Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Mateyu 12:1-50

12  Ngelo xesha uYesu wayehamba kumasimi okudla okuziinkozo ngesabatha.+ Abafundi bakhe balamba baza baqala ukukha izikhwebu zokudla okuziinkozo, badla.+  Bakukubona oku abaFarisi bathi kuye:+ “Khangela! Abafundi bakho benza oko kungekho mthethweni ukuba kwenziwe ngesabatha.”+  Wathi kubo: “Anizange nikufunde na oko kwenziwa nguDavide xa yena nabantu awayekunye nabo bathi balamba?+  Indlela awangena ngayo endlwini kaThixo baza badla izonka ezingumboniso,+ nto leyo ekwakungekho mthethweni+ ngaye ukuyidla, okanye ngabo wayenabo, ngaphandle kwababingeleli kuphela?+  Okanye, anizange nifunde na eMthethweni+ ukuba ngeesabatha etempileni ababingeleli abayiphathi isabatha njengengcwele kwaye baqhubeka bengenatyala?+  Ndithi ke kuni, okuthile okukhulu ngakumbi kunetempile+ kulapha.  Noko ke, ukuba nanikuqondile okuthethwa kukuthi, ‘Ndifuna inceba,+ kungekhona umbingelelo,’+ ngeningakhange nibagwebele isohlwayo abo bangenatyala.  Kuba uNyana womntu+ uyiNkosi yesabatha.”+  Emva kokuba emkile kuloo ndawo waya kwindlu yabo yesikhungu; 10  kwaye, khangela! nanko umntu onesandla esomileyo!+ Ngoko ukuze bafumane isimangalo ngokunxamnye naye+ bambuza bathi, “Kusemthethweni na ukuphilisa ngesabatha?” 11  Wathi kubo: “Nguwuphi na umntu phakathi kwenu oya kuthi enemvu enye aze, ukuba yeyela emhadini+ ngesabatha, angayibambi ayirhole?+ 12  Kuqwalaselwe konke oku, uxabiseke ngaphezulu kangakanani na ke umntu kunemvu!+ Ngoko kusemthethweni ukwenza into entle ngesabatha.” 13  Wandula ke wathi kulo mntu: “Yolula isandla sakho.” Wasolula, saza saphila njengesinye isandla.+ 14  Kodwa abaFarisi baphuma baza baceba ukumtshabalalisa.+ 15  Ekwazile oko, uYesu wemka apho. Abaninzi bamlandela, waza wabaphilisa bonke,+ 16  kodwa wabayala ngokungqongqo ukuba bangamvezi;+ 17  ukuze kuzaliseke oko kwathethwa ngoIsaya umprofeti, owathi: 18  “Khangela! Umkhonzi wam+ endimnyulileyo, intanda yam,+ lowo ukholisiweyo nguye umphefumlo wam! Ndiza kufaka umoya wam kuye,+ yaye okusesikweni uya kukwenza kucace ezintlangeni. 19  Akayi kudala ingxabano,+ okanye adanduluke kakhulu, kungekho nabani na oya kuliva ilizwi lakhe kwiindlela eziphangaleleyo. 20  Akukho ngcongolo yaphukileyo aya kuyityumza, yaye akukho msonto weflekisi aya kuwucima,+ ade akuphumelelise okusesikweni+ ngempumelelo. 21  Eneneni, iintlanga ziya kuthembela egameni lakhe.”+ 22  Bandula ke bamzisela indoda enedemon, eyimfama nesisimumu; wayiphilisa, yaza yathetha, yabona, indoda leyo esisimumu. 23  Ngoko, zonke izihlwele zathabatheka zaza zathi:+ “Akungebi lo mhlawumbi nguNyana kaDavide?”+ 24  Bakukuva oku, abaFarisi bathi: “Lo mfo akazikhuphi iidemon ngaphandle kwangoBhelezebhubhe, umlawuli weedemon.”+ 25  Ezazi iingcamango zabo,+ wathi kubo: “Bonke ubukumkani obahlulelene bodwa buyaphanza,+ yaye sonke isixeko okanye indlu eyahlulelene yodwa ayiyi kuma. 26  Ngokufanayo, ukuba uSathana ukhupha uSathana, wahlulelene yedwa; ngoko, buya kuma njani ubukumkani bakhe? 27  Ngaphezu koko, ukuba iidemon ndizikhupha ngoBhelezebhubhe,+ bazikhupha ngabani bona oonyana benu? Kungenxa yoku le nto beya kuba ngabagwebi benu. 28  Kodwa ukuba ndizikhupha ngomoya kaThixo iidemon, ubukumkani bukaThixo ngokwenene bunifikele.