Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Mateyu 19:1-30

19  Wathi akuwagqiba uYesu la mazwi, wemka eGalili waya kwimida yelakwaYuda phesheya kweYordan.+  Walandelwa zizihlwele ezikhulu, waziphilisa apho.+  Kweza kuye abaFarisi, bezimisele ukumhenda besithi: “Kusemthethweni na ukuba indoda iqhawule umtshato nomfazi wayo nangasiphi na isizathu?”+  Ekuphenduleni wathi: “Anizange nifunde na ukuba lowo wabadalayo ukususela ekuqaleni wabenza baba yindoda nebhinqa+  waza wathi, ‘Ngenxa yesi sizathu indoda iya kumshiya uyise nonina+ ize inamathele emfazini wayo, baze abo babini babe nyama-nye’?+  Ngako oko abasebabini, kodwa banyama-nye. Ngoko ke, oko uThixo akubophelele ngedyokhwe ndawonye makungahlukaniswa mntu.”+  Bathi kuye: “Kutheni, ngoko, uMoses wamisela ukunikwa kwesiqinisekiso sokumndulula nokuqhawula umtshato naye?”+  Wathi kubo: “UMoses, ngenxa yobulukhuni beentliziyo zenu,+ wanivumela ukuba niqhawule umtshato nabafazi benu, kodwa kwakungenjalo ekuqaleni.+  Ndithi kuni nabani na oqhawula umtshato nomfazi wakhe, ngaphandle kwangesizathu sohenyuzo, aze atshate nomnye uyakrexeza.”+ 10  Abafundi bathi kuye: “Ukuba imeko injalo ngendoda nomfazi wayo, akucebiseki ukutshata.”+ 11  Wathi kubo: “Asingabo bonke abantu abalivulela ithuba elo lizwi, kodwa kuphela ngabo banesiphiwo.+ 12  Kuba kukho amathenwa azalwa enjalo ukususela esibelekweni sikanina,+ kukho namathenwa enziwa amathenwa ngabantu, kukwakho namathenwa azenze amathenwa ngenxa yobukumkani bamazulu. Lowo unako ukukuvulela ithuba makakuvulele ithuba.”+ 13  Ngoko kwaziswa abantwana abaselula kuye, ukuze ababeke izandla aze athandaze; kodwa abafundi babakhalimela.+ 14  Noko ke, uYesu wathi: “Bayekeni abantwana abaselula, ningabathinteli ukuza kum, kuba ubukumkani bamazulu bobabo banjalo.”+ 15  Wababeka izandla waza wemka apho.+ 16  Ke kaloku, khangela! kweza othile kuye wathi: “Mfundisi, kukuphi okulungileyo endimele ndikwenze ukuze ndifumane ubomi obungunaphakade?”+ 17  Wathi kuye: “Kutheni undibuza ngoko kulungileyo? Kukho mNye olungileyo.+ Ukuba, ngoko, ufuna ukungena ebomini, qhubeka ugcina imiyalelo.”+ 18  Wathi kuye: “Yiphi na?”+ UYesu wathi: “Le ethi, Uze ungabulali,+ Uze ungakrexezi,+ Uze ungebi,+ Uze unganikeli ubungqina bobuxoki,+ 19  Beka uyihlo nonyoko,+ yaye, Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.”+ 20  Umfana wathi kuye: “Ndiye ndazigcina zonke ezi zinto; yintoni endisayisweleyo?” 21  UYesu wathi kuye: “Ukuba ufuna ukugqibelela, hamba uye kuthengisa impahla yakho uze unike amahlwempu yaye uya kuba nobuncwane ezulwini,+ uze ube ngumlandeli wam.”+ 22  Akuliva umfana eli lizwi, wemka ebuhlungu, kuba wayenezinto ezininzi.+ 23  Kodwa uYesu wathi kubafundi bakhe: “Inene ndithi kuni kuya kuba nzima ngesityebi ukungena ebukumkanini bamazulu.+ 24  Kwakhona ndithi kuni, Kulula ngakumbi ngenkamela ukuphumela kwintunja yenaliti kunokuba isityebi singene ebukumkanini bukaThixo.”+ 25  Bakukuva oko abafundi, babonisa ukumangaliseka okukhulu kakhulu, besithi: “Ngubani na ke onokusindiswa?”+ 26  Ebakhangela ebusweni, uYesu wathi kubo: “Ebantwini le yinto engenakwenzeka, kodwa kuThixo izinto zonke zinako ukwenzeka.”+ 27  Ngoko uPetros wamphendula wathi: “Khangela! Sishiye zonke izinto saza sakulandela; yintoni okunene esiya kuyifumana?”+ 28  UYesu wathi kubo: “Inene ndithi kuni, Ekudalweni okutsha, xa uNyana womntu ehlala phantsi kwitrone yakhe ezukileyo, nina eniye nandilandela niya kuhlala kwiitrone ezilishumi elinesibini, nigweba izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli.+ 29  Kwaye wonk’ ubani oshiye izindlu okanye abantakwabo okanye oodade okanye uyise okanye unina okanye abantwana okanye imihlaba ngenxa yegama lam uya kwamkela izihlandlo ezininzi ngakumbi yaye uya kudla ilifa ubomi obungunaphakade.+ 30  “Kodwa abaninzi abangabokuqala baya kuba ngabokugqibela baze abokugqibela babe ngabokuqala.+

Umbhalo osemazantsi