongogo neentsapho ngokukhafula kwayo.+  “Khangela! Ndinxamnye nawe,”+ utsho uYehova wemikhosi, “yaye ndiya kuwutyhila umbhinqo wakho ndiwubeke ebusweni bakho, ndibangele iintlanga zibone ubuze bakho,+ nezikumkani ihlazo lakho.  Yaye ndiya kuphosela kuwe izinto ezilizothe,+ ndikwenze udeleke; ndize ndikumise njengomboniso.+  Yaye kuya kuthi wonk’ ubani okubonayo asabe emke kuwe+ uze ngokuqinisekileyo uthi, ‘INineve iphangiwe! Ngubani na oya kuvelana nayo?’ Ndiya kukufunela phi na abathuthuzeli?  Ulunge ngakumbi na kuneNo-amon,+ eyayimi ngakwimijelo yomNayile?+ Yayinamanzi macala onke, indyebo yayo ilulwandle, udonga lwayo lwalusuka elwandle.  ITiyopiya yayingamandla ayo ephela, neYiputa;+ yaye ingenamda. IPuti namaLibhiya aba luncedo kuwe.+ 10  Nayo yayifanele ithinjwe; yabanjwa.+ Abantwana bayo nabo batyunyuzwa kuzo zonke iimbombo zezitrato;+ kwaye amadoda azukileyo enza amaqashiso ngayo,+ yaye bonke abo bayo bakhulu babotshwe ngamakhamandela.+ 11  “Nawe uya kunxila;+ uya kuba yinto efihlakeleyo.+ Nawe uya kufuna igwiba elutshabeni.+ 12  Zonke iindawo zakho ezinqatyisiweyo zinjengemikhiwane eneentlahlela, enokuthi, ukuba iye yavuthululwa, ngokuqinisekileyo iwele emlonyeni wodlayo.+ 13  “Khangela! Abantu bakho ngabafazi abaphakathi kwakho.+ Amasango elizwe lakho aya kuvulelwa iintshaba. Umlilo uya kuyiqwenga imivalo yakho.+ 14  Zikhelele amanzi ongqingo.+ Yomeleza iindawo zakho ezinqatyisiweyo.+ Ngena eludakeni, uze unyathele udongwe; bamba udaka lwezitena. 15  Nalapho umlilo uya kukuqwenga. Ikrele liya kukunqumla.+ Liya kukuqwenga njengeentlobo zeenkumbi.+ Landise inani lakho njengeentlobo zeenkumbi; landise inani lakho njengeenkumbi. 16  Ubandisile abarhwebi bakho bangaphezu kweenkwenkwezi zezulu.+ “Ke zona iintlobo zeenkumbi, ziyazihluba; zize ziphaphazele zimke. 17  Amafa-nankosi akho anjengenkumbi, yaye amagosa akho omkhosi anjengebubu leenkumbi. Amisa inkampu kubuhlanti bamatye ngemini enengqele. Lakukhanya ilanga, ngokuqinisekileyo ayasaba emke; yaye akaziwa ukuba akuyiphi na indawo.+ 18  “Abalusi bakho bayozela,+ kumkani waseAsiriya; iingangamsha zakho zihlala ezindaweni zazo zokuhlala.+ Abantu bakho bachithachithiwe ezintabeni, yaye akukho bani ubaqokelela ndawonye.+ 19  Akukho kukhululeka kwisihelegu sakho. Umvumbo wakho awunakuphiliswa.+ Bonke abo beva ingxelo ngawe ngokuqinisekileyo baya kukuqhwabela izandla;+ ngenxa yokuba ngubani na obungazange budlule kuye rhoqo ububi bakho?”+

Umbhalo osemazantsi