Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 13:1-58

13  Ngaloo mini uYesu, akuba emkile endlwini, waya kuhlala ngaselwandle;  yaye izihlwele ezikhulu zahlanganisana kuye, kangangokuba wakhwela isikhephe, wahlala phantsi,+ saza sonke isihlwele sema elunxwemeni.  Wandula ke wabaxelela izinto ezininzi ngemizekeliso, esithi: “Khangela! Umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela;+  yaye njengoko wayehlwayela, yimbi imbewu yawela ecaleni kwendlela, zeza iintaka zayidla zayigqiba.+  Enye yawela kwiindawo ezilulwalwa apho kwakungekho mhlaba mninzi, yantshula ke kwaoko ngenxa yokungabi nabunzulu bamhlaba.+  Kodwa lakuphuma ilanga yagqatswa, kwaye ngenxa yokungabi nangcambu yabuna.+  Enye, yona, yawela phakathi kwameva, akhula ameva aza ayiminxa.+  Ukanti enye yawela kumhlaba omhle yaza yavelisa isiqhamo,+ enye yavelisa ikhulu, enye amashumi amathandathu, nenye amashumi amathathu.+  Lowo uneendlebe makaphulaphule.”+ 10  Beza kuye abafundi bathi: “Kutheni na uthetha kubo ngemizekeliso?”+ 11  Waphendula wathi: “Nina nikunikiwe ukuziqonda iimfihlelo ezingcwele+ zobukumkani bamazulu, kodwa bona abo bantu abakunikwanga.+ 12  Kuba nabani na onako, uya kunikwa okungakumbi yaye uya kwenziwa aphuphume;+ kodwa nabani na ongenako, kwanoko anako kuya kuthatyathwa kuye.+ 13  Kungenxa yoko le nto ndithetha kubo ngemizekeliso, ngenxa yokuba, nakuba bekhangela, bakhangelela ilize, nakuba besiva, bavela ilize, bengaqondi nokuqonda;+ 14  kwaye sizaliseka kubo isiprofeto sikaIsaya, esithi, ‘Ukuva kona, niya kuva kodwa ningaqondi; ukukhangela kona, niya kukhangela kodwa ningaboni.+ 15  Kuba intliziyo yesi sizwana ilukhuni, sizivingcile iindlebe zaso, sawavala amehlo aso; ukuze singaze sibone ngamehlo aso, sive ngeendlebe zaso, siqonde ngeentliziyo zaso, sibuye, ndize ndisiphilise.’+ 16  “Noko ke, anoyolo amehlo enu+ ngenxa yokuba ayabona, neendlebe zenu ngenxa yokuba ziyeva. 17  Kuba inene ndithi kuni, Baninzi abaprofeti+ nabantu abangamalungisa ababenqwenela ukubona izinto enizibonayo, abazibona,+ nokuva izinto enizivayo, abaziva.+ 18  “Nina, ngoko, wuphulaphuleni umzekeliso womntu owahlwayelayo.+ 19  Ukuba ngoko ubani uyaliva ilizwi lobukumkani kodwa angaliqondi, uyeza ongendawo+ akuxhwile oko bekuhlwayelwe entliziyweni yakhe; le yileyo ihlwayelwe ecaleni kwendlela. 20  Leyo ke ihlwayelwe kwiindawo ezilulwalwa, ngulowo ulivayo ilizwi aze kwaoko alamkele ngovuyo.+ 21  Onjalo akanazingcambu kuye kodwa uqhubeka okwexeshana, kuze kuthi kwakuvela imbandezelo okanye intshutshiso ngenxa yelizwi akhutyekiswe kwaoko.+ 22  Leyo ke ihlwayelwe phakathi kwameva, ngulowo ulivayo ilizwi, kodwa ixhala lale nkqubo yezinto+ namandla akhohlisayo obutyebi ayaliminxa ilizwi, aze angabi nasiqhamo.+ 23  Leyo ke ihlwayelwe emhlabeni omhle, ngulowo ulivayo ilizwi aliqonde, aze ngokwenene avelise isiqhamo, omnye avelise ikhulu, omnye amashumi amathandathu, omnye amashumi amathathu.”+ 24  Wabenzela omnye umzekeliso, esithi: “Ubukumkani bamazulu bufaniswa nomntu owahlwayela imbewu entle entsimini yakhe.+ 25  Kwathi ke xa baleleyo abantu, kwafika utshaba lwakhe lwahlwayela ukhula phakathi kwengqolowa, lwemka. 26  Lithe ke lakuhluma ikhaba laza lavelisa isiqhamo, lwandula ke ukubonakala nokhula. 27  Ngoko amakhoboka omnini-ndlu eza athi kuye, ‘Nkosi, ubungahlwayelanga imbewu entle na entsimini yakho?+ Kwenzeka njani, ngoko, ukuba kubekho ukhula?’+ 28  Wathi kuwo, ‘Ngumntu olutshaba owenze oku.’+ Athi kuye, ‘Ngoko, ngaba ufuna siye kuluqokelela?’ 29  Wathi, ‘Hayi; hleze nithi, xa niqokelela ukhula, suke nincothule nengqolowa. 