+ 29  Okanye ubani angayingenela njani na indlu yomntu owomeleleyo aze athimbe iimpahla zakhe ezinokuthabatheka, ngaphandle kokuba kuqala uyambopha umntu lowo womeleleyo? Uya kwandula ke ayiphange indlu yakhe.+ 30  Lowo ungekho ngakum unxamnye nam, nalowo ungahlanganisi kunye nam uyachithachitha.+ 31  “Ngenxa yoko ndithi kuni, Lonke uhlobo lwesono nokunyelisa baya kukuxolelwa abantu, kodwa ukunyelisa umoya akuyi kuxolelwa.+ 32  Ngokomzekelo, othe wathetha ilizwi nxamnye noNyana womntu, uya kuxolelwa;+ kodwa othetha nxamnye nomoya oyingcwele, akayi kuxolelwa, kule nkqubo yezinto kwanakuleyo izayo.+ 33  “Kusenokuba nenza umthi ube mhle neziqhamo zawo zibe zihle okanye nenza umthi ubole neziqhamo zawo zibole; kuba umthi waziwa ngeziqhamo zawo.+ 34  Nzalandini yamarhamba,+ ningathini na ukuthetha izinto ezilungileyo, ningabangendawo nje?+ Kuba umlomo uthetha ngokuphuphuma kwentliziyo.+ 35  Umntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kubuncwane bakhe obulungileyo,+ kanti umntu ongendawo kubuncwane bakhe obungendawo ukhupha izinto ezingendawo.+ 36  Ndithi ke kuni, lonke ilizwi elingamampunge abalithethayo abantu, baya kuphendula+ ngalo ngeMini Yomgwebo; 37  kuba ngamazwi akho uya kuvakaliswa ulilungisa, yaye ngamazwi akho uya kugwetyelwa isohlwayo.”+ 38  Ngoko ekuphenduleni abathile kubabhali nabaFarisi bathi: “Mfundisi, sifuna ukubona umqondiso ovela kuwe.”+ 39  Waphendula ke wathi kubo: “Isizukulwana esingendawo nesikrexezayo+ sihlala sifuna umqondiso, kodwa akukho mqondiso siya kuwunikwa ngaphandle komqondiso kaYona umprofeti.+ 40  Kuba kanye njengokuba uYona+ wayesesiswini sentlanzi enkulu iimini ezintathu nobusuku obuthathu, kwangokunjalo noNyana womntu+ uya kuba sembilinini womhlaba+ iimini ezintathu nobusuku obuthathu.+ 41  Abantu baseNineve baya kusuka beme ngomgwebo nesi sizukulwana+ yaye baya kusigwebela+ isohlwayo; ngenxa yokuba baguquka koko uYona+ wayekushumayela, kodwa, khangelani! okuthile okungaphezu koYona kulapha. 42  Ukumkanikazi wasemzantsi+ uya kuvuswa ngomgwebo nesi sizukulwana yaye uya kusigwebela isohlwayo; ngenxa yokuba weza evela eziphelweni zomhlaba esiza kuva ubulumko bukaSolomon, kodwa, khangelani! okuthile okungaphezu koSolomon kulapha.+ 43  “Xa umoya ongahlambulukanga uphuma emntwini, udlula kwiindawo ezibharhileyo ufuna indawo yokuphumla, uze ungafumani nanye.+ 44  Wandule ke uthi, ‘Ndiza kubuyela kwindlu yam endaphumayo kuyo’; uthi ke wakufika uyifumane izé, itshayelwe yacoceka yaza yahonjiswa. 45  Wandula ke uhambe uze uthabathe oomoya abahlukileyo abasixhenxe nabangendawo ngakumbi kunawo,+ bangene ke ngaphakathi, bahlale apho; ize imeko yokugqibela yaloo mntu ibe mbi kuneyokuqala.+ Kuya kuba njalo nakwesi sizukulwana singendawo.”+ 46  Ngoxa wayesathetha nezihlwele, khangela! unina nabantakwabo+ bema ngaphandle befuna ukuthetha naye. 47  Ngoko uthile wathi kuye: “Khangela! Unyoko nabantakwenu bemi ngaphandle, bafuna ukuthetha nawe.” 48  Waphendula wathi kulowo wayemxelela: “Ngubani na uma, bengoobani bona abantakwethu?”+ 49  Kwaye esolulela isandla sakhe ngakubafundi bakhe, wathi: “Khangela! Uma nabantakwethu!+ 50  Kuba nabani na owenza ukuthanda kukaBawo osezulwini, nguye lowo ongumntakwethu, nodade wethu, noma.”

Umbhalo osemazantsi