Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 24:1-51

24  Ekuphumeni kukaYesu etempileni, abafundi bakhe basondela ukuze bambonise izakhiwo zetempile.+  Wasabela ngokuthi kubo: “Aniziboni na zonke ezi zinto? Inene ndithi kuni, Akuyi kusala litye phezu kwelitye apha elingayi kudilizwa.”+  Ngoxa wayehleli kwiNtaba yemiNquma, abafundi baya kuye ngasese, besithi: “Sixelele, Ziya kubakho nini na ezi zinto, kwaye uya kuba yintoni na umqondiso wobukho+ bakho nowokupheliswa kwenkqubo yezinto?”+  Kwaye ekuphenduleni uYesu wathi kubo: “Lumkani kungabikho bani unilahlekisayo;+  kuba abaninzi baya kuza egameni lam, besithi, ‘NdinguKristu,’ yaye baya kulahlekisa abaninzi.+  Niza kuva ngeemfazwe neengxelo zeemfazwe; qinisekani ukuba aninkwantyi. Kuba ezi zinto zimele zenzeke, kodwa isiphelo asikabikho.+  “Kuba uhlanga luya kuvukelana nohlanga+ nobukumkani buvukelane nobukumkani,+ yaye kuya kubakho ukunqongophala kokutya+ neenyikima zomhlaba+ kwiindawo ngeendawo.  Zonke ezi zinto zikukuqala kwenimba.  “Baya kwandula ke abantu baninikele ekubandezelweni,+ banibulale,+ nithiywe+ ziintlanga zonke ngenxa yegama lam.+ 10  Kanjalo, abaninzi baya kukhutyekiswa,+ bangcatshane, bathiyane.+ 11  Kuya kuvela abaprofeti bobuxoki+ abaninzi baze balahlekise abaninzi;+ 12  yaye ngenxa yokwanda kokuchas’ umthetho+ luya kuphola uthando lwabaninzi.+ 13  Kodwa lowo unyamezele+ kwada kwasekupheleni uya kusindiswa.+ 14  Kwaye ezi ndaba zilungileyo+ zobukumkani+ ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga;+ kwandule ke kufike ukuphela.+ 15  “Ngoko ke, xa nibona into elizothe ebangela isiphanziso,+ njengoko kwathethwa ngayo ngomprofeti uDaniyeli, imi kwindawo engcwele,+ (ofundayo makaqiqe,) 16  mabandule abo bakwelakwaYuda basabele+ ezintabeni. 17  Umntu ophezu kwendlu makangehli aye kuthabatha iimpahla endlwini yakhe; 18  umntu osentsimini makangabuyeli endlwini aye kuthabatha isambatho sakhe sangaphezulu. 19  Yeha abafazi abamithiyo nabanyisa iintsana ngaloo mihla!+ 20  Hlalani nithandazela ukuba intsabo yenu ingabi sebusika, okanye ngomhla wesabatha; 21  kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo enkulu+ ekungazange kubekho injengayo ukususela ekuqaleni kwehlabathi de kube ngoku,+ nekungasayi kubakho injengayo kwakhona. 22  Enyanisweni, ngaphandle kokuba loo mihla inqunyulwe, bekungayi kubakho nyama isindayo; kodwa ngenxa yabanyuliweyo+ loo mihla iya kunqunyulwa.+ 23  “Ngoko ukuba nabani na uthi kuni, ‘Khangelani! Nanku uKRISTU,’+ okanye, ‘Nankuya!’ ningakukholelwa oko.+ 24  Kuba kuya kuvela ooKristu bobuxoki+ nabaprofeti bobuxoki+ yaye baya kunika imiqondiso emikhulu+ nemimangaliso ukuze balahlekise, ukuba kunokwenzeka, kwanabo banyuliweyo.+ 25  Khangelani! ndinilumkise kwangaphambili.+ 26  Ngoko ke, ukuba abantu bathi kuni, ‘Khangelani! Usentlango,’ musani ukuphuma; ‘Khangelani! Usemagumbini angaphakathi,’ ningakukholelwa oko.+ 27  Kuba kanye njengokuba umbane+ uphuma kwimimandla yasempumalanga uze ukhanye ukufikelela kwimimandla yasentshonalanga, buya kuba njalo nobukho+ boNyana womntu. 