Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Marko 9:1-50

9  Ngapha koko, wahlabela mgama wathi kubo: “Inene ndithi kuni, Kukho abathile kwabo bemi apha abangayi kungcamla kufa konke konke de kuqala babubone ubukumkani bukaThixo sele bufikile busemandleni.”+  Ngako oko kwiintsuku ezintandathu kamva uYesu wathabatha uPetros noYakobi noYohane, waza wabanyusa intaba ephakamileyo bebodwa. Yaye wenziwa kumila kumbi phambi kwabo,+  nezambatho zakhe zangaphezulu zabengezela, zamhlophe qhwa kunokuba nawuphi na umcoci wempahla emhlabeni ebenokuzenza mhlophe.+  Kanjalo, kwabonakala kubo uEliya noMoses, bencokola noYesu.+  Waza uPetros wathi kuYesu: “Rabhi, kuhle ngathi ukuba sibe lapha, ngoko masimise iintente ezintathu, enye ibe yeyakho, enye ibe yekaMoses ize enye ibe yekaEliya.”+  Enyanisweni, wayengazi ukuba makasabele njani, kuba babesoyika gqitha.  Yaye kwayileka ilifu, labasibekela, kwaza kwaphuma ilizwi+ efini lisithi: “Lo nguNyana+ wam, oyintanda; mphulaphuleni yena.”+  Noko ke, ngequbuliso, basingasinga baza ababona mntu wumbi, ngaphandle kukaYesu.+  Njengoko babesihla entabeni, wabayalela ngokucace gca ukuba bangakubaliseli+ nabani na oko bakubonileyo, kude kube semva kokuba uNyana womntu evukile kwabafileyo.+ 10  Yaye balithabathela entliziyweni eli lizwi, kodwa baxubusha okuthethwa koku kuvuka kwabafileyo. 11  Yaye bambuza, besithi: “Kutheni ababhali besithi uEliya+ umele afike+ kuqala?” 12  Wathi kubo: “UEliya ufika kuqala, abuyisele zonke izinto;+ kodwa kwenzeka njani ukuba kubhalwe ngokuphathelele uNyana womntu ukuba umele eve iimbandezelo ezininzi+ aze aphathwe njengongabalelwa ntweni?+ 13  Kodwa ndithi kuni, uEliya,+ enyanisweni, ufikile, yaye benza kuye izinto ezininzi kangangoko babefuna, kanye njengoko kubhaliwe ngaye.”+ 14  Bakufika kwabanye abafundi, baphawula isihlwele esikhulu singakubo yaye ababhali bephikisana kunye nabo.+ 15  Kodwa kamsinya nje sakuba sonke isihlwele simbonile saqhiphuka umbilini, sabaleka saya kuye, sambulisa. 16  Yaye wababuza esithi: “Niphikisana ngantoni kunye nabo?” 17  Omnye wesihlwele wamphendula wathi: “Mfundisi, ndizise unyana wam kuwe ngenxa yokuba unomoya ongathethiyo;+ 18  yaye naphi na apho umbamba khona umntlala emhlabeni, kwaye ulephuza amagwebu, atshixize amazinyo aze aphelelwe ngamandla. Ndixelele abafundi bakho ukuba bawukhuphe, kodwa abakwazanga.”+ 19  Wasabela ngokuthi kubo: “Owu sizukulwanandini singenalukholo,+ koda kube nini na ndinani? Koda kube nini na ndininyamezele? Mziseni kum.”+ 20  Ngoko bamzisa kuye. Kodwa wathi umoya wakumbona wamxhuzulisa umntwana lowo, yaye emva kokuwela emhlabeni waqika-qikeka, elephuza amagwebu.+ 21  Yaye wabuza kuyise esithi: “Kudala kangakanani oku kusenzeka kuye?” Wathi: “Ukususela ebuntwaneni; 22  yaye amaxesha amaninzi ubumphosa emlilweni nasemanzini ukuze umtshabalalise.+ Kodwa ukuba unako ukwenza nantoni na, yiba nosizi ngathi uze usincede.” 23  UYesu wathi kuye: “Loo mazwi, ‘Ukuba unako’! Kaloku, zonke izinto zinako ukwenzeka kubani ukuba ubani unokholo.”+ 24  Ngoko nangoko edanduluka, uyise womntwana oselula wathi: “Ndinalo ukholo! Ndincede apho kufuneka khona ukholo kum!”