Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 5:1-48

5  Akubona izihlwele wenyuka waya entabeni; yaye akuba ehleli phantsi abafundi bakhe beza kuye;  waza wavula umlomo wakhe wabafundisa, esithi:  “Banoyolo abo bayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya,+ kuba ubukumkani bamazulu bobabo.+  “Banoyolo abo bazilileyo, kuba baya kuthuthuzelwa.+  “Banoyolo abo banomoya wobulali,+ kuba baya kuwudla ilifa umhlaba.+  “Banoyolo abo balambela baze banxanelwe+ ubulungisa, kuba baya kuhluthiswa.+  “Banoyolo abanenceba,+ kuba baya kwenzelwa inceba.  “Banoyolo abasulungekileyo entliziyweni,+ kuba baya kumbona uThixo.+  “Banoyolo abanoxolo,+ kuba baya kubizwa ngokuba ‘ngoonyana+ bakaThixo.’ 10  “Banoyolo abo baye batshutshiswa+ ngenxa yobulungisa, kuba ubukumkani bamazulu bobabo. 11  “Ninoyolo nina xa abantu beningcikiva,+ benitshutshisa,+ bethetha ngani lonke uhlobo lwento engendawo bexoka, ngenxa yam. 12  Yibani nemihlali nixhume ngovuyo,+ ngokuba umvuzo+ wenu mkhulu emazulwini; kuba babatshutshisa ngaloo ndlela abaprofeti+ ababengaphambi kwenu. 13  “Niyityuwa+ yomhlaba; ke ukuba ityuwa ithe yaphelelwa sisongo sayo, buya kubuyiselwa njani na ubutyuwa bayo? Ayisenamsebenzi konke konke ngaphandle kokulahlelwa phandle+ ukuze inyathelwe ngabantu. 14  “Nilukhanyiselo lwehlabathi.+ Isixeko asinako ukufihlakala xa simi phezu kwentaba. 15  Abantu balumeka isibane baze basibeke, kungekhona phantsi kwengobozi yokulinganisa,+ kodwa phezu kwesiphatho sezibane, sikhanyisele bonke abasendlwini. 16  Malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo+ lwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle+ baze bazukise+ uYihlo osemazulwini. 17  “Ningacingi ukuba ndize kutshabalalisa uMthetho+ okanye abaProfeti. Andizanga kutshabalalisa, kodwa ndize kuzalisekisa;+ 18  kuba inene ndithi kuni, kungade kudlule+ izulu nomhlaba kunokuba kudlule namnye unobumba omncinane okanye nalinye isuntswana lonobumba woMthetho zingenzekanga zonke ezo zinto.+ 19  Nabani na, ke ngoko, owaphula+ nokuba mnye wale miyalelo iyeyona mincinane aze akufundise abantu oko, uya kubizwa ngokuba ‘ngoyena mncinane’ ebukumkanini bamazulu.+ Nabani na ke oyenzayo aze afundise+ ngayo, uya kubizwa ngokuba ‘mkhulu’+ ebukumkanini bamazulu. 20  Kuba ndithi kuni ukuba ubulungisa benu abuphuphumi ngakumbi kunobo bababhali nobabaFarisi,+ anisayi kuze ningene+ ebukumkanini bamazulu. 21  “Nivile ukuba kwathiwa kwabo bamaxesha amandulo, ‘Uze ungabulali;+ kodwa nabani na obulalayo+ uya kuphenduliswa kwinkundla yokusesikweni.’+ 22  Ke mna ndithi kuni, wonk’ ubani oqhubeka equmbele+ umzalwana wakhe uya kuphenduliswa+ kwinkundla yokusesikweni; kodwa nabani na obiza umzalwana wakhe ngegama elingathethekiyo lendelelo uya kuphenduliswa kwiNkundla Ephakamileyo; kanti nabani na othi, ‘Sidengendini esingento yanto!’ uya kuba sisisulu somlilo weGehena.+ 23  “Ukuba, ngoko, uzisa isipho sakho esibingelelweni,+ uthi ulapho ukhumbule ukuba umzalwana wakho unento ngakuwe,+ 24  sishiye isipho sakho apho phambi kwesibingelelo, uze uhambe uye kuxolelana nomzalwana wakho kuqala,+ wandule ke, wakubuya, unikele isipho sakho.