Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 7:1-29

7  “Musani ukugweba+ ukuze ningagwetywa;  kuba ngogwebo enigweba ngalo, niya kugwetywa kwangalo nani;+ nomlinganiselo enilinganisela ngawo, baya kunilinganisela kwangawo nani.+  Kutheni, ngoko, ukhangela udiza olukwiliso lomzalwana wakho, kodwa ungawuqwalaseli umqadi okwelakho iliso?+  Okanye ungatsho njani na kumzalwana wakho ukuthi, ‘Ndivumele ndikhuphe udiza elisweni lakho’; ngoxa, khangela! umqadi uselisweni lakho?+  Mhanahanisindini! Khupha kuqala umqadi kwelakho iliso, yaye uya kwandula ke ubone ngokucacileyo indlela yokukhupha udiza elisweni lomzalwana wakho.  “Musani ukukunika izinja+ okungcwele, neeperile zenu ningaziphosi phambi kweehagu, hleze zizinyathele+ ngeenyawo zize zijike ziniqwenge.  “Qhubekani nicela,+ niya kunikwa; qhubekani nifuna, niya kufumana; qhubekani ninkqonkqoza,+ niya kuvulelwa.  Kuba wonk’ ubani ocelayo uyamkela,+ nalowo ufunayo uyafumana, nalowo unkqonkqozayo uya kuvulelwa.  Eneneni, akukho mntu phakathi kwenu onokuthi ukuba unyana wakhe+ ucela isonka—asuke amnike ilitye, andibi kunjalo? 10  Okanye, mhlawumbi, ukuba ucela intlanzi—akayi kumnika inyoka, andibi kunjalo? 11  Ngoko ke, ukuba nina, nangona ningendawo,+ niyakwazi ukunika abantwana benu izipho ezilungileyo, wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini ukubanika izinto ezilungileyo+ abo bamcelayo! 12  “Zonke izinto, ngoko, enifuna abantu bazenze kuni,+ yenzani ngokunjalo nani kubo; oku, enyanisweni, koko kuthethwa nguMthetho nabaProfeti.+ 13  “Ngenani ngesango elimxinwa;+ ngokuba ibanzi kwaye iphangalele indlela esa entshabalalweni, yaye baninzi abangena ngayo; 14  kanti limxinwa isango kwaye imxinwa indlela esa ebomini, yaye bambalwa abayifumanayo.+ 15  “Baphapheleni abaprofeti+ bobuxoki abeza kuni ngezambatho zeegusha,+ kodwa ngaphakathi beziingcuka eziqwengayo.+ 16  Nobaqonda+ ngeziqhamo zabo. Abantu abahlanganisi iidiliya emeveni okanye amakhiwane enkunzaneni, andibi kunjalo?+ 17  Ngokunjalo wonke umthi olungileyo uvelisa isiqhamo esihle, kodwa wonke umthi obolileyo uvelisa isiqhamo esingento yanto;+ 18  umthi olungileyo awunako ukuthwala isiqhamo esingento yanto, nomthi obolileyo awunako ukuvelisa isiqhamo esihle. 19  Wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa uze uphoswe emlilweni.+ 20  Ngokwenene, ke ngoko, niya kubaqonda ngeziqhamo zabo abo bantu.+ 21  “Asingabo bonke abathi kum, ‘Nkosi, Nkosi,’ abaya kungena ebukumkanini bamazulu, kodwa ngulowo wenza+ ukuthanda kukaBawo osemazulwini oya kungena.+ 22  Abaninzi baya kuthi kum ngaloo mini, ‘Nkosi, Nkosi,+ asizange na siprofete egameni lakho, sakhupha iidemon egameni lakho, senza imisebenzi emininzi yamandla egameni lakho?’+ 23  Ukanti ndiya kwandula ndivume kubo ndithi: Andizange ndinazi!+ Mkani kum, nina benzi bokuchasene nomthetho.+ 24  “Ngoko ke wonk’ ubani owevayo la mazwi am aze awenze uya kufaniswa nendoda eyingqondi, eyakha indlu yayo phezu kolwalwa.+ 25  Yagaleleka imvula, zafika nezikhukula, yavuthuza nemimoya, yabetha kuloo ndlu, kodwa ayizange idilike, kuba yayisekwe phezu kolwalwa. 26  Ngapha koko, wonk’ ubani owevayo la mazwi am aze angawenzi+ uya kufaniswa nendoda esisidenge,+ eyakha indlu yayo phezu kwentlabathi. 27  Yagaleleka imvula, zafika nezikhukula, yavuthuza nemimoya, yabetha kuloo ndlu+ yaza yadilika, kwaba kukhulu ukuwohloka kwayo.”+ 28  Ke kaloku akuwagqiba uYesu la mazwi, zathi khamnqa+ izihlwele yindlela yakhe yokufundisa; 29  kuba wayefundisa njengomntu onegunya,+ kungekhona njengababhali bazo.

Umbhalo osemazantsi