Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 18:1-35

18  Ngelo lixa abafundi basondela kuYesu baza bathi: “Ngubani ngokwenene ongoyena mkhulu ebukumkanini bamazulu?”+  Ngoko, wabizela umntwana oselula kuye, wammisa phakathi kwabo+  waza wathi: “Inene ndithi kuni, Ngaphandle kokuba niyajika nibe njengabantwana abaselula,+ anisayi kuze ningene ebukumkanini bamazulu.+  Ngoko ke, nabani na othe wazithoba+ njengalo mntwana uselula nguye ongoyena mkhulu ebukumkanini bamazulu;+  yaye nabani na owamkela umntwana oselula onjalo egameni lam wamkela nam.+  Kodwa nabani na okhubekisa omnye waba bancinane banokholo kum, ngekumlungele kanye ukuba agangxwe ilitye lokusila+ entanyeni yakhe njengelo lijikeleziswa nge-esile aze atshoniswe enzulwini yolwandle.+  “Yeha ihlabathi ngenxa yezikhubekiso! Kambe ke, ziya kuhlala zikhona zona izikhubekiso,+ kodwa yeha loo mntu siza ngaye isikhubekiso!+  Ukuba ke, isandla sakho okanye unyawo lwakho luyakukhubekisa, lunqumle ululahle kude;+ kulunge kanye ukuba ungene ebomini usisilima okanye usisiqhwala kunokuba uthi unezandla zozibini okanye iinyawo zombini uphoswe emlilweni ongunaphakade.+  Kwaneliso lakho, ukuba liyakukhubekisa, linyothule ulilahle kude; kulunge kanye ukuba ungene ebomini uneliso elinye kunokuba uthi unamehlo omabini uphoswe emlilweni weGehena.+ 10  Qinisekisani ukuba anideleli namnye waba bancinane; kuba ndithi kuni iingelosi+ zabo ezulwini zisoloko zibubona ubuso bukaBawo osezulwini.+ 11  —— 12  “Nithini nina? Ukuba umntu unezimvu ezilikhulu ize enye yazo ibhadule,+ akayi kuzishiya ezintabeni na ezingamashumi asithoba anesithoba aze anduluke aye kufuna leyo ibhadulayo?+ 13  Ukuba uthe wayifumana, inene, uba nemihlali ngakumbi ngayo kunangezo zingamashumi asithoba anesithoba ezingakhange zibhadule.+ 14  Kwangokunjalo naye uBawo osezulwini akanqweneli ukuba kutshabalale namnye waba bancinane.+ 15  “Ngaphezu koko, ukuba umzalwana wakho wenza isono, yiya usidandalazise isiphoso sakhe phakathi kwakho naye ninedwa.+ Ukuba uyakuphulaphula, umzuzile umzalwana wakho.+ 16  Kodwa ukuba akaphulaphuli, thabatha omnye okanye ababini, ukuze wonke umbandela umiselwe ngomlomo wamangqina amabini okanye amathathu.+ 17  Ukuba akabaphulaphuli, thetha nebandla. Ukuba akaliphulaphuli nebandla, kuwe makabe njengomntu weentlanga+ nomqokeleli werhafu.+ 18  “Inene ndithi kuni, Naziphi na izinto enizibophayo emhlabeni ziya kubotshwa nasezulwini, yaye naziphi na izinto enizikhululayo emhlabeni ziya kukhululwa nasezulwini.+ 19  Ngoko ndithi kuni, Ukuba ababini kuni emhlabeni bayavumelana nangantoni na ebalulekileyo abafanele bayicele, iya kwenzeka kubo ngenxa kaBawo osezulwini.+ 20  Kuba apho kukho ababini okanye abathathu abahlanganisene ndawonye egameni lam,+ ndilapho phakathi kwabo.”+ 21  Weza ke uPetros wathi kuye: “Nkosi, zingaphi izihlandlo umzalwana wam amele andone ngazo ndize ndimxolele?+ Ukusa kwizihlandlo ezisixhenxe na?”+ 22  UYesu wathi kuye: “Ndithi kuwe, kungekhona, Ukusa kwizihlandlo ezisixhenxe, kodwa, Ukusa kwizihlandlo ezingamashumi asixhenxe anesixhenxe.+ 23  “Kungenxa yoko le nto ubukumkani bamazulu bunjengomntu, ukumkani,+ owayefuna ukulungisa amatyala+ kunye nabakhonzi bakhe. 24  Kuthe ke akuqala ukuwalungisa, kwaziswa umntu owayemtyala ishumi lamawaka eetalente [=iidenariyo ezingama-60 000 000]. 25  Kodwa ngenxa yokuba wayengenayo indlela yokuzihlawula, inkosi yakhe yayalela ukuba kuthengiswe yena nomfazi wakhe nabantwana bakhe nazo zonke izinto awayenazo, kuhlawulwe.+ 26  Ngoko ke ikhoboka lawa phantsi laza laqubuda kuye, lisithi, ‘Yiba nomonde kum, ndiza kukuhlawula yonk’ into.’ 27  Inosizi ngako oku, inkosi yelo khoboka yalikhulula+ yaza yalicima ityala lalo.+ 28  Kodwa elo khoboka laphuma laza ladibana nelinye kumakhoboka angamadlelane alo elalilityala ikhulu leedenariyo;+ laza lalixhakamfula, lalikrwitsha, lisithi, ‘Hlawula nakuphi na okutyalayo.’ 29  Ngoko ke ikhoboka elilidlelane lalo lawa phantsi laza lalibongoza, lisithi, ‘Yiba nomonde+ kum, ndiza kukuhlawula.’ 30  Noko ke, alivumanga, kodwa laya kuliphosa entolongweni de lihlawule oko lalikutyala. 31  Athi ke, amakhoboka angamadlelane alo akukubona oko kwenzekileyo, aba buhlungu kakhulu, aza aya kuxelela inkosi yawo konke okwenzekileyo.+ 32  Yandula ke inkosi yalo yalibiza yaza yathi kulo, ‘Khobokandini lingendawo, ndakucimela lonke elaa tyala, xa wandibongozayo. 33  Ubungafanele na ukuba ube nenceba+ nawe kwikhoboka elilidlelane lakho, njengokuba nam ndiye ndanenceba+ kuwe?’ 34  Ngako oko yaqumba+ inkosi yalo, yalinikela kubagcini-ntolongo, de lihlawule konke oko lalikutyala. 35  UBawo osemazulwini uya kuqhubana nani ngohlobo olufanayo+ ukuba anixoleli ngamnye umzalwana wakhe ngokusuka ezintliziyweni zenu.”+

Umbhalo osemazantsi