Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 27:1-66

27  Kwathi kwakusa, bonke ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu abantu babhunga nxamnye noYesu ukuze bambulale.+  Kwaye, bakuba bembophile, bamqhuba baza bamnikela kuPilato irhuluneli.+  Ngoko uYudas, owamngcatshayo, ebona ukuba ugwetyelwe isohlwayo, waba nomvandedwa waza amaqhosha esilivere angamashumi amathathu+ wawabuyisela kubabingeleli abaziintloko namadoda amakhulu,  esithi: “Ndonile ngokungcatsha igazi elinobulungisa.”+ Bathi: “Kuyini oko kuthi? Zibonele!”+  Ngoko wawaphosa amaqhosha esilivere etempileni waza wemka, waya kuzixhoma.+  Kodwa ababingeleli abaziintloko bawathabatha amaqhosha esilivere baza bathi: “Akukho mthethweni ukuwaphosa kwindawo engcwele yokugcina ubuncwane, ngenxa yokuba alixabiso legazi.”  Emva kokubhunga, bathenga ngawo intsimi yombumbi ukuze bangcwabe abasemzini.  Ngoko ke loo ntsimi yabizwa ngokuthi “yiNtsimi yeGazi”+ ukusa kuwo kanye lo mhla.  Ngoko kwazaliseka oko kwathethwa ngoYeremiya umprofeti, esithi: “Yaye bathabatha amaqhosha esilivere angamashumi amathathu,+ ixabiso awayexabisa lona umntu, lowo bambi boonyana bakaSirayeli babembekela ixabiso, 10  kwaye bawanikela ngenxa yentsimi yombumbi,+ ngokoko uYehova wandiyalela ngako.” 11  Ke kaloku uYesu wema phambi kwerhuluneli; yambuza irhuluneli isithi: “Unguye na ukumkani wamaYuda?”+ UYesu waphendula wathi: “Nawe utsho.”+ 12  Kodwa, ngoxa wayemangalelwa+ ngababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu, akazange aphendule.+ 13  Wandula ke uPilato wathi kuye: “Akuziva na ukuba zininzi kwezinto abazingqinayo nxamnye nawe?”+ 14  Kanti akazange amphendule, nalinye ilizwi, kangangokuba irhuluneli yamangaliswa kakhulu.+ 15  Ke kaloku umthendeleko ngomthendeleko kwakulisiko lerhuluneli ukuba ikhululele isihlwele ibanjwa esilifunayo.+ 16  Kanye ngelo xesha babenebanjwa elalidume kakubi elibizwa ngokuba nguBharabhas.+ 17  Ngoko ke xa babehlanganisene ndawonye uPilato wathi kubo: “Nguwuphi na enifuna ndinikhululele yena, uBharabhas okanye uYesu ekuthiwa nguKristu?”+ 18  Kuba wayeqonda ukuba babemnikele+ ngenxa yomona.+ 19  Ngaphezu koko, ngoxa wayehleli kwisihlalo sokugweba, umfazi wakhe wathumela kuye, esithi: “Musa ukuba nanto yakwenza naloo mntu ulilungisa,+ kuba ndiye ndabandezeleka kakhulu namhlanje ephupheni+ ngenxa yakhe.” 20  Kodwa ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu bazeyisela izihlwele ukuba zicele uBharabhas,+ uYesu yena atshatyalaliswe. 21  Ke kaloku irhuluneli yasabela ngokuthi kubo: “Nguwuphi na kwaba babini enifuna ndinikhululele yena?” Bathi: “NguBharabhas.”+ 22  UPilato wathi kubo: “Yintoni, ngoko, endiya kuyenza ngoYesu ekuthiwa nguKristu?” Bonke bathi: “Makabethelelwe!”+ 23  Wathi: “Yintoni embi ayenzileyo?” Ukanti baqhubeka bedanduluka ngakumbi besithi: “Makabethelelwe!”+ 24  Uthe uPilato akubona ukuba akuncedi nto, kunoko kusuke kwavela isaqunge, wathabatha amanzi+ waza wahlamba izandla zakhe phambi kwesihlwele, esithi: “Ndimsulwa egazini lalo mntu. Ziboneleni ngokwenu.” 25  Baphendula ke bonke abantu bathi: “Igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu.”+ 26  Ngoko wabakhululela uBharabhas, kodwa wayalela ukuba uYesu atywatyushwe+ waza wamnikela ukuba abethelelwe.+ 27  Amajoni erhuluneli amthabatha uYesu amsa kwibhotwe lerhuluneli aza ahlanganisela iqela labaphumi-mkhosi liphela kuye.+ 28  Yaye amhluba, amthi wambu ngengubo yokwaleka engqombela,+ 29  kwaye aluka isithsaba sameva aza asibeka phezu kwentloko yakhe nengcongolo kwisandla sakhe sasekunene. Aguqa phambi kwakhe, ahlekisa+ ngaye, esithi: “Bhota, Kumkani wamaYuda!”+ 30  Kwaye amtshicela+ aza athabatha ingcongolo, ambetha entloko. 31  Akugqiba ukuhlekisa+ ngaye, amkhulula ingubo yokwaleka aza amthi wambu ngezambatho zakhe zangaphezulu, amqhuba ukuba aye kubethelelwa.+ 32  Njengoko ayephuma afumana mntu uthile oyinzalelwane yaseKirene ogama linguSimon.+ Amkhonzisa ngokumnyanzela ukuba aphakamise isibonda sakhe sentuthumbo. 