Mateyu 6:1-34

6  “Lumkani ukuba ubulungisa benu+ ningabenzi phambi kwabantu ukuze nibonwe ngabo; kungenjalo aniyi kuba namvuzo kuYihlo osemazulwini.  Ngoko ke xa usenza izipho zenceba,+ musa ukuvuthela ixilongo+ phambi kwakho, kanye njengoko besenza abahanahanisi kwizindlu zesikhungu nasezitratweni, ukuze bazukiswe ngabantu. Inene ndithi kuni, Sebewufumene ngokupheleleyo umvuzo wabo.  Kodwa wena, xa usenza izipho zenceba, masingakwazi isandla sakho sasekhohlo okwenziwa sisandla sakho sasekunene,  ukuze izipho zakho zenceba zibe semfihlekweni; yaye uYihlo okhangela emfihlekweni uya kukubuyekeza.+  “Xa nithandaza, nize ningabi njengabahanahanisi; ngokuba bathanda ukuthandaza bemi+ kwizindlu zesikhungu nakwiimbombo zeendlela eziphangaleleyo ukuze babonakale ebantwini.+ Inene ndithi kuni, Sebewufumene ngokupheleleyo umvuzo wabo.  Noko ke, wena, xa uthandaza, ngena egumbini lakho langasese+ uze, wakuba uluvalile ucango lwakho, uthandaze kuYihlo osemfihlekweni;+ yaye uYihlo okhangela emfihlekweni uya kukubuyekeza.  Kodwa xa uthandaza, ungaphindaphindani nento enye,+ njengokuba besenza abantu beentlanga, kuba becinga ukuba baya kuviwa ngenxa yokusebenzisa kwabo amazwi amaninzi.  Ngoko, ze ningafani nabo, kuba uThixo uYihlo uyakwazi enikusweleyo+ ningekamceli.  “Ngoko ke, nina nize nithandaze ngale ndlela:+ “‘Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe+ igama lakho.+ 10  Mabufike ubukumkani bakho.+ Makwenzeke ukuthanda+ kwakho nasemhlabeni,+ njengasezulwini. 11  Siphe namhlanje isonka sethu sale mini;+ 12  uze usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolele abanamatyala kuthi.+ 13  Ungasingenisi ekuhendweni,+ kodwa sihlangule kulowo ungendawo.’+ 14  “Kuba ukuba niyabaxolela abantu izigqitho zabo, noYihlo osemazulwini uya kunixolela;+ 15  kanti ukuba anibaxoleli abantu izigqitho zabo, noYihlo akayi kunixolela ezenu izigqitho.+ 16  “Xa nizila ukutya,+ musani ukuba lusizi ebusweni njengabahanahanisi, kuba bajika imbonakalo yobuso babo ukuze babonakale ebantwini ukuba bazile ukutya.+ Inene ndithi kuni, Sebewufumene ngokupheleleyo umvuzo wabo. 17  Kodwa wena, xa uzila ukutya, thambisa intloko yakho uze uhlambe ubuso bakho,+ 18  ukuze ubonakale uzile ukutya, kungekhona ebantwini, kodwa kuYihlo osemfihlekweni;+ aze uYihlo okhangela emfihlekweni akubuyekeze. 19  “Musani ukuziqwebela ubuncwane+ emhlabeni, apho kudla khona inundu nomhlwa, nalapho amasela aqhekeza khona ebe. 20  Kunoko, ziqwebeleni ubuncwane ezulwini,+ apho inundu nomhlwa zingadliyo+ khona, nalapho amasela angaqhekeziyo ebe. 21  Kuba apho bukhoyo ubuncwane benu, nentliziyo yenu yoba lapho. 22  “Isibane somzimba liliso.+ Ukuba, ngoko, iliso lakho alinakumbi, umzimba wakho uphela uba sekukhanyeni; 23  kodwa ukuba iliso lakho lingendawo,+ umzimba wakho uphela uba sebumnyameni. Ukuba ngenene ukukhanya okukuwe kububumnyama, hayi indlela obubukhulu ngayo obo bumnyama!+ 24  “Akukho bani unokukhonza iinkosi ezimbini; kuba usenokuyithiya enye aze ayithande enye,+ okanye anamathele kwenye aze ayidele enye. Aninakukhonza uThixo nobuTyebi.+ 25  “Ngenxa yoku ndithi kuni: Musani ukuxhalela+ imiphefumlo yenu mayela noko niya kukudla okanye oko niya kukusela, okanye imizimba yenu mayela noko niya kukunxiba.+ Umphefumlo awungaphezulu na kunokutya nomzimba kunesinxibo?+ 26  Qwalaselani ngenyameko iintaka+ zezulu, ngokuba azihlwayeli mbewu, azivuni yaye azihlanganisi koovimba; ukanti uYihlo osemazulwini uyazondla. Anixabisekanga ngaphezu kwazo na?+ 27  Ngubani na kuni onokuthi ngokuba nexhala ongeze ikubhite enye kubude bobomi bakhe?+ 28  Yini na ukuba nixhalele isinxibo? Fundani isifundo kwiinyibiba+ zasendle, indlela ezikhula ngayo; azibulaleki, azisonti; 29  kodwa ndithi kuni kwanoSolomon+ kulo lonke uzuko lwakhe wayengavathiswanga nanjenganye yazo. 30  Ukuba, ke, uThixo wenjenjalo ukwambesa utyani basendle, obuthi bubekho namhlanje buze ngomso buphoswe eontini, akayi kugqithisa na ukunambesa, nina nilukholo luncinane?+ 31  Musani ke ukuxhala+ nisithi, ‘Siza kudla ntoni na?’ okanye, ‘Siza kusela ntoni na?’ okanye, ‘Siza kunxiba ntoni na?’ 32  Kuba zonke ezi zizinto iintlanga ezizisukela ngentumekelelo. Kuba uYihlo osemazulwini uyazi ukuba ziyimfuneko kuni zonke ezi zinto.+ 33  “Qhubekani, ke ngoko, nifuna kuqala ubukumkani nobulungisa+ bakhe, yaye zonke ezinye izinto ziya kongezelelwa kuni.+ 34  Ngoko, musani ukuxhalela ingomso,+ kuba ingomso liya kuba namaxhala alo. Imini nganye inobayo ububi obuyilingeneyo.

Umbhalo osemazantsi