Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Mateyu 11:1-30

11  Ke kaloku uYesu akugqiba ukunikela imiyalelo kubafundi bakhe abalishumi elinesibini, wanduluka apho ukuze afundise yaye ashumayele ezixekweni+ zabo.  Kodwa uYohane, akuba evile esentolongweni+ ngemisebenzi kaKRISTU, wathumela ngabafundi bakhe  waza wathi kuye: “UnguLowo Uzayo na, okanye ngaba simele silindele omnye owahlukileyo na?”+  Ekuphenduleni uYesu wathi kubo: “Hambani nize nixele kuYohane oko nikuvayo noko nikubonayo:  Iimfama ziyabona kwakhona,+ neziqhwala+ ziyahambahamba, abaneqhenqa+ bayahlanjululwa nezithulu+ ziyeva, nabafileyo+ bayavuswa, nabangamahlwempu kuvakaliswa iindaba ezilungileyo+ kubo;  yaye unoyolo lowo ungakhubekiyo kum.”+  Ngoxa bona babesendleleni, uYesu wathi kwizihlwele ngokuphathelele uYohane: “Naphuma nisiya kubona ntoni na entlango?+ Ingcongolo ilatyuziswa ngumoya?+  Naphuma, ngoko, nisiya kubona ntoni na? Umntu owambethe izambatho ezimfumamfuma? Kaloku, abo banxiba izambatho ezimfumamfuma bakwizindlu zookumkani.+  Ngokwenene, ngoko, kutheni naphumayo nje? Ukuya kubona umprofeti? Ewe, ndithi kuni, nokungaphezulu lee kunomprofeti.+ 10  Lo ngulowo kubhaliweyo ngaye kwathiwa, ‘Khangela! mna ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bakho, oya kulungisa indlela yakho phambi kwakho!’+ 11  Inene ndithi kuni, Phakathi kwabo bazelwe ngabafazi+ akuveliswanga omkhulu kunoYohane umBhaptizi; kodwa umntu omncinane ebukumkanini+ bamazulu mkhulu kunaye. 12  Kodwa ukususela kwimihla kaYohane umBhaptizi de kube ngoku abantu banosukelo lobukumkani bamazulu, yaye abo banolo sukelo bayabufumana.+ 13  Kuba bonke, abaProfeti noMthetho, baprofeta de yanguYohane;+ 14  yaye ukuba niyafuna ukukwamkela oko, Yena ngokwakhe ‘unguEliya omiselwe ukuza.’+ 15  Lowo uneendlebe makaphulaphule.+ 16  “Ndiya kusithelekisa nabani na esi sizukulwana?+ Sinjengabantwana abaselula abahleli kwiindawo zemarike abadanduluka kubalingane babo abadlala nabo,+ 17  besithi, ‘Sanidlalela imbande, kodwa anizange ningqungqe; senza isijwili, kodwa anizange nizimbambazele nisentlungwini.’+ 18  Ngokukwanjalo, uYohane weza engadli, engaseli,+ kanti abantu bathi, ‘Unedemon’; 19  uNyana womntu weza esidla, esela,+ ukanti abantu bathi, ‘Khangela! Umntu olidla-kudla nozinikela ekuseleni iwayini, umhlobo wabaqokeleli berhafu naboni.’+ Noko kunjalo, ubulumko bungqineka bububulungisa ngemisebenzi yabo.”+ 20  Wandula ke wazingcikiva izixeko eyayenzeke kuzo inkoliso yemisebenzi yakhe yamandla, ngenxa yokuba azizange ziguquke, esithi:+ 21  “Yeha wena, Korazin! Yeha wena, Bhethesayida!+ ngenxa yokuba ukuba imisebenzi yamandla eyenzeke kuni yayenzeke eTire naseSidon, ngezaziguquke kwakudala zihleli emarhonyeni naseluthuthwini.+ 22  Ngenxa yoko ndithi kuni, Kuya kunyamezeleka iTire neSidon ngeMini Yomgwebo+ kunani.+ 23  Yaye wena, Kapernahum,+ ngaba mhlawumbi uya kuphakanyiselwa ezulwini? Uya kuhlela+ phantsi eHadesi;+ ngenxa yokuba ukuba imisebenzi yamandla eyenzeka kuwe yayenzeke eSodom, ngeyayihleli de kube ngulo mhla kanye. 24  Ngenxa yoko ndithi kuni, Kuya kunyamezeleka ilizwe laseSodom ngeMini Yomgwebo kunani.”+ 25  Ngelo xesha uYesu wathi: “Ndiyakudumisa esidlangalaleni, Bawo, Nkosi yezulu nomhlaba, ngenxa yokuba uzifihlile ezi zinto kwizilumko nakwiingqondi, wazityhilela iintsana.+ 26  Ewe, Bawo, kuba kwakholeka kuwe ukwenza ngaloo ndlela. 27  Zonke izinto zinikelwe kum nguBawo,+ yaye akukho bani umazi ngokupheleleyo uNyana ngaphandle kukaBawo,+ kungekho nabani na umazi ngokupheleleyo uBawo ngaphandle kukaNyana naye nabani na lowo uNyana athanda ukumtyhila kuye.+ 28  Yizani kum, nonke nina nibulalekayo nenisindwa ngumthwalo,+ yaye ndiza kunihlaziya. 29  Thabathani idyokhwe+ yam nize nifunde kum,+ kuba ndinomoya wobulali,+ ndithobekile ngentliziyo, kwaye niya kuyifumanela ukuhlaziyeka+ imiphefumlo yenu. 30  Kuba idyokhwe yam yeyobubele nomthwalo wam ukhaphukhaphu.”+

Umbhalo osemazantsi