30  Yekani kukhule kokubini ndawonye de kube sekuvuneni; yaye ngexesha lokuvuna ndothi kubavuni, Qokelelani ukhula kuqala, nilubophe lube zizithungu ukuze nilutshise,+ nandule ke nihlanganisele ingqolowa kuvimba wam.’”+ 31  Wabenzela omnye umzekeliso,+ esithi: “Ubukumkani bamazulu bunjengokhozo lwemostade,+ awaluthabathayo umntu waza walutyala entsimini yakhe; 32  enyanisweni, oluyeyona incinane kunazo zonke iimbewu, kodwa oluthi lwakukhula luyodlule yonke imifuno lube ngumthi, zize iintaka zezulu+ zifike zakhele emasebeni awo.”+ 33  Wathetha omnye umzekeliso kubo wathi: “Ubukumkani bamazulu bunjengegwele,+ awalithabathayo umfazi waza walifihla kwimilinganiselo emithathu emikhulu yomgubo, de intlama iphela yabiliswa.” 34  Zonke ezi zinto uYesu wazithetha ngemizekeliso kwizihlwele. Eneneni, wayengathethi kubo ngaphandle kwangomzekeliso;+ 35  ukuze kuzaliseke oko kwakuthethwe ngomprofeti owathi: “Ndiza kuwuvula umlomo wam ngemizekeliso, ndizivakalise izinto ezazifihlakele kwasekusekweni kwehlabathi.”+ 36  Ngoko emva kokundulula izihlwele waya endlwini. Beza kuye abafundi bakhe bathi: “Sicacisele umzekeliso wokhula entsimini.” 37  Waphendula wathi: “Umhlwayeli wembewu entle nguNyana womntu; 38  intsimi lihlabathi;+ yona ke imbewu entle, ngoonyana bobukumkani; kodwa ukhula ngoonyana bongendawo,+ 39  kwaye utshaba olwalutyalayo nguMtyholi.+ Ukuvuna+ kukupheliswa kwenkqubo yezinto,+ yaye abavuni ziingelosi. 40  Ngoko ke, kanye njengoko ukhula luqokelelwa luze lutshiswe ngomlilo, kuya kuba njalo ekuphelisweni kwenkqubo yezinto.+ 41  UNyana womntu uya kuthumela iingelosi zakhe, ziqokelele zikhuphe ebukumkanini bakhe zonke izikhubekiso+ nabantu abenza okuchasene nomthetho, 42  zibaphose ezikweni lomlilo.+ Kulapho ke baya kulila batshixize khona amazinyo abo.+ 43  Aya kuthi ke amalungisa aqaqambe+ njengelanga+ ebukumkanini bukaYise. Lowo uneendlebe makaphulaphule.+ 44  “Ubukumkani bamazulu bunjengobuncwane obufihlwe entsimini, obafunyanwa ngumntu waza wabufihla; yaye ngenxa yovuyo analo uyahamba aye kuthengisa+ ngezinto anazo aze ayithenge loo ntsimi.+ 45  “Kwakhona ubukumkani bamazulu bunjengomrhwebi ohambahambayo ofuna iiperile ezintle. 46  Akuba efumene iperile enye yexabiso eliphakamileyo,+ wemka kwangoko wathengisa zonke izinto awayenazo waza wayithenga.+ 47  “Kwakhona ubukumkani bamazulu bunjengomnatha orhuqwayo othotywa elwandle uze uhlanganise lonke uhlobo lweentlanzi.+ 48  Wakuzala bawurholela elunxwemeni baza, bahlala phantsi, baqokelelela ezintle+ ezityeni, kodwa ezingafanelekanga+ bazilahla. 49  Kuya kuba njalo ekuphelisweni kwenkqubo yezinto: ziya kuphuma iingelosi zize zahlule abangendawo+ kwabangamalungisa+ 50  zibaphose ezikweni lomlilo. Apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo abo.+ 51  “Niziqondile na zonke ezi zinto?” Bathi kuye: “Ewe.” 52  Wandula wathi kubo: “Ke ngoko, wonke umyaleli wasesidlangalaleni, xa efundiswe ngobukumkani bamazulu,+ unjengomntu, umnini-ndlu, okhupha kwingqwebo yobuncwane bakhe izinto ezintsha nezindala.”+ 53  Wathi uYesu akuyigqiba le mizekeliso wemka ecanda kulo ilizwe. 54  Akufika kummandla wakowabo+ wabafundisa endlwini yabo yesikhungu,+ kangangokuba bathi khamnqa baza bathi: “Lo mntu ubufumene phi na obu bulumko nale misebenzi yamandla? 55  Asingonyana womchweli na lo?+ Unina akabizwa ngokuba nguMariya na, nabantakwabo asingoYakobi noYosefu noSimon noYudas na? 56  Noodade wabo, abakho kunye nathi bonke na?+ Uzifumene phi na ke yena lo mntu zonke ezi zinto?”+ 57  Ngoko bakhubeka kuye.+ Kodwa uYesu wathi kubo: “Umprofeti akaphathwa ngokungenambeko ngaphandle kwakummandla wakowabo nasendlwini yakhe.”+ 58  Kwaye akenzanga misebenzi yamandla mininzi apho ngenxa yokuswela kwabo ukholo.+

Umbhalo osemazantsi