33  Yaye bakufika kwindawo ebizwa ngokuba yiGolgotha,+ oko kukuthi, iNdawo YoKakayi, 34  amnika iwayini exutywe nenyongo+ ukuba ayisele; kodwa, emva kokuba eyingcamle, wala ukusela.+ 35  Akumbethelela+ abelana ngezambatho zakhe zangaphezulu+ ngokwenza amaqashiso,+ 36  kwaye ahlala apho, amlinda. 37  Axhoma phezu kwentloko yakhe isimangalo ngokunxamnye naye, ngombhalo othi: “Lo nguYesu uKumkani wamaYuda.”+ 38  Kwabethelelwa abaphangi ababini kunye naye, omnye ngasekunene kwakhe nomnye ngasekhohlo kwakhe.+ 39  Ngoko abadlulayo bamtshabhisa,+ behlunguzela+ iintloko zabo 40   besithi: “Mawo-o wena obuza kuba ngumdilizi wetempile+ nomakhi wayo ngeentsuku ezintathu, zisindise! Ukuba ungunyana kaThixo, yihla kwisibonda sentuthumbo!”+ 41  Ngokukwanjalo nababingeleli abaziintloko kunye nababhali namadoda amakhulu bahlekisa ngaye besithi:+ 42  “Abanye wabasindisa; yena akanako ukuzisindisa! UnguKumkani+ wakwaSirayeli; makehle ngoku kwisibonda sentuthumbo yaye siya kukholelwa kuye.+ 43  Ukholose ngoThixo; makamhlangule+ ngoku ukuba uyamfuna, kuba wathi, ‘NdinguNyana kaThixo.’”+ 44  Kwanabaphangi ababebethelelwe naye bamngcikiva.+ 45  Ukususela ngelixa lesithandathu ukusa phambili kwabakho ubumnyama+ elizweni lonke, de kwalilixa lesithoba.+ 46  Malunga nelixa lesithoba uYesu wamemeza ngelizwi elikhulu, esithi: “Eli, Eli, lama sabhaktani?” oko kukuthi, “Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?”+ 47  Bakukuva oku, abathile kwabo babemi apho bathi: “Lo mntu ubiza uEliya.”+ 48  Kwaye ngoko nangoko omnye wabo wabaleka, wathabatha imfunxa, wayithi nkxu kwiwayini emuncu+ waza wayibeka kwingcongolo, wamseza.+ 49  Kodwa abanye bathi: “Myeke njalo! Makhe sibone enoba uEliya uyeza na ukuze amsindise.”+ [[Omnye umntu wathabatha umkhonto waza wamhlaba ecaleni, kwaphuma igazi namanzi.]]+ 50  Kwakhona uYesu wadanduluka ngelizwi elikhulu, waza wawunikezela umoya wakhe.+ 51  Kwaye, khangela! ikhuselo+ lengcwele lakrazuka kubini, ukusuka phezulu ukusa ezantsi,+ wanyikima umhlaba, nolwalwa lwahlukana.+ 52  Amangcwaba enkumbulo avuleka yaza imizimba emininzi yabo bangcwele babelele yavuswa, 53  (nabantu, ababephuma kumangcwaba enkumbulo emva kokuvuswa kwakhe, bangena kwisixeko esingcwele,)+ kwaye babonakala kubantu abaninzi. 54  Kodwa igosa lomkhosi nabo babekunye nalo belinde uYesu, xa babona inyikima yomhlaba nezinto ezazisenzeka, bafikelwa luloyiko olukhulu, bathi: “Ngokuqinisekileyo lo ibinguNyana kaThixo.”+ 55  Kwakukho nabafazi abaninzi ababepheleke uYesu ukusuka eGalili ukuze bamlungiselele,+ bekhangele bemgama;+ 56  phakathi kwabo yayinguMariya Magadala, kwanoMariya unina kaYakobi noYose, nonina woonyana bakaZebhedi.+ 57  Ke kaloku njengoko kwakungorhatya, kwafika umntu waseArimathiya owayesisityebi, ogama linguYosefu, naye ngokwakhe owaba ngumfundi kaYesu.+ 58  Lo mntu waya kuPilato waza wacela umzimba kaYesu.+ Wandula ke uPilato wayalela ukuba awunikwe.+ 59  Kwaye uYosefu wawuthabatha umzimba, wawusonga ngelinen ecocekileyo ecikizekileyo,+ 60  wawubeka kwingcwaba lakhe elitsha lenkumbulo,+ awayelimbe eliweni. Yaye, emva kokuba eqengqele ilitye elikhulu emnyangweni wengcwaba lenkumbulo, wemka.+ 61  Kodwa uMariya Magadala nomnye uMariya baqhubeka belapho, behleli phambi kwengcwaba.+ 62  Ngemini elandelayo, eyayisemva kwemini yokuLungiselela,+ ababingeleli abaziintloko nabaFarisi bahlanganisana phambi koPilato, 63  besithi: “Mnumzana, siye sakhumbula ukuba elaa bhedengu ngoxa lalisaphila lathi, ‘Emva kweentsuku ezintathu+ ndiza kuvuswa.’ 64  Ngoko ke yalela ukuba linqatyiswe ingcwaba de kube lusuku lwesithathu, hleze abafundi bakhe beze, bambe+ baze bathi ebantwini, ‘Uvusiwe kwabafileyo!’ buze obu bubhedengu bokugqibela bube bubi ngakumbi kunobokuqala.” 65  UPilato wathi kubo: “Nineqela labalindi.+ Hambani niye kulinqabisa ngokokwazi kwenu.” 66  Ngoko bahamba baza balinqabisa ingcwaba ngokutywina ilitye+ nangokuba neqela labalindi.

Umbhalo osemazantsi