Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Mateyu 15:1-39

15  Ngoko kweza kuYesu abaFarisi nababhali bevela eYerusalem,+ besithi:  “Kutheni abafundi bakho besigqitha isithethe sabantu bamaxesha angaphambili? Ngokomzekelo, abazihlambi izandla zabo xa beza kudla isidlo.”+  Ekuphenduleni wathi kubo: “Kutheni nani niwugqitha umyalelo kaThixo ngenxa yesithethe senu?+  Ngokomzekelo, uThixo wathi, ‘Beka uyihlo nonyoko’;+ yaye wathi ‘Lowo utshabhisa uyise okanye unina makafe.’+  Kodwa nina nithi, ‘Nabani na othi kuyise okanye kunina: “Nakuphi na endinako ebekunokuba yingenelo kuwe, ndikunikele kuThixo njengesipho,”  makangambeki uyise konke konke.’+ Ngoko nilitshitshisile ilizwi likaThixo ngenxa yesithethe senu.+  Bahanahanisindini,+ watyapha ukuprofeta ngani uIsaya,+ xa wathi,  ‘Esi sizwana sindibeka ngemilebe yaso, kanti intliziyo yaso ikude lee kum.+  Sindinqulela ilize, kuba sifundisa iimfundiso eziyimiyalelo yabantu.’”+ 10  Ngako oko wasibizela kufutshane isihlwele waza wathi kuso: “Phulaphulani nize nikuqonde oku:+ 11  Asikokungena emlonyeni wakhe okumenza inqambi umntu; kodwa okuphuma emlonyeni wakhe kuko okumenza inqambi umntu.”+ 12  Beza ke abafundi kuye baza bathi: “Uyazi na ukuba abaFarisi bakhubekile bakuva oko ukuthethileyo?”+ 13  Ekuphenduleni wathi: “Sonke isityalo esingatyalwanga nguBawo osemazulwini siya kuncothulwa.+ 14  Bayekeni benjalo. Bangabakhokeli abaziimfama. Ukuba ke, imfama ikhokela enye imfama, zombini ziya kweyela emhadini.”+ 15  Esabela uPetros wathi kuye: “Sicacisele lo mzekeliso.”+ 16  Ngako oku wathi: “Kanti nani nikwanje na ukungaqondi?+ 17  Aniqondi na ukuba yonk’ into engena emlonyeni idlulela emathunjini ize ikhutshelwe kumjelo ogutyulayo? 18  Noko ke, izinto eziphuma emlonyeni ziphuma entliziyweni, kwaye ezo zinto zimenza inqambi umntu.+ 19  Ngokomzekelo, entliziyweni kuphuma iingcinga ezingendawo,+ ukubulala, ukukrexeza, uhenyuzo, ubusela, ubungqina bobuxoki, izinyeliso.+ 20  Zizo ezo izinto ezimenza inqambi umntu; kodwa ukutya ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi nqambi umntu.”+ 21  Emkile apho, uYesu waya kwimimandla yaseTire naseSidon.+ 22  Yaye, khangela! kwaphuma umfazi waseFenike+ evela kuloo mimandla waza wadanduluka kakhulu, esithi: “Yiba nenceba kum,+ Nkosi, Nyana kaDavide. Intombi yam iphethwe kakubi yidemon.” 23  Kodwa akazange athethe nelizwi ukumphendula. Ngoko beza abafundi bakhe baza bamcela besithi: “Mndulule; ngenxa yokuba uyasilandela edanduluka.” 24  Ekuphenduleni wathi: “Andithunyelwanga nakubaphi na ngaphandle kwezimvu ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli.”+ 25  Weza ke umfazi lowo waqubuda kuye, esithi: “Nkosi, ndincede!”+ 26  Ekuphenduleni wathi: “Akulunganga ukuthabatha isonka sabantwana uze usiphose ezinjaneni.” 27  Wathi: “Ewe, Nkosi; kodwa ngokwenene iinjana zidla iimvuthuluka eziwa etafileni yabaninizo.”+ 28  Waza ke uYesu waphendula wathi kuye: “Owu mfazi, ukholo lwakho lukhulu; makwenzeke kuwe ngokomnqweno wakho.” Yaphiliswa ke intombi yakhe kwangelo lixa.+ 29  Ecanda ilizwe ukusuka apho, uYesu wafika ngakulwandle lwaseGalili,+ wenyuka intaba,+ waza wahlala phantsi. 30  Kweza kuye izihlwele ezikhulu, zinabantu ababeqhwalela, izilima, iimfama, izimumu, nabanye abaninzi, zababeka ezinyaweni zakhe, waza wabaphilisa;+ 31  kangangokuba isihlwele sathi manga njengoko sasibona izimumu zithetha neziqhwala zihamba neemfama zibona, saza samzukisa uThixo kaSirayeli.+ 32  Kodwa uYesu wabizela kuye abafundi bakhe waza wathi:+ “Ndiyasisizela+ esi sihlwele, ngenxa yokuba sekuziintsuku ezintathu sihleli nam yaye asinanto yakudla; kwaye andifuni kusindulula singatyanga. Kunokwenzeka sityhafe endleleni.” 33  Noko ke, abafundi bathi kuye: “Siya kuzifumana phi kule ndawo ingasese izonka ezinokwanela isihlwele esingaka?”+ 34  Waza uYesu wathi kubo: “Zingaphi izonka eninazo?” Bathi: “Zisixhenxe, neentlanzana ezimbalwa.” 35  Ngoko, emva kokuyalela isihlwele ukuba singqendeve emhlabeni, 36  wazithabatha ezo zonka zisixhenxe neentlanzi waza, emva kokubulela, waziqhekeza, wazabela abafundi, baza bona abafundi bazabela izihlwele.+ 37  Badla bonke banela, baza bazalisa iingobozi zomphako ezisixhenxe ngamaqhekeza aseleyo.+ 38  Kanti abo babesidla yayingamadoda angamawaka amane, ngaphandle kwabafazi nabantwana abaselula. 39  Ekugqibeleni, emva kokundulula izihlwele, wakhwela esikhepheni waya kwimimandla yaseMagadan.+

Umbhalo osemazantsi