Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 26:1-75

26  Ke kaloku akuwagqiba uYesu onke la mazwi, wathi kubafundi bakhe:  “Niyazi ukuba kwiintsuku ezimbini ukususela ngoku kuza kubakho ipasika,+ yaye uNyana womntu uza kunikelwa ukuba abethelelwe.”+  Ngoko ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu abantu bahlanganisana ndawonye entendelezweni yombingeleli omkhulu owayebizwa ngokuba nguKayafa,+  baza baceba+ ukumbamba uYesu ngobuqhophololo, bambulale.  Noko ke, baqhubeka besithi: “Kungekhona emthendelekweni, ukuze kungaveli isaqunge phakathi kwabantu.”+  Ngoxa uYesu wayeseBhethani+ endlwini kaSimon owayeneqhenqa,+  kweza kuye umfazi oneqhaga lealabhasta lineoli+ yobulawu exabiso likhulu, wamgalela ngayo entloko njengoko wayengqendeve etafileni.  Bakukubona oku abafundi bacaphuka baza bathi: “Yinkcitho yantoni na le?+  Kuba ibinokuthengiswa ngexabiso elikhulu kuze kunikwe amahlwempu.”+ 10  Ekuqonda oku,+ uYesu wathi kubo: “Kutheni na nizama ukumenzela inkathazo nje lo mfazi? Kuba undenzele into entle.+ 11  Kuba amahlwempu+ nisoloko nikunye nawo, kodwa aniyi kusoloko ninam.+ 12  Kuba xa lo mfazi ebefaka le oli yobulawu emzimbeni wam, ebesenzela ukulungiselela ukungcwatywa kwam.+ 13  Inene ndithi kuni, Naphi na apho ezi ndaba zilungileyo zishunyayelwa khona kulo lonke ihlabathi, oko lo mfazi akwenzileyo kuya kuba yinto aya kukhunjulwa ngayo.”+ 14  Ngoko omnye wabalishumi elinesibini, lowo ubizwa ngokuthi nguYudas Skariyoti,+ waya kubabingeleli abaziintloko 15  waza wathi: “Niya kundinika ntoni ukuze ndimngcatshe kuni?”+ Bammisela amashumi amathathu amaqhosha esilivere.+ 16  Ukususela ngoko kuse phambili waqhubeka efuna ithuba elihle lokumngcatsha.+ 17  Ngomhla wokuqala wamaqebengwana angenagwele+ abafundi beza kuYesu, besithi: “Ufuna ukuba sikulungiselele phi ukuba udle ipasika?”+ 18  Wathi: “Yiyani esixekweni kuZibani-bani+ nize nithi kuye, UMfundisi uthi, ‘Ixesha lam elimisiweyo likufuphi; ndiza kubhiyozela ipasika nabafundi bam ekhayeni lakho.’”+ 19  Kwaye abafundi benza njengoko uYesu wayebayalele, yaye bazilungisa izinto zepasika.+ 20  Ke kaloku, kwakuhlwa,+ wangqendeva etafileni nabafundi abalishumi elinesibini.+ 21  Ngoxa babesidla, wathi: “Inene ndithi kuni, Omnye wenu uya kundingcatsha.”+ 22  Bebuhlungu kakhulu ngako oku, baqala ukuthi kuye bonke ngabanye: “Nkosi, asindim, akunjalo?”+ 23  Ekuphenduleni wathi: “Lowo uthi nkxu isandla sakhe kunye nam esityeni nguye oza kundingcatsha.+ 24  Enyanisweni, uNyana womntu uyemka, kanye njengokuba kubhaliwe+ ngaye, kodwa yeha+ loo mntu angcatshwa ngaye uNyana womntu!+ Ngekumlungele loo mntu ukuba wayengazange azalwe.” 25  Ephendula uYudas, owayesele eza kumngcatsha, wathi: “Asindim, akunjalo na, Rabhi?” Wathi kuye: “Nawe utsho.” 26  Njengoko babeqhubeka besidla, uYesu wathabatha isonka+ waza, emva kokucela intsikelelo, wasiqhekeza,+ wanika abafundi, wathi: “Thabathani, nidle. Oku kuthetha umzimba wam.”+ 27  Wathabatha nendebe+ waza, akuba ebulele, wayinika bona, esithi: “Selani kuyo, nonke;+ 28  kuba oku kuthetha+ ‘igazi+ lam lomnqophiso,’+ eliza kuphalala ngenxa yabaninzi+ ukuze kuxolelwe izono.