Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Mateyu 4:1-25

4  Ngoko ke uYesu wakhokelelwa entlango+ ngumoya ukuba ahendwe+ nguMtyholi.  Emva kokuba ezile ukutya iimini ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane,+ wandula ke walamba.  UMhendi+ weza waza wathi kuye: “Ukuba ungunyana kaThixo,+ yithi kula matye mawabe zizonka.”  Kodwa ekuphenduleni wathi: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘Akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaYehova.’”+  Wandula ke uMtyholi wamthabatha wamsa esixekweni esingcwele,+ wammisa phezu koqoqo lwetempile  waza wathi kuye: “Ukuba ungunyana kaThixo, ziphose phantsi;+ kuba kubhaliwe kwathiwa, ‘Uya kuzinika umyalo ngawe iingelosi zakhe, zikuthwale ngezandla, ukuze ungabetheki nanini na ngonyawo lwakho elityeni.’”+  UYesu wathi kuye: “Kwakhona kubhaliwe kwathiwa, ‘Uze ungamvavanyi uYehova uThixo wakho.’”+  Kwakhona uMtyholi wamthabatha wamsa kwintaba ephakame ngokungaqhelekanga, waza wambonisa zonke izikumkani zehlabathi+ nozuko lwazo,  wathi kuye: “Zonke ezi zinto ndokunika+ ukuba uthe wawa phantsi wanqula kum.”+ 10  Ngoko uYesu wathi kuye: “Hamb’ umke, Sathana! Kuba kubhaliwe kwathiwa, ‘NguYehova uThixo wakho omele umnqule,+ yaye nguye yedwa+ omele unikele inkonzo engcwele kuye.’”+ 11  Wandula ke uMtyholi wamshiya,+ yaye, khangela! iingelosi zeza zaza zamlungiselela.+ 12  Ke kaloku akuva ukuba uYohane ubanjiwe,+ wemka waya eGalili.+ 13  Ngokubhekele phaya, akuba eyishiyile iNazarete, waya kuhlala eKapernahum+ ngaselwandle kwizithili zakwaZebhulon nakwaNafetali,+ 14  ukuze kuzaliseke oko kwathethwa ngoIsaya umprofeti, esithi: 15  “Owu lizwe lakwaZebhulon nawe lizwe lakwaNafetali, nina eningakwindlela yaselwandle, ngaphesheya kweYordan, Galili+ yeentlanga! 16  bantu ababehleli ebumnyameni,+ nibone ukukhanya okukhulu,+ nina bahleli kummandla wethunzi lokufa, nivelelwe+ kukukhanya.”+ 17  Ukususela ngelo xesha kuse phambili uYesu washumayela esithi: “Guqukani,+ kuba ubukumkani+ bamazulu busondele.” 18  Ehamba ecaleni kolwandle lwaseGalili wabona izalamane ezibini, uSimon+ obizwa ngokuba nguPetros+ noAndreya umntakwabo, zithoba umnatha wokuloba elwandle, kuba zazingabalobi. 19  Wathi kuzo: “Ndilandeleni, ndonenza abalobi babantu.”+ 20  Zayishiya kwaoko iminatha+ yazo, zamlandela. 21  Ehamba ukusuka apho wabona ezinye izalamane ezibini,+ uYakobi unyana kaZebhedi+ noYohane umntakwabo, zisesikhepheni noZebhedi uyise, zilungisa iminatha yazo, waza wazibiza. 22  Zasishiya kwaoko isikhephe noyise, zamlandela. 23  Wandula ke walijikeleza+ lonke elaseGalili,+ efundisa kwizindlu zabo zesikhungu,+ eshumayela iindaba ezilungileyo zobukumkani kwaye ephilisa lonke uhlobo lwesifo+ nalo lonke uhlobo lobulwelwe ebantwini. 24  Ingxelo engaye yaphuma yaya kulo lonke elaseSiriya;+ yaye bamzisela bonke abo babephatheke kakubi,+ bebandezeleke zizifo ezahlukahlukeneyo neentuthumbo, abaneedemon nabanesathuthwane+ nabantu abafe imizimba, waza wabaphilisa. 25  Ngenxa yoko izihlwele ezikhulu zamlandela zivela eGalili+ naseDekapoli naseYerusalem+ nakwelakwaYuda nangaphesheya kweYordan.

Umbhalo osemazantsi