Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 9:1-38

9  Ngoko, wakhwela isikhephe, wawelela ngaphesheya, waya kwisixeko sakowabo.+  Yaye, khangela! babemzisela umntu ofe umzimba elele emandlalweni.+ Ebona ukholo lwabo uYesu wathi kofe umzimba: “Yomelela, mntwana; izono zakho zixolelwe.”+  Kwaye, khangela! abathile kubabhali bathi kubo: “Lo mfo uyanyelisa.”+  UYesu ke, ezazi iingcamango zabo,+ wathi: “Kutheni nicinga izinto ezingendawo nje ezintliziyweni zenu?+  Ngokomzekelo, kukuphi okulula ngakumbi, ukuthi, Izono zakho zixolelwe, okanye ukuthi, Sukuma uhambe?+  Noko ke, ukuze nazi ukuba uNyana womntu unegunya emhlabeni lokuxolela izono+—” ngoko wathi kofe umzimba: “Sukuma, thabatha umandlalo wakho, uhambe ugoduke.”+  Yaye wasukuma wagoduka.  Zakukubona oku izihlwele zangenwa luloyiko, zaza zamzukisa uThixo,+ onike abantu igunya+ elingaka.  Ngoxa wayedlula esuka apho, uYesu wabona indoda egama linguMateyu ihleli kwiofisi yerhafu, wathi kuyo: “Yiba ngumlandeli wam.”+ Wasuka ke waphakama wamlandela.+ 10  Kamva, ngoxa wayengqendeve etafileni endlwini,+ khangela! kwafika abaqokeleli berhafu naboni abaninzi baza bangqendeva noYesu nabafundi bakhe. 11  Kodwa bakubona oku abaFarisi bathi kubafundi bakhe: “Kutheni le nto umfundisi wenu esidla nabaqokeleli berhafu naboni?”+ 12  Ebeva, wathi: “Kubantu abasempilweni akufuneki gqirha,+ kodwa kwabagulayo uyafuneka. 13  Hambani, ngoko, nize nifunde okuthethwa koku, ‘Ndifuna inceba, kungekhona umbingelelo.’+ Kuba ndize kubiza, kungekhona amalungisa, kodwa aboni.” 14  Bandula ke abafundi bakaYohane beza kuye baza babuza bathi: “Kutheni le nto thina nabaFarisi sizila ukutya kodwa bona abafundi bakho abazili kutya?”+ 15  Ngako oku uYesu wathi kubo: “Abahlobo bomyeni abanasizathu sakuzila lo gama umyeni+ ekunye nabo, andibi kunjalo? Kodwa iya kufika imihla yaxa umyeni eya kususwa+ kubo, yaye baya kwandula ke bazile ukutya.+ 16  Akukho bani uthungela isiziba selaphu elingarhwaqelanga phezu kwesambatho sangaphezulu esidala; kuba amandla aso apheleleyo aya kusitsala sisuke kwisambatho sangaphezulu yaye ukukrazuka kuya kuba kubi ngakumbi.+ 17  Nabantu abayifaki iwayini entsha kwiintsuba zewayini ezindala; kodwa ukuba benjenjalo, zandula ke iintsuba zewayini zigqabhuke ize iwayini iphalale neentsuba zewayini zonakale.+ Kodwa abantu bafaka iwayini entsha kwiintsuba zewayini ezintsha, kwaye zombini ezo zinto ziyagcinakala.”+ 18  Ngoxa wayebaxelela ezi zinto, khangela! umlawuli+ othile owayesondele waqubuda kuye,+ esithi: “Kungokunje intombi yam imele ukuba ifile;+ kodwa yiza uyibeke isandla yaye iya kubuyela ebomini.”+ 19  Wandula ke uYesu, waphakama, wamlandela; benjenjalo nabafundi bakhe. 20  Yaye, khangela! nanko elandelwa ngumfazi owayebandezeleke iminyaka elishumi elinesibini lithombo legazi+ waza wachukumisa umphetho wesambatho sakhe sangaphezulu;+ 21  kuba wayesithi: “Ukuba ndingachukumisa oku nje kwesambatho sakhe sangaphezulu ndiya kuphila.”+ 22  UYesu wajika waza, emphawula, wathi: “Yomelela, ntombi; ukholo lwakho lukuphilisile.”+ Kwaye ukususela ngelo lixa lomfazi waphila.+ 23  Ke kaloku akufika endlwini yomlawuli+ wabona abadlali-mbande nesihlwele bengxola bephithizela,+ 24  uYesu wathi: “Khwelelani, kuba intwazana ayifanga, kodwa ilele.”+ Bamhleka ngokugculelayo.+ 25  Kamsinya nje sakuba isihlwele sikhutshelwe ngaphandle, wangena waza wabamba isandla sayo,+ yavuka intwazana.+ 26  Kambe ke, yaduma loo nto kuwo wonke loo mmandla. 27  Njengoko uYesu wayedlula esuka apho, walandelwa ziimfama+ ezimbini, zidanduluka zisithi: “Yiba nenceba kuthi,+ Nyana kaDavide.” 28  Akuba engene endlwini, ezi mfama zeza kuye, waza uYesu wazibuza wathi: “Niyakholwa+ na ukuba ndinako ukukwenza oku?” Zamphendula zathi: “Ewe, Nkosi.” 29  Wandula ke wachukumisa amehlo azo,+ esithi: “Makwenzeke kuni ngokokholo lwenu.” 30  Kwaye amehlo azo abona. Ngaphezu koko, uYesu waziyala kabukhali, esithi: “Qinisekani ukuba akukho bani uya kukwazi oku.”+ 31  Kodwa zona, zakuba ziphume phandle, zazisa ngaye esidlangalaleni kuwo wonke loo mmandla.+ 32  Ke kaloku ekumkeni kwazo, khangela! abantu bamzisela umntu osisimumu onedemon;+ 33  yakuba ikhutshiwe idemon wasuka wathetha lowo ubesisimumu.+ Ngoko, izihlwele zathi manga+ zaza zathi: “Akuzange kubonwe nantoni na enjengale kwaSirayeli.” 34  Kodwa abaFarisi bathi: “Iidemon uzikhupha ngomlawuli weedemon.”+ 35  Kwaye uYesu wanduluka wakhenketha zonke izixeko needolophana, efundisa kwizindlu zabo zesikhungu, eshumayela iindaba ezilungileyo zobukumkani yaye ephilisa lonke uhlobo lwesifo nalo lonke uhlobo lobulwelwe.+ 36  Akubona izihlwele wazisizela,+ ngenxa yokuba zazihlinzekile, zilahliwe njengezimvu ezingenamalusi.+ 37  Wandula ke wathi kubafundi bakhe: “Ewe, isivuno sikhulu, kodwa abasebenzi bambalwa.+ 38  Ngoko ke, bongozani iNkosi yesivuno ukuba ikhuphe abasebenzi baye esivunweni sayo.”+

Umbhalo osemazantsi