+ 29  Kodwa ndithi kuni, andisayi kuyisela le mveliso yomdiliya, ukususela ngoku, kude kube yiloo mini ndiyisela nani intsha ebukumkanini bukaBawo.”+ 30  Ekugqibeleni, emva kokuvuma iindumiso,+ baphuma baya eNtabeni yemiNquma.+ 31  Ngoko uYesu wathi kubo: “Nonke niya kukhubeka ngam ngobu busuku, kuba kubhaliwe kwathiwa, ‘Ndiza kumbetha umalusi, yaye izimvu zomhlambi ziya kuchithachithwa.’+ 32  Kodwa emva kokuba ndivusiwe, ndiza kuhamba phambi kwenu ndiye eGalili.”+ 33  Kodwa uPetros waphendula wathi kuye: “Nangona bonke abanye beya kukhubeka ngawe, andisayi kuze ndikhubeke!”+ 34  UYesu wathi kuye: “Inene ndithi kuwe, Ngobu busuku, ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye, uya kundikhanyela kathathu.”+ 35  UPetros wathi kuye: “Kwanokuba kuya kufuneka ndife nawe, andisayi kuze ndikukhanyele.” Nabo bonke abanye abafundi batsho into efanayo.+ 36  Ngoko uYesu weza nabo kwindawo+ ebizwa ngokuba yiGetsemane, waza wathi kubafundi: “Hlalani phantsi apha ngoxa ndisiya kuthandaza phaya.”+ 37  Wathabatha uPetros noonyana ababini+ bakaZebhedi, waqala ukuba buhlungu waza wakhathazeka gqitha.+ 38  Ngoko wathi kubo: “Umphefumlo wam ubuhlungu ngokunzulu, de kuse ekufeni.+ Hlalani apha, nihlale nilindile kunye nam.”+ 39  Waya ngaphambili umganyana, wawa ngobuso, wathandaza+ esithi: “Bawo, ukuba kunokwenzeka, mayidlule le ndebe+ kum. Kanti, kungekhona ngokuthanda kwam,+ kodwa ngokuthanda kwakho.”+ 40  Kwaye weza kubafundi waza wabafumana belele, wathi kuPetros: “Beningenako ukulinda nam nelixa elinye na?+ 41  Hlalani nilindile+ yaye nithandaze+ ngokuqhubekayo, ukuze ningangeni ekuhendweni.+ Kambe ke, umoya unentumekelelo, kodwa inyama ibuthathaka.”+ 42  Kwakhona, okwesihlandlo sesibini,+ waya kuthandaza, esithi: “Bawo, ukuba akunakudlula oku ngaphandle kokuba ndikusele, makwenzeke ukuthanda kwakho.”+ 43  Weza kwakhona waza wabafumana belele, kuba amehlo abo ayenzima.+ 44  Ngoko wabashiya, waya kuthandaza okwesihlandlo sesithathu,+ esitsho ilizwi elifanayo. 45  Ngoko weza kubafundi waza wathi kubo: “Ngeli xesha nilele yaye niphumle! Khangelani! Lisondele ilixa lokuba uNyana womntu angcatshwe ezandleni zaboni.+ 46  Vukani, sihambe. Khangelani! Umngcatshi wam usondele.”+ 47  Esathetha, khangela! nanko uYudas,+ omnye wabalishumi elinesibini, esiza nesihlwele esikhulu sinamakrele+ namagqudu sivela kubabingeleli abaziintloko nakumadoda amakhulu abantu.+ 48  Ke kaloku umngcatshi wakhe wayebanike umqondiso, esithi: “Nabani na endithe ndamanga, nguye lowo; mthabatheni nimse eluvalelweni.”+ 49  Kwaye esiya ngqo kuYesu wathi: “Bhota, Rabhi!”+ waza wamanga.+ 50  Kodwa uYesu+ wathi kuye: “Mfondini, ukho ngabuni apha?” Ngoko beza ngaphambili baza bambamba uYesu, bamsa eluvalelweni.+ 51  Kodwa, khangela! omnye wabo babekunye noYesu wolula isandla sakhe, wathi rhuthu ikrele lakhe, waxabela ikhoboka lombingeleli omkhulu waza wayisusa indlebe yalo.+ 52  Ngoko uYesu wathi kuye: “Buyisela ikrele lakho endaweni yalo,+ kuba bonke abathabatha ikrele baya kutshabalala ngekrele.