+ 25  “Lungisana ngokukhawuleza nalowo ukumangaleleyo emthethweni, ngoxa ukunye naye endleleni eya apho, ukuze ngandlel’ ithile ummangaleli+ angakunikeli kumgwebi, aze umgwebi akunikele kumlindi wasenkundleni, uze uphoswe entolongweni. 26  Inene ndithi kuwe, Ngokuqinisekileyo akusayi kuphuma apho ude uhlawule neyona ngqekembe yokugqibela yexabiso elincinane kakhulu.+ 27  “Nivile ukuba kwathiwa, ‘Uze ungakrexezi.’+ 28  Kodwa mna ndithi kuni wonk’ ubani oqhubeka ekhangela umfazi+ ngokokude amkhanuke sele emkrexezile+ entliziyweni yakhe.+ 29  Ukuba, ke, iliso lakho lasekunene liyakukhubekisa, linyothule ulilahle kude.+ Kuba kuyingenelo ngakumbi kuwe ukuba ulahlekelwe lilungu lakho elinye kunokuba umzimba wakho uphela uphoswe+ eGehena. 30  Ukuba isandla sakho sasekunene siyakukhubekisa, sinqumle usilahle kude.+ Kuba kuyingenelo ngakumbi kuwe ukuba ulahlekelwe lilungu lakho elinye kunokuba umzimba wakho uphela uphelele eGehena. 31  “Ngaphezu koko kwathiwa, ‘Nabani na oqhawula umtshato+ nomfazi wakhe, makamnike isiqinisekiso soqhawulo-mtshato.’+ 32  Noko ke, ndithi kuni wonk’ ubani oqhawula umtshato nomfazi wakhe, ngaphandle kwangenxa yohenyuzo,+ umenza isisulu sokrexezo,+ yaye nabani na otshata umfazi oqhawule umtshato uyakrexeza.+ 33  “Kwakhona neva ukuba kwathiwa kwabo bamaxesha amandulo, ‘Uze ungafungi+ ungenzi, kodwa uze uzifezekise izibhambathiso zakho kuYehova.’+ 34  Noko ke, ndithi kuni: Ningafungi+ konke konke, ngezulu, ngokuba liyitrone kaThixo;+ 35  nangomhlaba, ngokuba usisihlalo+ seenyawo zakhe; nangeYerusalem, ngokuba isisixeko+ soKumkani omkhulu. 36  Uze ungafungi nangentloko yakho, ngokuba akunakujika nalunye unwele lube mhlophe okanye lube mnyama. 37  Ke uEwe makabe nguEwe, uHayi wenu, abe nguHayi;+ kuba okugqithe koko kuvela kongendawo.+ 38  “Nivile ukuba kwathiwa, ‘Iliso ngeliso nezinyo ngezinyo.’+ 39  Ke mna, ndithi kuni: Musani ukumchasa lowo ungendawo; kodwa othe wakumpakaza esidleleni+ sakho sasekunene, mphethulele nesinye. 40  Kwaye ukuba umntu ufuna ukukusa enkundleni ukuze akuhluthe isambatho sakho sangaphantsi, mnike nesangaphezulu;+ 41  yaye ukuba uthile onegunya ukunyanzela ukuba wenze inkonzo yemayile enye, hamba naye iimayile zibe mbini.+ 42  Mphe lowo ucelayo, yaye ungamnikeli umva lowo ufuna ukuboleka kuwe ngaphandle kwenzala.+ 43  “Nivile ukuba kwathiwa, ‘Uze umthande ummelwane wakho,+ uluthiye utshaba lwakho.’+ 44  Ke mna, ndithi kuni: Qhubekani nizithanda iintshaba zenu,+ nibathandazele abo banitshutshisayo;+ 45  ukuze nizingqine ningoonyana boYihlo osemazulwini,+ ekubeni elenza ilanga lakhe liphume kubantu abangendawo nabalungileyo nemvula eyinisa kubantu abangamalungisa nabangengomalungisa.+ 46  Kuba ukuba nithanda abo banithandayo, ninamvuzo mni na?+ Abenzi kwaloo nto na nabaqokeleli berhafu? 47  Yaye ukuba nibulisa abazalwana benu kuphela, yintoni na into engaqhelekanga eniyenzayo? Abenzi kwaloo nto na nabantu beentlanga? 48  Ngako oko nimele nigqibelele, njengoko uYihlo osemazulwini egqibelele.+

Umbhalo osemazantsi