Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 8:1-34

8  Akuba ehlile entabeni izihlwele ezikhulu zamlandela.  Kwaye, khangela! kweza umntu oneqhenqa+ waza waqubuda kuye, esithi: “Nkosi, ukuba nje uyathanda, unako ukundenza ndihlambuluke.”  Wasolula isandla sakhe, wamchukumisa, esithi: “Ndiyathanda. Hlambuluka.”+ Lahlambuluka ngoko nangoko iqhenqa lakhe.+  Wandula ke uYesu wathi kuye: “Qiniseka ukuba akuxeleli nabani na,+ kodwa hamba, uye kuzibonakalisa kumbingeleli,+ uze unikele isipho+ uMoses awasimiselayo, ngenjongo yokuba kube bubungqina kubo.”  Wathi akungena eKapernahum,+ kweza kuye igosa lomkhosi, limbongoza  lisithi: “Mnumzana, isicaka sam silele endlwini sife umzimba, sithuthunjiswa kanobom.”  Wathi kulo: “Xa ndifika apho ndiza kusiphilisa.”  Ekuphenduleni igosa lomkhosi lathi: “Mnumzana, andikufanelekelanga ukuba ungene phantsi kophahla lwam, kodwa yitsho nje ilizwi kwaye isicaka sam siya kuphiliswa.  Kuba nam ndinikwe igunya, ndinamajoni phantsi kwam, yaye ndithi kweli, ‘Hamba!’+ lihambe, ndithi kwelinye, ‘Yiza!’ lize, ndithi kwikhoboka lam, ‘Yenza oku!’ likwenze.” 10  Akuva oko, uYesu wathi manga waza wathi kwabo babemlandela: “Inene ndithi kuni, Andifumananga lukholo lukhulu kangaka+ nakubani na kwaSirayeli. 11  Kodwa ndithi kuni baninzi abaya kuza bevela kwimimandla yasempumalanga nakwimimandla yasentshonalanga,+ bangqendeve etafileni noAbraham noIsake noYakobi ebukumkanini+ bamazulu;+ 12  kodwa bona oonyana bobukumkani+ baya kuphoselwa phandle ebumnyameni. Apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo abo.”+ 13  Wandula ke uYesu wathi kwigosa lomkhosi: “Hamba. Makwenzeke kuwe ngokokholo lwakho.”+ Kwaye isicaka saphiliswa kwangalo elo lixa. 14  Waza uYesu, akufika endlwini kaPetros, wabona umkhwekazi+ wakhe elele egula ngumkhuhlane.+ 15  Wachukumisa isandla sakhe,+ waphela umkhuhlane, waza wasukuma, wamlungiselela.+ 16  Kuthe ke kwakuhlwa, kwaziswa kuye abantu abaninzi abaneedemon; wabakhupha oomoya abo ngelizwi, waza wabaphilisa bonke ababephatheke kakubi; 17  ukuze kuzaliseke oko kwathethwa ngoIsaya umprofeti, esithi: “Yena wazithabathela kuye izigulo zethu, wathwala izifo zethu.”+ 18  Uthe ke uYesu akubona isihlwele simjikelezile, wayalela ukuba kuyiwe ngaphesheya.+ 19  Kweza mbhali uthile wathi kuye: “Mfundisi, ndiza kukulandela naphi na apho uya khona.”+ 20  Kodwa uYesu wathi kuye: “Iimpungutye zinemingxuma neentaka zezulu zineendlwana, kodwa yena uNyana womntu akanayo nendawo le yokufaka intloko.”+ 21  Uthe ke omnye wabafundi kuye: “Nkosi, ndivumele kuqala ukuba ndimke ndiye kungcwaba ubawo.” 22  UYesu wathi kuye: “Qhubeka undilandela, bayeke abafileyo bangcwabe abafileyo babo.”+ 23  Wathi akukhwela esikhepheni,+ bamlandela abafundi bakhe. 24  Ke kaloku, khangela! kwabakho ukuyaluzela okukhulu elwandle, ngokokude isikhephe sigutyungelwe ngamaza; noko ke, yena wayelele.+ 25  Beza bamvusa,+ besithi: “Nkosi, sisindise, siza kutshabalala!” 26  Kodwa wathi kubo: “Kutheni ninedyudyu nje, nina nilukholo luncinane?”+ Wandula ke, wavuka, wawukhalimela umoya nolwandle, kwaza kwabakho ukuzola okukhulu.+ 27  Bathi manga ke abo bantu baza bathi: “Luhlobo luni lomntu na olu,+ lo ude athotyelwe ngumoya nalulwandle?” 28  Akufika ngaphesheya, kwilizwe lamaGadara,+ wahlangatyezwa ngamadoda amabini aneedemon+ ephuma phakathi kwamangcwaba enkumbulo, enobundlobongela ngokungaqhelekanga, kangangokuba kwakungekho bani wayenesibindi sokudlula ngaloo ndlela. 29  Yaye, khangela! amemeza, esithi: “Sinantoni yakwenza nawe, Nyana kaThixo?+ Ngaba uze apha ukuze usithuthumbise+ ngaphambi kwexesha elimisiweyo?”+ 30  Kodwa mgama phayaa kwakukho ugxuba olukhulu lweehagu edlelweni. 31  Ngoko iidemon zambongoza, zisithi: “Ukuba uyasikhupha, sithumele koluya gxuba lweehagu.”+ 32  Ngako oko wathi kuzo: “Yiyani!” Zaphuma ke zaya ezihagwini; yaye, khangela! ugxuba luphela lwagxalathelana phezu kwengxondorha lwaya kweyela elwandle lwaza lwafa emanzini.+ 33  Kodwa abalusi basaba, baya esixekweni, baxela yonk’ into, kuquka nokwenzeke kumadoda awayeneedemon. 34  Kwaye, khangela! bonke esixekweni baphuma ukuya kuhlangabeza uYesu; baza bakuba bembonile, bambongoza ngenyameko ukuba emke ezithilini zabo.+

Umbhalo osemazantsi