+ 53  Okanye ucinga ukuba andinako ukubongoza uBawo andibonelele ngawo lo mzuzu ngemikhosi yeengelosi engaphezu kweshumi elinesibini?+ 54  Ngoko, beziya kuzaliseka njani iZibhalo ezithi kumele kwenzeke ngale ndlela?” 55  Ngelo lixa uYesu wathi kwizihlwele: “Niphumele ukuza kubamba mna na, ninamakrele namagqudu nje, ngokungathi niphumele umphangi?+ Imihla ngemihla bendihlala etempileni+ ndifundisa, ukanti anikhange nindise eluvalelweni. 56  Kodwa konke oku kwenzeke ukuze zizaliseke izibhalo zabaprofeti.”+ Ngoko bonke abafundi bamshiya, basaba.+ 57  Abo bathabatha uYesu bamsa eluvalelweni bamqhubela kuKayafa+ umbingeleli omkhulu, apho kwakuhlanganisene+ khona ababhali namadoda amakhulu. 58  Kodwa uPetros waqhubeka emlandela kumgama othe qelele, ukuya kufikelela kwintendelezo+ yombingeleli omkhulu, kwaye, emva kokuba engene ngaphakathi, wahlala nabalindi bendlu ukuze abone umphumo.+ 59  Ngelo xesha ababingeleli abaziintloko neSanhedrin iphela babefuna ubungqina bobuxoki nxamnye noYesu ukuze bambulale,+ 60  kodwa abazange bafumane nabunye, nangona kweza amangqina obuxoki amaninzi ngaphambili.+ Kamva kweza ngaphambili amabini 61  aza athi: “Lo mntu wathi, ‘Ndiyakwazi ukudiliza itempile kaThixo ndize ndiyakhe ngeentsuku ezintathu.’”+ 62  Ngako oko umbingeleli omkhulu wema waza wathi kuye: “Akunayo na impendulo? Yintoni na le bayingqinayo aba nxamnye nawe?”+ 63  Kodwa uYesu wathi cwaka.+ Ngoko umbingeleli omkhulu wathi kuye: “Ndikufungisa+ ngoThixo ophilayo ukuba usixelele enoba unguye na uKRISTU+ uNyana kaThixo!” 64  UYesu wathi+ kuye: “Nawe utsho.+ Kodwa ndithi kuni, Ukususela ngoku+ niya kumbona uNyana womntu+ ehleli ngakwisandla sasekunene+ samandla, esiza ngamafu ezulu.”+ 65  Ngoko umbingeleli omkhulu wakrazula izambatho zakhe zangaphezulu, esithi: “Unyelisile!+ Sisawafunelani na amangqina?+ Yabonani! Ngoku nikuvile ukunyelisa.+ 66  Luthini uluvo lwenu?” Baphendula bathi: “Ufanelwe kukufa.”+ 67  Ngoko bamtshicela ebusweni+ baza bambetha+ ngamanqindi. Abanye bammpakaza ebusweni,+ 68  besithi: “Siprofetele, wena Kristu.+ Ngubani okubethileyo?”+ 69  Ke kaloku uPetros wayehleli ngaphandle entendelezweni; yaye kweza kuye isicakazana, sisithi: “Nawe, ubukunye noYesu umGalili!”+ 70  Kodwa wakhanyela phambi kwabo bonke, esithi: “Andikwazi oko uthetha ngako.” 71  Akuba ephumile waya kwindlu esesangweni, enye intombazana yamphawula yaza yathi kwabo babelapho: “Lo mntu wayekunye noYesu umNazarete.”+ 72  Kwakhona wakhanyela, ngesifungo wathi: “Andimazi lo mntu!”+ 73  Emva kwethutyana abo babemi bexhontelene beza kuPetros, bathi: “Ngokuqinisekileyo nawe ungomnye wabo, kuba, enyanisweni, ukubetha kolwimi lwakho kuyakudiza.”+ 74  Ngoko waqala ukuqalekisa nokufunga esithi: “Andimazi lo mntu!” Yaye ngoko nangoko umqhagi wakhonya.+ 75  Kwaye uPetros wakhumbula ilizwi elalithethwe nguYesu, elileli: “Ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye, uya kundikhanyela kathathu.”+ Yaye waphuma phandle waza walila ngokukrakra.+

Umbhalo osemazantsi