Mika 6:1-16

6  Khanincede, nive oko akutshoyo uYehova.+ Suka, uchophele ityala kunye neentaba, ngamana iinduli zingaliva ilizwi lakho.+  Yivani, nina zintaba, ityala likaYehova, nani zinto eziluqilima, nina ziseko zomhlaba;+ kuba uYehova umangalelene nabantu bakhe, yaye uya kuxoxa noSirayeli:+  “Owu bantu bam,+ ndenze ntoni na kuni? Ndinidinise ngantoni na?+ Ngqinani nxamnye nam.+  Kuba ndaninyusa kwilizwe laseYiputa,+ ndanikhulula nasendlwini yamakhoboka;+ ndathumela phambi kwenu uMoses, uAron noMiriyam.+  Owu bantu bam, khanincede,+ nikhumbule oko uBhalaki ukumkani wakwaMowabhi wakucebayo,+ noko uBhileham unyana kaBhehore wamphendula ngako.+ KwakuseShitim,+ ukuya kutsho eGiligali,+ ukuze izenzo zikaYehova zobulungisa zaziwe.”+  Ndiya kumkhawulela+ ndinantoni na uYehova? Ndiya kuqubuda ndinantoni na kuThixo ophezulu?+ Ndiya kumkhawulela ndineminikelo etshiswa kuphele na,+ ngamathole amnyaka mnye na?  Uya kukholiswa na uYehova ngamawaka eenkunzi zeegusha, ngamashumi amawaka emisinga yeoli?+ Ndiya kunikela ngonyana wam olizibulo na ngenxa yokuvukela kwam, isiqhamo sesisu sam na ngenxa yesono somphefumlo wam?+  Ukuxelele, mntundini wasemhlabeni, okulungileyo.+ Kwaye yintoni ayibizayo kuwe uYehova ngaphandle kokuqhelisela okusesikweni+ nokuthanda ububele+ nokuthozama+ ekuhambeni noThixo wakho?+  Lona kanye ilizwi likaYehova liyamemeza kuso isixeko,+ yaye umntu onobulumko bobuqili uya kuloyika igama lakho.+ Yivani+intonga nalowo uyityumbileyo. 10  Kusekho ubuncwane bobungendawo na endlwini yongendawo,+ nomlinganiselo we-efa edlekileyo eqalekisiweyo? 11  Ndingaba ngohlambulukileyo na ngokuziphatha ndinezikali zokungendawo nengxowa yamatye okulinganisa enkohliso?+ 12  Kuba izityebi zaso zizele lugonyamelo, nabemi baso bathethe ubuxoki,+ nolwimi lwabo lunenkohliso emlonyeni wabo.+ 13  “Mna ngokuqinisekileyo ndiya kukugulisa ngokukubetha;+ uya kuphanziswa, ngenxa yezono zakho.+ 14  Wena uya kudla uze unganeli, ukulambatha kwakho kube phakathi kwakho.+ Uya kushenxisa izinto, kodwa akuyi kuzithwala ngokukhuselekileyo; nakuphi na oko uya kukuthwala ngokukhuselekileyo, ndiya kukunikela ekreleni.+ 15  Uya kuhlwayela imbewu, kodwa akuyi kuvuna. Uya kuxovula iziqhamo zomnquma, kodwa akuyi kuzithambisa ngeoli; kwanewayini enencasa, kodwa akuyi kusela wayini.+ 16  Imimiselo kaOmri+nawo wonke umsebenzi wendlu ka-Ahabhi uyagcinwa,+ yaye nina nihamba ngamacebo abo;+ ukuze ndinenze into yokukhwankqisa nabemi baso into yokubethelwa umlozi;+ niya kuthwala ihlazo lezizwana.”+

Umbhalo osemazantsi