Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mateyu 1:1-25

1  Incwadi yembali+ kaYesu Kristu, unyana kaDavide,+ unyana ka-Abraham:+  uAbraham wazala uIsake;+uIsake wazala uYakobi;+uYakobi wazala uYuda+ nabantakwabo;   uYuda wazala uPeretse+ noZera ngoTamare;uPeretse wazala uHetseron;+uHetseron wazala uRam;+   uRam wazala uAminadabhi;uAminadabhi wazala uNashon;+uNashon wazala uSalmon;+   uSalmon wazala uBhohazi ngoRahabhi;+uBhohazi wazala uObhedi ngoRute;+uObhedi wazala uYese;+   uYese wazala uDavide+ ukumkani.+UDavide wazala uSolomon+ ngomfazi kaUriya;   uSolomon wazala uRehobhoham;+uRehobhoham wazala uAbhiya;uAbhiya+ wazala uAsa;+   uAsa wazala uYehoshafati;+uYehoshafati wazala uYehoram;+uYehoram wazala u-Uziya;   u-Uziya wazala uYotham;uYotham+ wazala uAhazi;+uAhazi wazala uHezekiya;+ 10  uHezekiya wazala uManase;+uManase+ wazala uAmon;+uAmon+ wazala uYosiya; 11  uYosiya+ wazala uYekoniya+ nabantakwabo ngexesha lokugxothelwa eBhabhiloni.+ 12  Emva kokugxothelwa eBhabhiloni uYekoniya wazala uShelatiyeli;+uShelatiyeli wazala uZerubhabheli;+ 13  uZerubhabheli wazala uAbhiwudi;uAbhiwudi wazala uEliyakim;uEliyakim wazala uAzore; 14  uAzore wazala uTsadoki;uTsadoki wazala uAkhim;uAkhim wazala uEliwudi; 15  uEliwudi wazala uEleyazare;uEleyazare wazala uMathan;uMathan wazala uYakobi; 16  uYakobi wazala uYosefu indoda kaMariya, awathi uYesu obizwa ngokuba nguKristu,+ wazalwa nguye.+ 17  Zonke izizukulwana, ngoko, ukususela kuAbraham kuse kuDavide yayizizizukulwana ezilishumi elinesine, yaye ukususela kuDavide kuse ekugxothelweni eBhabhiloni zizizukulwana ezilishumi elinesine, ukususela ekugxothelweni eBhabhiloni kuse kuKRISTU zizizukulwana ezilishumi elinesine. 18  Kodwa ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaba ngale ndlela. Ngoxa unina uMariya wayethembisene+ ngomtshato noYosefu, wafunyanwa emithi ngomoya oyingcwele+ ngaphambi kokuba bamanyane 19  Noko ke, uYosefu indoda yakhe, ngenxa yokuba wayelilungisa kwaye engafuni ukumhlaza+ esidlangalaleni, wazimisela ukuqhawula umtshato+ ngasese 20  Kodwa emva kokuba ezicingisisile ezi zinto, khangela! ingelosi kaYehova yabonakala kuye ephupheni, isithi: “Yosefu, nyana kaDavide, musa ukoyika ukumthabatha umse ekhaya uMariya umfazi wakho, kuba oko akukhawuleyo kungomoya oyingcwele.+ 21  Uya kuzala unyana, uze umbize ngokuba nguYesu+ igama lakhe, kuba uya kusindisa+ abantu+ bakowabo ezonweni zabo.”+ 22  Konke oku okunene kwenzeka ukuze kuzaliseke oko kwakuthethwe nguYehova+ ngomprofeti+ wakhe, esithi: 23  “Khangela! Intombi enyulu+ iya kumitha, izale unyana, baze bambize ngegama elinguImanuweli,”+ elithetha ukuthi, xa liguqulelwe, “UThixo Unathi.”+ 24  Ngoko uYosefu wavuka ebuthongweni waza wenza njengoko ingelosi kaYehova yayimalathisile, wamthabatha umfazi wakhe wamsa ekhaya. 25  Kodwa akazange abe neentlobano zokwazana+ naye de wazala unyana;+ waza wambiza ngokuba nguYesu+ igama lakhe.

Umbhalo osemazantsi