Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 22:1-46

22  Waphinda uYesu wathetha kubo ngemizekeliso, esithi:+  “Ubukumkani bamazulu buye baba njengomntu, ukumkani, owenzela unyana wakhe itheko lomtshato.+  Wathumela amakhoboka akhe ukuba abize abo bamenyiweyo kwitheko lomtshato,+ kodwa abavumanga ukuza.+  Kwakhona wathumela amanye amakhoboka,+ esithi, ‘Xelelani abo bamenyiweyo nithi: “Khangelani! Ndilungise isidlo sam,+ iinkunzi zam zeenkomo nezilwanyana ezityetyisiweyo zixheliwe, yaye zonke izinto zilungile. Yizani kwitheko lomtshato.”’+  Kodwa bengaxhalele nto bemka, omnye waya kwintsimi yakhe, omnye waya kwishishini lakhe lorhwebo;+  kodwa abanye, babamba amakhoboka akhe, bawaphatha kakubi baza bawabulala.+  “Kodwa ukumkani waqumba, wathumela imikhosi yakhe, wabatshabalalisa abo babulali waza wasitshisa isixeko sabo.+  Ngoko wathi kumakhoboka akhe, ‘Itheko lomtshato selilungile, kodwa abo bamenyiweyo bebengafanelekanga.+  Ngoko ke yiyani ezindleleni ezikhokelela ngaphandle kwesixeko, yaye nabani na enimfumanayo mmemeleni kwitheko lomtshato.’+ 10  Ngako oko loo makhoboka aphuma aya ezindleleni aza ahlanganisela ndawonye bonke awabafumanayo, abangendawo nabalungileyo;+ yaye igumbi lomsitho womtshato lalizaliswe ngabo babengqendeve+ etafileni. 11  “Xa ukumkani wangenayo ukuze avelele iindwendwe wabona apho umntu owayengambathanga sambatho somtshato.+ 12  Ngoko wathi kuye, ‘Mfondini, ungene njani apha unganxibanga sambatho somtshato?’+ Waxakwa kukuthetha. 13  Ngoko ukumkani wathi kubakhonzi bakhe, ‘Mbopheni izandla neenyawo nize nimphose phandle ebumnyameni ngaphandle. Apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo akhe.’+ 14  “Kuba baninzi abamenyiweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo.”+ 15  Ngoko abaFarisi bahamba baza baceba ukumthiyela ngentetho yakhe.+ 16  Ngoko bathumela kuye abafundi babo, ndawonye neqela labalandeli bakaHerode,+ besithi: “Mfundisi, siyazi ukuba unenyaniso kwaye ufundisa indlela kaThixo ngenyaniso, kwaye akukhathalele nabani na, kuba akukhangeli imbonakalo yangaphandle yabantu.+ 17  Ngoko ke, sixelele, Ucinga ntoni? Kusemthethweni na ukuhlawula irhafu yentloko kuKesare okanye akunjalo?”+ 18  Kodwa uYesu, ebazi ubungendawo babo, wathi: “Kutheni nindivavanya nje, bahanahanisindini?+ 19  Ndiboniseni ingqekembe yerhafu yentloko.” Bamzisela idenariyo. 20  Yaye wathi kubo: “Ngumfanekiso nombhalo kabani na lo?”+ 21  Bathi: “NgokaKesare.” Wandula ke wathi kubo: “Ngoko ke, buyiselani izinto zikaKesare kuKesare, kodwa izinto zikaThixo kuThixo.”+ 22  Bakukuva oko, bamangaliswa, baza bamshiya bemka.+ 23  Ngaloo mini abaSadusi, abathi akukho luvuko, beza kuye baza bambuza+ besithi: 24  “Mfundisi, uMoses wathi, ‘Ukuba nawuphi na umntu ufa engenabantwana, umntakwabo umele atshate umfazi wakhe aze amvelisele inzala umntakwabo.’+ 25  Ke kaloku kwakukho phakathi kwethu abantwana bomntu omnye abasixhenxe; owokuqala watshata, wasweleka engenanzala, waza umfazi wakhe waba ngowomntakwabo.+ 26  Kwaba njalo nakowesibini nakowesithathu, de kwabatyhutyha bonke bosixhenxe.+ 27  Emva kwabo bonke wafa naye umfazi. 28  Ngoko ke, eluvukweni, uya kuba ngumfazi wawuphi na kwabo basixhenxe? Kuba bamfumana bonke.”+ 29  Waphendula uYesu wathi kubo: “Niyaphazama, kuba ningazazi iZibhalo namandla kaThixo;+ 30  kuba eluvukweni amadoda akatshati namabhinqa awatshatiswa,+ kodwa banjengeengelosi ezulwini. 31  Ngokubhekisele eluvukweni lwabafileyo, anikufundanga na oko kwathethwa kuni nguThixo, esithi,+ 32  ‘NdinguTHIXO ka-Abraham noTHIXO kaIsake noTHIXO kaYakobi’?+ AkangoTHIXO wabafileyo, kodwa ngowabaphilayo.”+ 33  Zakukuva oko izihlwele zathi khamnqa yimfundiso yakhe.+ 34  Bathe abaFarisi bakuva ukuba ubavale umlomo abaSadusi, babuthelana ndawonye. 35  Yaye omnye wabo, owaziyo uMthetho,+ wabuza, emvavanya: 36  “Mfundisi, nguwuphi owona myalelo mkhulu eMthethweni?”+ 37  Wathi kuye: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’+ 38  Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala. 39  Owesibini, njengawo, ngulo, ‘Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.’+ 40  Kule miyalelo yomibini kuxhomekeke uMthetho uphela, nabaProfeti.”+ 41  Ke kaloku ngoxa abaFarisi babehlanganisene ndawonye uYesu wababuza+ wathi: 42  “Nicinga ntoni ngoKristu? Ungunyana kabani?” Bathi kuye: “KaDavide.”+ 43  Wathi kubo: “Kwenzeka njani, ke ngoko, ukuba uDavide ngempefumlelo+ ambize ngokuthi ‘Nkosi,’ esithi, 44  ‘UYehova wathi eNkosini yam: “Hlala ngasekunene kwam ndide ndizibeke iintshaba zakho ngaphantsi kweenyawo zakho”’?+ 45  Ukuba, ke ngoko, uDavide umbiza ngokuthi ‘Nkosi,’ ungunyana wakhe njani?”+ 46  Kwaye akukho bani wakwaziyo ukumphendula nezwi eli, kungekho nabani na owaba nobuganga bokuba sambuza ngokubhekele phaya ukususela ngaloo mini kuse phambili.+

Umbhalo osemazantsi