+ 25  UYesu, ephawula ke ukuba isihlwele sasibalekela kubo sonke, wawukhalimela+ umoya ongahlambulukanga, esithi kuwo: “Moyandini ungathethiyo nosisithulu, ndiyakuyalela, phuma kuye uze ungaphindi ungene kuye.” 26  Emva kokudanduluka nokuxhuzu-xhuzula kaninzi waphuma;+ yaye waba njengofileyo, kangangokuba abaninzi kubo babesithi: “Ufile!” 27  Kodwa uYesu wambamba ngesandla, wamphakamisa, waza wavuka.+ 28  Ngoko emva kokuba engene endlwini abafundi bakhe bambuza ngasese besithi: “Kutheni singabanga nako ukuwukhupha?”+ 29  Yaye wathi kubo: “Olu hlobo alunako ukuphuma nangantoni na ngaphandle komthandazo.”+ 30  Ukusuka apho bemka baza badlula eGalili, kodwa akazange afune kubekho nabani na ukwaziyo oko. 31  Kuba wayefundisa abafundi bakhe yaye ebaxelela ukuthi: “UNyana womntu uza kunikelwa ezandleni zabantu, yaye baya kumbulala,+ kodwa, nakuba ebulewe, uya kuvuka kwiintsuku ezintathu kamva.”+ 32  Noko ke, babengaliqondi eli lizwi, yaye babesoyika ukumbuza.+ 33  Yaye bafika eKapernahum. Xa wayengaphakathi endlwini wababuza wathi: “Benixoxisana ngantoni endleleni?”+ 34  Bathi cwaka, kuba endleleni babexoxisana ngokuba ngubani omkhulu.+ 35  Ngoko wahlala phantsi, wabiza abalishumi elinesibini waza wathi kubo: “Ukuba nabani na ufuna ukuba ngowokuqala, umele abe ngowokugqibela kubo bonke nomlungiseleli wabo bonke.”+ 36  Wathabatha umntwana oselula, wammisa phakathi kwabo, wamgona waza wathi kubo:+ 37  “Nabani na owamkela omnye wabantwana abaselula abanje egameni lam, wamkela mna; yaye nabani na owamkela mna, wamkela, kungekuphela mna, kodwa kwanalowo wandithumayo.”+ 38  UYohane wathi kuye: “Mfundisi, sibone mntu uthile ekhupha iidemon esebenzisa igama lakho saza sazama ukumthintela,+ ngenxa yokuba ebengapheleki thina.”+ 39  Kodwa uYesu wathi: “Musani ukuzama ukumthintela, kuba akukho bani uya kwenza umsebenzi wamandla egameni lam aze abuye anditshabhise ngokukhawuleza;+ 40  kuba lowo ungekho nxamnye nathi ungakuthi.+ 41  Kuba nabani na oninika indebe+ yamanzi okusela ngesizathu sokuba ningabakaKristu,+ inene ndithi kuni, akasayi kuze alahlekelwe ngumvuzo wakhe. 42  Kodwa nabani na okhubekisa omnye waba bancinane bakholwayo, ngekumlungele kanye ukuba ubegangxwe ilitye lokusila entanyeni yakhe njengelo lijikeleziswa nge-esile waza okunene waphoswa elwandle.+ 43  “Yaye ukuba isandla sakho siyakukhubekisa, sinqumle; kulunge kanye ukuba ungene ebomini usisilima kunokuba uthi unezandla zozibini uye eGehena, emlilweni ongenakucimeka.+ 44  —— 45  Yaye ukuba unyawo lwakho luyakukhubekisa, lunqumle; kulunge kanye ukuba ungene ebomini usisiqhwala+ kunokuba uthi uneenyawo zombini uphoswe eGehena.+ 46  —— 47  Yaye ukuba iliso lakho liyakukhubekisa, lilahle;+ kulunge kanye ukuba ungene ebukumkanini bukaThixo uneliso elinye kunokuba uthi unamehlo omabini uphoswe eGehena,+ 48  apho impethu yabo ingafiyo nomlilo ungacinywayo.+ 49  “Kuba wonk’ ubani umele afefwe ngetyuwa+ engumlilo. 50  Ityuwa isulungekile; kodwa ukuba ityuwa iphelelwa sisongo sayo, niya kuyinonga ngantoni na yona ngokwayo?+ Yibani netyuwa+ kuni, yaye hlalani ninoxolo+ phakathi kwenu.”

Umbhalo osemazantsi