Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 20:1-34

20  “Kuba ubukumkani bamazulu bunjengomntu, umnini-ndlu, owaphuma ngonyezi ukuya kuqesha abasebenzi besidiliya sakhe.+  Akuba evumelene nabasebenzi ngedenariyo ngemini,+ wabathumela esidiliyeni sakhe.  Ephuma malunga nelixa lesithathu,+ wabona abanye bemile bengasebenzi kwindawo yemarike;+  yaye kwabo wathi, ‘Nani, yiyani esidiliyeni, yaye ndiza kuninika nakuphi na okusesikweni.’  Ngoko bahamba ke. Kwakhona waphuma malunga nelixa lesithandathu+ nelesithoba+ waza wenza ngokunjalo.  Ekugqibeleni, malunga nelixa leshumi elinanye waphuma waza wafumana abanye bemile, wathi kubo, ‘Kutheni nimi apha nje imini yonke ningasebenzi?’  Bathi kuye, ‘Kungenxa yokuba akukho bani usiqeshileyo.’ Wathi kubo, ‘Nani yiyani esidiliyeni.’+  “Kwakuhlwa,+ inkosi yesidiliya yathi kwindoda ephetheyo, ‘Biza abasebenzi uze ubahlawule imivuzo yabo,+ uqale kowokugqibela kuse kowokuqala.’  Xa abantu belixa leshumi elinanye bezayo, bamkela ngamnye idenariyo. 10  Ngoko, xa abokuqala bezayo, bagqiba kwelokuba baza kwamkela ngakumbi; kodwa nabo bamkela intlawulo ngomlinganiselo wedenariyo. 11  Bakwamkela, bambombozela nxamnye nomnini-ndlu+ 12  besithi, ‘Aba bokugqibela benze umsebenzi welixa elinye; ukanti ubenze balingana nathi thina siye sathwala uxanduva lwemini nobushushu obutshisayo!’ 13  Kodwa ekuphenduleni wathi komnye wabo, ‘Mfondini, andikonanga nganto. Uvumelene nam ngedenariyo, akunjalo?+ 14  Thabatha okwakho uze uhambe. Ndifuna ukunika lo wokugqibela ngokufanayo nawe.+ 15  Akukho mthethweni na ngam ukuba ndenze oko ndikufunayo ngezinto zam? Okanye ngaba iliso lakho lingendawo+ ngenxa yokuba ndilungile?’+ 16  Ngale ndlela abo bokugqibela baya kuba ngabokuqala, baze abo bokuqala babe ngabokugqibela.”+ 17  Ke kaloku xa wayeza kunyuka uYesu ukuya eYerusalem, wathabathela ngasese abafundi abalishumi elinesibini+ waza wathi kubo endleleni: 18  “Khangelani! Siyenyuka siya eYerusalem, yaye uNyana womntu uya kunikelwa kubabingeleli abaziintloko nababhali, kwaye baya kumgwebela isohlwayo sokufa,+ 19  bamnikele kubantu beentlanga ukuze bahlekise ngaye, bamtyakatye, bambethelele,+ aze avuswe ngomhla wesithathu.”+ 20  Ngoko kweza kuye unina woonyana bakaZebhedi+ noonyana bakhe, equbuda yaye ecela okuthile kuye.+ 21  Wathi kuye: “Ufuna ntoni na?” Wathi yena: “Khupha ilizwi lokuba aba nyana bam babini bahlale, omnye ngasekunene kwakho nomnye ngasekhohlo kwakho, ebukumkanini bakho.”+ 22  UYesu waphendula wathi: “Anikwazi oko nikucelayo. Ninako na ukusela indebe+ endiza kuyisela?” Bathi kuye: “Sinako.” 23  Wathi kubo: “Eneneni niya kuyisela indebe yam,+ kodwa kona ukuhlala ngasekunene kwam nangasekhohlo kwam asikokwam ukunikisa ngako, kokwabo kulungiselelwe bona nguBawo.”+ 24  Bakukuva oku abanye abalishumi, bakucaphukela oko kwenziwa ngaba bazalwana babini.+ 25  Kodwa uYesu, wababizela kuye, wathi: “Niyazi ukuba abalawuli beentlanga baba ziinkosi phezu kwazo yaye abo bazizikhulu basebenzisa igunya phezu kwazo.+ 26  Makungabi njalo phakathi kwenu;+ kodwa nabani na ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe ngumlungiseleli wenu,+ 27  yaye nabani na ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe likhoboka lenu.+ 28  Kanye njengokuba uNyana womntu weza, kungekhona ukuze alungiselelwe, kodwa ukuze alungiselele+ nokuze anikele ngomphefumlo wakhe ube yintlawulelo ngenxa yabaninzi.”+ 29  Ngoku njengoko babephuma eYeriko+ isihlwele esikhulu samlandela. 30  Yaye, khangela! abantu ababini abaziimfama ababehleli ecaleni kwendlela, bakuva ukuba uYesu uyadlula, badanduluka, besithi: “Nkosi, Nyana kaDavide, yiba nenceba kuthi!”+ 31  Kodwa isihlwele sabaxelela kabukhali ukuba bathi cwaka; ukanti kwaba kukhona badanduluka kakhulu ngakumbi, besithi: “Nkosi, Nyana kaDavide, yiba nenceba kuthi!”+ 32  Ngoko uYesu wema, wababiza waza wathi: “Nifuna ukuba ndinenzele ntoni na?” 33  Bathi kuye: “Nkosi, amehlo ethu makavulwe.”+ 34  Enosizi, uYesu wachukumisa amehlo abo,+ yaye ngoko nangoko babona, baza bamlandela.+

Umbhalo osemazantsi