Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 17:1-27

17  Kwiintsuku ezintandathu kamva uYesu wathabatha uPetros noYakobi noYohane umntakwabo baza banyuka intaba ephakamileyo bebodwa.+  Yaye wenziwa kumila kumbi phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga,+ nezambatho zakhe zangaphezulu zaqaqamba njengokukhanya.+  Yaye, khangela! kwabonakala kubo uMoses noEliya, bencokola naye.+  UPetros wathi kuYesu: “Nkosi, kuhle ngathi ukuba sibe lapha. Ukuba uyathanda, ndingamisa iintente zibe ntathu apha, enye ibe yeyakho, enye ibe yekaMoses ize enye ibe yekaEliya.”+  Ngoxa wayesathetha, khangela! ilifu eliqaqambileyo labasibekela, yaye, khangela! kwaphuma ilizwi efini, lisithi: “Lo nguNyana wam, oyintanda, endikholisiweyo nguye;+ mphulaphuleni yena.”+  Bakuva oku abafundi bawa ngobuso baza boyika kakhulu.+  Wandula ke uYesu wasondela waza wabachukumisa, wathi: “Sukumani yaye ningabi naloyiko.”+  Bathe ke bakuphakamisa amehlo, ababona mntu ngaphandle kukaYesu.+  Kwaye ngoxa babesihla entabeni, uYesu wabayalela, esithi: “Nize ningaxeleli nabani na ngalo mbono de uNyana womntu avuswe kwabafileyo.”+ 10  Noko ke, abafundi bambuza umbuzo bathi: “Kutheni na ababhali besithi uEliya umele afike kuqala?”+ 11  Waphendula wathi: “UEliya, eneneni, uza kufika aze abuyisele zonke izinto.+ 12  Noko ke, ndithi kuni uEliya sele efikile yaye abazange bamqonde kodwa benza kuye konke abakuthandayo. NoNyana womntu umiselwe ukuba abandezeleke ezandleni zabo kwangayo loo ndlela.”+ 13  Baqonda ke abafundi ukuba wayethetha ngoYohane umBhaptizi.+ 14  Yaye xa beza ngakwisihlwele,+ kwasondela umntu kuye, waguqa phantsi ngakuye waza wathi: 15  “Nkosi, yiba nenceba kunyana wam, ngenxa yokuba unesathuthwane kwaye uyagula, kuba uwa ngokufuthi emlilweni nangokufuthi emanzini;+ 16  yaye ndimzise kubafundi bakho, kodwa abakwazanga ukumphilisa.”+ 17  Ekuphenduleni uYesu wathi: “Owu sizukulwanandini singenalukholo nesijijekileyo,+ koda kube nini na ndinani? Koda kube nini na ndininyamezele? Mziseni apha kum.” 18  Wandula ke uYesu wayikhalimela idemon leyo, yaphuma kuye;+ yaphila inkwenkwe ukususela ngelo lixa.+ 19  Besuka ke abafundi beza kuYesu ngasese baza bathi: “Kutheni singabanga nako ukuyikhupha?”+ 20  Wathi kubo: “Kungenxa yokholo lwenu oluncinane. Kuba inene ndithi kuni, Ukuba ninokholo olulingana nokhozo lwemostade, niya kuthi kule ntaba, ‘Suka apha uye phaya,’ isuke, kungabikho nto eninqabelayo.”+ 21  —— 22  Kwakuxa babehlanganisene ndawonye eGalili apho uYesu wathi kubo: “UNyana womntu umiselwe ukuba angcatshwe ezandleni zabantu,+ 23  kwaye baya kumbulala, aze abuye avuke ngomhla wesithathu.”+ Ngenxa yoko baba buhlungu kakhulu.+ 24  Bakuba befikile eKapernahum kweza kuPetros abantu abaqokelela iidrarhma ezimbini [zerhafu] baza bathi: “Umfundisi wenu akazihlawuli na iidrarhma ezimbini [zerhafu]?”+ 25  Wathi: “Ewe.” Noko ke, ekungeneni kwakhe endlwini uYesu wamhambela phambili ngokuthi: “Ucinga ntoni, Simon? Ookumkani bomhlaba bazifumana kubani iimfanelo okanye irhafu yentloko? Koonyana babo okanye kwabasemzini?” 26  akuthi: “Kwabasemzini,” uYesu wathi kuye: “Ngokwenene, ke ngoko, oonyana bakhululekile kwirhafu. 27  Kodwa ukuze singabakhubekisi,+ yiya elwandle, uphose igwegwe lokuloba iintlanzi, uze uthabathe intlanzi ethe yavela kuqala, yaye xa uvula umlomo wayo, uya kufumana ingqekembe yestateri. Yithabathe uze ubanike yona uhlawulele mna nawe.”+

Umbhalo osemazantsi