Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 23:1-39

23  Wandula ke uYesu wathetha kwizihlwele nakubafundi bakhe,+ esithi:  “Ababhali+ nabaFarisi bazihlalise esihlalweni sikaMoses.+  Ngoko ke zonke izinto abanixelela zona,+ zenzeni, nizigcine, kodwa ningenzi ngokwezenzo zabo,+ kuba bathetha baze bangenzi.  Babopha imithwalo enzima baze bayibeke emagxeni abantu,+ kodwa bona ngokwabo abavumi kuyishukumisa ngomnwe wabo.+  Yonke imisebenzi abayenzayo bayenza ukuze babonwe ngabantu;+ kuba bawenza banzi amaqhaga+ [aqulethe izibhalo] abawanxiba njengezikhuselo, bayandise imiphetho yezambatho zabo.+  Bathanda eyona ndawo iphambili kwizidlo zangokuhlwa nezihlalo eziphambili+ kwizindlu zesikhungu,+  nemibuliso+ kwiindawo zemarike nokubizwa ngabantu kuthiwe Rabhi.+  Kodwa nina, ningabizwa kuthiwe Rabhi, kuba mnye umfundisi wenu,+ kanti nonke nina ningabazalwana.  Ngaphezu koko, ningabizi nabani na ngokuthi nguyihlo emhlabeni, kuba mnye uYihlo,+ Lowo wasezulwini. 10  Ningabizwa nangokuthi ‘iinkokeli,’+ kuba inye iNkokeli yenu, uKRISTU. 11  Kodwa lowo ungoyena mkhulu phakathi kwenu makabe ngumlungiseleli wenu.+ 12  Nabani na oziphakamisayo uya kuthotywa,+ yaye nabani na ozithobayo uya kuphakanyiswa.+ 13  “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini! ngenxa yokuba nibuvala+ ubukumkani bamazulu phambi kwabantu; kuba nina+ ngokwenu aningeni, kwaye anibavumeli nabo basendleleni engenayo ukuba bangene. 14  —— 15  “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini!+ ngenxa yokuba nityhutyha ulwandle nomhlaba owomileyo ukwenza nokuba mnye abe ngumngeni ebuYudeni, nize nakuba nimzuzile nimenze isisulu seGehena ngokuphindwe kabini kunani. 16  “Yeha nina, bakhokeli abaziimfama,+ enithi, ‘Ukuba nabani na ufunga ngetempile, akunto; kodwa ukuba nabani na ufunga ngegolide yetempile, ubophelelekile.’+ 17  Zidengendini ezikwaziimfama! Yiyiphi, enyanisweni, enkulu ngakumbi, yigolide okanye yitempile engcwalise igolide?+ 18  Kanjalo, ‘Ukuba nabani na ufunga ngesibingelelo, akunto; kodwa ukuba nabani na ufunga ngesipho esikuso, ubophelelekile.’ 19  Zimfamandini! Yiyiphi, enyanisweni, enkulu ngakumbi, sisipho okanye sisibingelelo+ esingcwalisa isipho? 20  Ngoko ke lowo ufunga ngesibingelelo ufunga ngaso nangazo zonke izinto ezikuso; 21  yaye lowo ufunga ngetempile ufunga ngayo nangalowo ukuyo;+ 22  kwaye lowo ufunga ngezulu ufunga ngetrone kaThixo+ nangalowo uhleli kuyo. 23  “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini! ngokuba ninikela isishumi+ setyeleba nesedile nesekumin, kodwa niye nayigatya imibandela enzima ngakumbi yoMthetho, eyile, okusesikweni+ nenceba+ nokuthembeka.+ Ezi zinto kwakubophelelekile ukuzenza, kanti kungamele kugatywe ezinye izinto. 24  Zinkokelindini eziziimfama,+ ezihluza imbuzane+ kodwa zibimbilize inkamela!+ 25  “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini! ngokuba nihlambulula umphandle wendebe+ nowesitya, kodwa ngaphakathi zizele kukuphanga+ nokungabi nabungcathu. 26  MFarisindini uyimfama,+ hlambulula kuqala umphakathi wendebe+ nowesitya, ukuze nomphandle waso uhlambuluke. 27  “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini!+ ngokuba ninentsobi yamangcwaba aqatywe mhlophe,+ ngaphandle eneneni abonakala emahle kodwa ngaphakathi azele ngamathambo abantu abafileyo nalo lonke uhlobo lokungahlambuluki. 28  Ngaloo ndlela nani, ngaphandle eneneni, nibonakala ningamalungisa ebantwini,+ kodwa ngaphakathi nizele luhanahaniso nokuchas’ umthetho. 29  “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini!+ ngokuba nakha amangcwaba abaprofeti nize nihombise amangcwaba enkumbulo abo bangamalungisa,+ 30  yaye nithi, ‘Ukuba sasikho ngemihla yookhokho bethu, sasingayi kuba nasabelo nabo kwigazi labaprofeti.’+ 31  Ngoko ke ninikela ubungqina nxamnye nani ngokwenu ukuba ningoonyana babo babulala abaprofeti.+ 32  Ngoko ke, wuzaliseni umlinganiselo+ wookhokho benu. 33  “Zinyokandini, nzalandini yamarhamba,+ niza kuwusaba njani umgwebo weGehena?+ 34  Ngenxa yesi sizathu, ndithumela+ kuni abaprofeti nabantu abazizilumko nabayaleli basesidlangalaleni.+ Bambi babo niya kubabulala+ nize nibabethelele, kwaye bambi babo niya kubatyakatya+ kwizindlu zenu zesikhungu yaye nibatshutshise kwizixeko ngezixeko; 35  ukuze libe phezu kwenu lonke igazi elinobulungisa elaphalazwa emhlabeni,+ ukususela kwigazi lika-Abheli+ olilungisa+ kuse kwigazi likaZekariya unyana kaBharakhiya, enambulalayo phakathi kwengcwele nesibingelelo.+ 36  Inene ndithi kuni, Zonke ezi zinto ziya kuza phezu kwesi sizukulwana.+ 37  “Yerusalem, Yerusalem, mbulali wabaprofeti+ nomxulubi+ wabo bathunyelwa kuyo,+—kufuthi kangakanani na ndifuna ukuhlanganisela ndawonye abantwana bakho, ngendlela esithi isikhukukazi sihlanganisele ngayo ndawonye amantshontsho aso phantsi kwamaphiko aso!+ Kodwa anavuma.+ 38  Khangelani! Indlu+ yenu ishiyelwa kuni.+ 39  Kuba ndithi kuni, anisayi kuze nindibone ukususela ngoku de nithi, ‘Usikelelwe lowo uzayo egameni likaYehova!’”+

Umbhalo osemazantsi