Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Mateyu 25:1-46

25  “Ngoko ubukumkani bamazulu buya kuba njengeentombi ezinyulu ezilishumi ezathabatha izibane+ zazo, zaphuma zaya kuhlangabeza umyeni.+  Ezintlanu zazo zazizizidenge,+ kwaye ezintlanu ziziingqondi.+  Ezizizidenge zathabatha izibane zazo kodwa azizange ziyithabathe ioli,  kanti eziziingqondi zathabatha ioli ngezikhongozelo zazo nezibane zazo.  Ngoxa umyeni wayelibele, zanqwaleka zonke zaza zalala.+  Kanye phakathi kobusuku kwavela udanduluko,+ ‘Nanku umyeni! Phumani niye kumhlangabeza.’  Ngoko zonke ezo ntombi zinyulu zavuka zaza zabeka izibane+ zazo ngolungelelwano.  Ezizizidenge zathi kweziziingqondi, ‘Sinikeni inxalenye yeoli yenu,+ ngenxa yokuba izibane zethu sele ziza kucima.’  Eziziingqondi+ zaphendula zathi, ‘Mhlawumbi isenokungasaneli ncam thina nani. Ngoko ke, yiyani kwabo bayithengisayo, nizithengele.’ 10  Ngoxa babesiya kuthenga, wafika umyeni, zaza iintombi ezinyulu ezazilungile zangena naye kwitheko lomtshato;+ lwavalwa ke ucango. 11  Emva koko ezinye iintombi ezinyulu nazo zafika, zisithi, ‘Mnumzana, mnumzana, sivulele!’+ 12  Ekuphenduleni wathi, ‘Inene ndithi kuni, andinazi.’+ 13  “Ngoko ke, hlalani nilindile,+ ngenxa yokuba ningayazi imini okanye ilixa.+ 14  “Kuba kanye kunjengaxa umntu,+ owayeza kuhambela kwenye indawo,+ wabiza amakhoboka akhe waza wawanika impahla yakhe.+ 15  Elinye walinika iitalente ezintlanu, elinye ezimbini, ukanti elinye walinika enye, ngalinye ngokwamandla alo,+ waza waya kwenye indawo. 16  Ngoko nangoko elo lafumana iitalente ezintlanu lahamba laza lashishina ngazo, lazuza ezintlanu ezingakumbi.+ 17  Ngendlela efanayo elo lafumana ezimbini lazuza ezimbini ezingakumbi. 18  Kodwa elo lafumana enye kuphela lemka, yaye lemba emhlabeni laza lafihla imali yesilivere yenkosi yalo. 19  “Emva kwexesha elide+ inkosi yaloo makhoboka yeza yalungisa amatyala kunye nawo.+ 20  Ngoko elo lalifumene iitalente ezintlanu leza ngaphambili lezisa iitalente ezintlanu ezongezelelekileyo, lisithi, ‘Nkosi, wandinika iitalente ezintlanu; yabona, ndizuze iitalente ezintlanu ezingakumbi.’+ 21  Inkosi yalo yathi kulo, ‘Wenze kakuhle, khoboka elilungileyo nelithembekileyo!+ Ubuthembekile+ kwizinto ezimbalwa. Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi.+ Ngena kuvuyo+ lwenkosi yakho.’ 22  Elo lalifumene iitalente ezimbini leza ngaphambili laza lathi, ‘Nkosi, wandinika iitalente ezimbini; yabona, ndizuze iitalente ezimbini ezingakumbi.’+ 23  Inkosi yalo yathi kulo, ‘Wenze kakuhle, khoboka elilungileyo nelithembekileyo! Ubuthembekile kwizinto ezimbalwa. Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi.+ Ngena kuvuyo+ lwenkosi yakho.’ 24  “Ekugqibeleni elo lalifumene italente enye leza ngaphambili+ lathi, ‘Nkosi, bendikwazi njengomntu ongqongqo, uvuna apho ubungahlwayelanga khona uze uhlanganise apho ubungelanga khona. 25  Ngoko ndiye ndafikelwa luloyiko+ ndaza ndaya kuyifihla italente yakho emhlabeni. Naku okukokwakho.’ 