Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 2:1-23

2  Emva kokuba uYesu ezelwe eBhetelehem+ yelakwaYuda ngemihla kaHerode+ ukumkani, khangela! abavumisi ngeenkwenkwezi+ abavela kwimimandla yasempumalanga beza eYerusalem,  besithi: “Uphi na lowo uzelweyo ukumkani+ wamaYuda? Kuba sibone inkwenkwezi+ yakhe xa besisempuma, yaye size kuqubuda kuye.”  Akukuva oku uKumkani uHerode waphazamiseka, nayo yonke iYerusalem;  wahlanganisela ndawonye bonke ababingeleli abaziintloko nababhali babantu waza wababuza apho wayeza kuzalelwa khona uKRISTU.  Bathi kuye: “EBhetelehem+ yelakwaYuda; kuba le yindlela ekubhalwe ngayo ngomprofeti kwathiwa,  ‘Nawe, Bhetelehem+ yelizwe lakwaYuda, akusiso nakanye esona sixeko singabalulekanga phakathi kweerhuluneli zakwaYuda; kuba kuwe kuya kuphuma lowo ulawulayo,+ oya kwalusa+ abantu bam, amaSirayeli.’”  Wandula ke uHerode wabizela abavumisi ngeenkwenkwezi ngasese waza waqinisekisa ngenyameko kubo ngexesha lokubonakala kwenkwenkwezi;  yaye, xa ebathuma eBhetelehem, wathi: “Hambani niye kumfuna ngokucokisekileyo umntwana lowo uselula, yaye xa nimfumene ze nindixelele, ukuze nam ndiye kuqubuda kuye.”+  Bakuba bemvile ukumkani, bahamba; yaye, khangela! inkwenkwezi ababeyibonile xa babesempuma+ yahamba phambi kwabo, de yaya kuma phezu kwalapho umntwana oselula wayekhona. 10  Bathe bakuyibona inkwenkwezi eneneni baba nemihlali kakhulu. 11  Kwaye xa bangena endlwini bambona umntwana oselula ekunye noMariya unina, bawa phantsi, baqubuda kuye. Bavula nobuncwane babo baza bampha izipho, igolide nentlaka yokuqhumisa nemore. 12  Noko ke, ngenxa yokuba babenikwe isilumkiso sobuthixo+ ephupheni ukuba bangabuyeli kuHerode, bemka ngandlela yimbi ukuya elizweni labo. 13  Emva kokuba bemkile, khangela! ingelosi+ kaYehova yabonakala ephupheni kuYosefu, isithi: “Vuka, thabatha umntwana oselula nonina, usabele eYiputa, uze uhlale apho de ndikhuphe izwi; kuba uHerode sele eza kumfuna umntwana oselula ukuze amtshabalalise.” 14  Wavuka ke, wamthabatha umntwana oselula nonina ngobusuku wemka waya eYiputa, 15  wahlala apho de wasweleka uHerode, ukuze kuzaliseke+ oko kwakuthethwe nguYehova ngomprofeti wakhe, esithi: “Ndambiza unyana wam ukuba aphume eYiputa.”+ 16  Ngoko uHerode, ebona ukuba woyiswe ngobuqili ngabavumisi ngeenkwenkwezi, waba nomsindo omkhulu, waza wathumela ukuba kubulawe onke amakhwenkwe aseBhetelehem nakuzo zonke izithili zayo, ukususela kwiminyaka emibini ubudala nangaphantsi, ngokuvumelana nexesha awayeliqinisekise ngenyameko kubavumisi ngeenkwenkwezi.+ 17  Ngoko kwazaliseka oko kwakuthethwe ngoYeremiya umprofeti, esithi: 18  “Kwavakala ilizwi eRama,+ ukulila nesijwili esikhulu; yayinguRakeli+ elilela abantwana bakhe, yaye engavumi ukuthuthuzeleka, ngenxa yokuba abasekho.” 19  Akuba eswelekile uHerode, khangela! ingelosi kaYehova yabonakala ephupheni+ kuYosefu eYiputa 20  yaza yathi: “Vuka, thabatha umntwana oselula nonina uye elizweni lakwaSirayeli, kuba abo babefuna umphefumlo womntwana oselula bafile.” 21  Ngoko wavuka wathabatha umntwana oselula nonina waza waya elizweni lakwaSirayeli. 22  Kodwa akuva ukuba uArkelawo wayelawula njengokumkani kwelakwaYuda esikhundleni sikayise uHerode, woyika ukunduluka aye apho. Ngoko ke, enikwe isilumkiso sobuthixo ephupheni,+ wemka waya kummandla waseGalili,+ 23  wafika wahlala kwisixeko esigama liyiNazarete,+ ukuze kuzaliseke oko kwakuthethwe ngabaprofeti kwathiwa: “Uya kubizwa ngokuba ngumNazarete.”+

Umbhalo osemazantsi