Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 14:1-36

14  Kanye ngelo xesha uHerode, umlawuli wesithili, wayiva ingxelo engoYesu+  waza wathi kubakhonzi bakhe: “Lo nguYohane umBhaptizi. Uvusiwe kwabafileyo, yiyo le nto enamandla okwenza ezi zinto.”+  Kaloku uHerode wambamba uYohane, wambopha, wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodiya umfazi kaFilipu umntakwabo.+  Kuba uYohane wayesithi kuye: “Akukho semthethweni ukuba abe ngowakho.”+  Noko ke, nangona wayefuna ukumbulala, wayesoyika isihlwele, ngenxa yokuba sasimgqala njengomprofeti.+  Kodwa xa kwakubhiyozelwa umhla wokuzalwa kukaHerode+ intombi kaHerodiya yangqungqa yaza yamkholisa uHerode kakhulu  kangangokuba wayithembisa ngesifungo ukuyinika nakuphi na ekucelayo.+  Ke yona, ngokuqhutywa ngunina, yathi: “Ndinike apha ngesitya esimcaba intloko kaYohane umBhaptizi.”+  Nangona wayebuhlungu ukumkani, kodwa ngenxa yezifungo zakhe nangenxa yabo babengqendeve naye wayalela ukuba iyinikwe;+ 10  wathumela umyalelo wokuba uYohane anqunyulwe intloko entolongweni. 11  Yaziswa intloko yakhe ngesitya esimcaba yaza yanikwa intombi, yona yayisa kunina.+ 12  Ekugqibeleni bafika abafundi bakhe basishenxisa isidumbu, bamngcwaba+ baza baya kuxelela uYesu. 13  Akukuva oku uYesu wemka apho ngesikhephe waya kwindawo engasese ukuba abe yedwa;+ kodwa izihlwele, zakukuva oko, zamlandela ngeenyawo zivela ezixekweni. 14  Akuphuma wabona isihlwele esikhulu; wasisizela,+ waza waphilisa abagulayo kuso.+ 15  Kuthe ke kwakuhlwa abafundi bakhe beza kuye, bathi: “Le yindawo engasese, nexesha sele limkile; ndulula izihlwele, ukuze ziye kwiidolophana zize zizithengele into yokudla.”+ 16  Noko ke, uYesu wathi kubo: “Akuyomfuneko ukuba zimke: Zinikeni nina into yokudla.”+ 17  Bathi kuye: “Asinanto apha ngaphandle kwezonka ezihlanu neentlanzi ezimbini.”+ 18  Wathi: “Ziziseni apha kum.” 19  Wandula wayalela izihlwele ukuba zingqendeve engceni, wazithabatha izonka ezo ezihlanu neentlanzi ezimbini, wakhangela phezulu ezulwini, wacela intsikelelo,+ waza akuba eziqhekezile izonka, wazabela abafundi, abafundi bona bazabela izihlwele.+ 20  Ngoko bonke badla banela, kwaza kwakuqokelelwa amaqhekeza aseleyo, azalisa iingobozi ezilishumi elinesibini.+ 21  Ukanti abo babesidla yayingamadoda amalunga namawaka amahlanu, ngaphandle kwabafazi nabantwana abaselula.+ 22  Wandula ke, ngaphandle kokulibazisa, wabanyanzela abafundi bakhe ukuba bakhwele isikhephe baze bamandulele ukuya ngaphesheya, ngoxa yena wayendulula izihlwele.+ 23  Akuba ezindulule izihlwele, wenyuka waya entabeni yedwa ukuze athandaze.+ Kwahlwa eyedwa khona apho. 24  Kungokunje isikhephe sasimgama kangangamakhulu amaninzi eemitha ukusuka emhlabeni, sitsaliswa nzima ngamaza,+ ngenxa yokuba babejongene nomoya. 25  Kodwa ngesihlandlo somlindo wesine wobusuku weza kubo, ehamba phezu kolwandle.+ 26  Bakumbona ehamba phezu kolwandle, abafundi bakhathazeka, besithi: “Ngumbono!”+ Batsho bakhala kukoyika. 27  Kodwa kwaoko uYesu wathetha kubo wathi: “Yomelelani, ndim;+ musani ukoyika.” 28  Ekuphenduleni uPetros wathi kuye: “Nkosi, ukuba nguwe, ndiyalele ndize kuwe phezu kwamanzi.” 29  Wathi: “Yiza!” Wesuka ke uPetros, wehla esikhepheni,+ wahamba phezu kwamanzi waya kuYesu. 30  Kodwa akukhangela kwisaqhwithi somoya, woyika waza, akuqala ukutshona, wadanduluka wathi: “Nkosi, ndisindise!” 31  Ngoko nangoko wolula isandla sakhe uYesu wambamba waza wathi kuye: “Wena ulukholo luncinane, kutheni uthandabuza nje?”+ 32  Kwaye bakuba bekhwele esikhepheni, sadamba isaqhwithi somoya. 33  Bandula ke abo basesikhepheni baqubuda kuye, besithi: “Ngokwenene unguNyana kaThixo.”+ 34  Yaye bawelela ngaphesheya baza bafika kumhlaba waseGenesarete.+ 35  Bakumqonda abantu baloo ndawo bathumela kuyo yonke imimandla yelo lizwe, yaye abantu bamzisela bonke abo babegula.+ 36  Kwaye bambongoza ukuba bachukumise nje umphetho wesambatho sakhe sangaphezulu;+ yaye bonke abo basichukumisayo baphiliswa ngokupheleleyo.

Umbhalo osemazantsi