28  Naphi na apho kukho isidumbu, ziya kuhlanganisana ndawonye+ apho iinkozi.+ 29  “Ngoko nangoko emva kwembandezelo yaloo mihla ilanga liya kwenziwa mnyama,+ nenyanga+ ayiyi kunika ukukhanya kwayo, yaye kuya kuwa iinkwenkwezi ezulwini, namandla amazulu aya kugungqiswa.+ 30  Uya kwandula ke umqondiso woNyana womntu+ ubonakale ezulwini, zandule zonke izizwe zomhlaba zizimbambazele zisenza isijwili,+ yaye ziya kumbona uNyana womntu esiza esemafini ezulu enamandla nobuqaqawuli obukhulu.+ 31  Yaye uya kuthumela iingelosi zakhe zinesandi esikhulu sexilongo,+ zihlanganisele ndawonye abo banyuliweyo+ bakhe bevela koomoya abane,+ ukusuka kwesinye isiphelo samazulu ukusa kwesinye isiphelo sawo. 32  “Ke kaloku fundani kuwo umkhiwane le ngongoma njengomzekeliso: Kwakamsinya nje lakuba isetyana lawo lithamba lize livelise amagqabi, niyazi ukuba ihlobo likufuphi.+ 33  Ngokunjalo nani, xa nibona zonke ezi zinto, yazini ukuba ukufuphi eminyango.+ 34  Inene ndithi kuni asisayi kudlula esi sizukulwana+ zingadanga zenzeke zonke ezi zinto. 35  Liya kudlula izulu nomhlaba,+ kodwa amazwi am akayi kuze adlule.+ 36  “Akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa,+ azazi neengelosi zamazulu engazi noNyana, kodwa nguBawo kuphela.+ 37  Kuba kanye njengokuba yayinjalo imihla kaNowa,+ buya kuba njalo ubukho boNyana womntu.+ 38  Kuba njengokuba babenjalo ngaloo mihla yangaphambi komkhukula, besidla, besela, amadoda etshata namabhinqa etshatiswa, de kwaba yimini awangena ngayo uNowa+ emkhombeni;+ 39  kwaye abazange banikele ngqalelo de wafika umkhukula waza wabatshayela bonke,+ nobukho boNyana womntu buya kuba njalo. 40  Ngoko amadoda amabini aya kube esentsimini: enye iya kuthatyathwa ize enye ishiywe; 41  abafazi ababini baya kube besila elityeni lokuguba:+ omnye uya kuthatyathwa kwaye omnye uya kushiywa.+ 42  Ngoko ke, hlalani nilindile, ngenxa yokuba aniwazi umhla eza ngawo iNkosi yenu.+ 43  “Kodwa yazini nto inye, ukuba umnini-ndlu ebesazi ukuba isela liza ngawuphi na umlindo,+ ebeya kuhlala ephaphile aze angavumi ukuba indlu yakhe iqhekezwe. 44  Ngenxa yoku nani hlalani nilungile,+ kuba uNyana womntu uza ngelixa eningacinganga ukuba lilo. 45  “Ngubani ngokwenene olikhoboka elithembekileyo neliyingqondi+ ethe inkosi yalo yalimisela phezu kwempahla yendlu yayo, ukuze liyinike ukutya kwayo ngexesha elifanelekileyo?+ 46  Linoyolo+ elo khoboka ukuba inkosi yalo yakufika ilifumana lisenjenjalo! 47  Inene ndithi kuni, Iya kulimisela phezu kwayo yonke impahla yayo.+ 48  “Kodwa ukuba elo khoboka linobubi lingakhe lithi entliziyweni yalo,+ ‘Inkosi yam iyalibala,’+ 49  lize liqale ukubetha amakhoboka angamadlelane alo yaye lidle lize lisele namanxila aziwayo, 50  inkosi yelo khoboka iya kuza ngemini elingayilindelanga nangelixa+ elingalaziyo, 51  kwaye iya kulohlwaya ngokona kuqatha+ kakhulu ize ilabele nabahanahanisi. Apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo alo.+

Umbhalo osemazantsi