26  Ekuphenduleni inkosi yalo yathi kulo, ‘Khobokandini elingendawo nelidangeleyo, ubusazi, andibi kunjalo, ukuba ndavuna apho ndandingahlwayelanga khona yaye ndahlanganisa apho ndandingelanga khona? 27  Ngoko ke, ubufanele ukuba ubeke imali yam yesilivere koonobhanki, ndize ekufikeni kwam ndamkele oko kukokwam nenzala.+ 28  “‘Ngoko ke yithabatheni italente kuye nize niyinike lowo uneetalente ezilishumi.+ 29  Kuba wonk’ ubani onako, uya kunikwa okungakumbi yaye uya kuba nentabalala; kodwa ke yena lowo ungenako, kwanoko anako kuya kuthatyathwa kuye.+ 30  Kwaye liphoseni phandle ikhoboka elingancedi nganto ebumnyameni ngaphandle. Apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo alo.’+ 31  “Xa uNyana womntu+ efika esebuqaqawulini bakhe, nazo zonke iingelosi zikunye naye,+ uya kwandula ke ahlale phantsi kwitrone yakhe yobuqaqawuli.+ 32  Kwaye zonke iintlanga ziya kuhlanganiselwa phambi kwakhe,+ abahlule+ abantu omnye komnye,+ kanye njengokuba umalusi esahlula izimvu ezibhokhweni. 33  Uya kuzibeka izimvu ngasekunene+ kwakhe, kodwa zona iibhokhwe ngasekhohlo kwakhe.+ 34  “Ngoko ukumkani uya kuthi kwabo bangasekunene kwakhe, ‘Yizani, nina nisikelelweyo nguBawo,+ budleni ilifa+ ubukumkani+ obalungiselelwa nina ukususela ekusekweni kwehlabathi.+ 35  Kuba ndalamba, nandinika into yokudla;+ ndanxanwa, nandinika into yokusela. Ndandingowasemzini, nandamkela ngomoya wokubuk’ iindwendwe;+ 36  ndandize,+ nandambesa. Ndandigula, nandivelela. Ndandisentolongweni,+ neza kum.’ 37  Ngoko abo bangamalungisa baya kumphendula bathi, ‘Nkosi, sakubona nini na ulambile saza sakondla, okanye unxaniwe,+ saza sakunika into yokusela?+ 38  Sakubona nini na ungowasemzini saza sakwamkela ngomoya wokubuk’ iindwendwe, okanye uze, saza sakwambesa? 39  Sakubona nini na ugula okanye usentolongweni saza saya kuwe?’ 40  Kwaye ekuphenduleni ukumkani+ uya kuthi kubo, ‘Inene ndithi kuni, Ekubeni nenjenjalo koyena mncinane+ waba bazalwana bam,+ nenjenjalo nakum.’+ 41  “Uya kwandula ke athi kwabo bangasekhohlo kwakhe, ‘Mkani kum,+ nina niqalekisiweyo, niye emlilweni ongunaphakade+ owalungiselelwa uMtyholi neengelosi zakhe.+ 42  Kuba ndalamba, kodwa anizange nindinike nto yakudla,+ kwaye ndanxanwa,+ kodwa anizange nindinike nto yokusela. 43  Ndandingowasemzini, kodwa anizange nindamkele ngomoya wokubuk’ iindwendwe; ndandize, kodwa anizange nindambese;+ ndandigula kwaye ndisentolongweni,+ kodwa anizange nindivelele.’ 44  Baya kwandula ke baphendule bathi, ‘Nkosi, sakubona nini ulambile okanye unxaniwe okanye ungowasemzini okanye uze okanye ugula okanye usentolongweni saza asakulungiselela?’ 45  Uya kwandula ke abaphendule athi, ‘Inene ndithi kuni, Ekubeni ningenzanga njalo komnye waba bangabona bancinane,+ anenzanga njalo+ nakum.’+ 46  Kwaye aba baya kumka baye kwintshabalalo engunaphakade,+ kodwa bona abangamalungisa baye ebomini obungunaphakade.”+

Umbhalo osemazantsi